Programma

Tryater makket teater yn Fryslân foar folwoeksenen, jeugd en jongeren. Taal is dêrby in wichtige spiler. It publyk is breed gearstald en dat jout romte foar moeting en petear. Om elkenien te berikken yn syn of har ynteresses ha wy ús profyl opdield yn trije profilen: Tryater (oanbod foar folwoeksenen), Tryater Jong (oanbod foar jeugd en jongeren) en Tryater Satellyt (teaterinisjativen dy’t Tryater stipet).

2017

okt

05 06 11 12 13 18 19 20 21 25 26 27 28 okt

Wat jo wolle

oktober o/m desimber

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: De ideale teaterjûn!
19 20 26 28 okt

Elkenien is in prutser

oktober o/m desimber

De akteurs steane, as fiif überprutsers mei harren eigen gepruts, symboal foar de syktocht fan in generaasje (yn Fryslân) dy’t de juste besluten nimme wol yn it libben.
okt

Skûmbek

oktober o/m desimber

In ûntregeljende soap oer foarspelberheid of in foarspelbere foarstelling oer ûntregeling

nov

02 03 04 09 10 11 12 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 nov

Wat jo wolle

oktober o/m desimber

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: De ideale teaterjûn!
02 03 04 09 10 17 18 23 29 nov

Elkenien is in prutser

oktober o/m desimber

De akteurs steane, as fiif überprutsers mei harren eigen gepruts, symboal foar de syktocht fan in generaasje (yn Fryslân) dy’t de juste besluten nimme wol yn it libben.
nov

Skûmbek

oktober o/m desimber

In ûntregeljende soap oer foarspelberheid of in foarspelbere foarstelling oer ûntregeling

des

01 02 03 06 07 08 09 14 15 16 des

Wat jo wolle

oktober o/m desimber

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: De ideale teaterjûn!
01 06 des

Elkenien is in prutser

oktober o/m desimber

De akteurs steane, as fiif überprutsers mei harren eigen gepruts, symboal foar de syktocht fan in generaasje (yn Fryslân) dy’t de juste besluten nimme wol yn it libben.
des

Skûmbek

oktober o/m desimber

In ûntregeljende soap oer foarspelberheid of in foarspelbere foarstelling oer ûntregeling

2018

jan

jan

Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje (4+)

jannewaris o/m maart

In bombastyske natuertrip oer plastic

feb

feb

Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje (4+)

jannewaris o/m maart

In bombastyske natuertrip oer plastic

maa

maa

Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje (4+)

jannewaris o/m maart

In bombastyske natuertrip oer plastic
maa

Karawane (10+)

maart o/m april

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem.

apr

apr

Karawane (10+)

maart o/m april

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem.