Loading...
Flam
14+ 27 Sep O/M 15 Des

Flam

In oangripende klassefoarstelling oer leafde en freonskip, en alles dêr tuskenyn

Fien en Hidde binne al hiel lang freonen, mar ergens is it misgien. Op in feest sit Hidde bûten te gûlen. Fien hat krekt foar it earst mei in famke tute. Se hawwe it noait mear hân oer dy earste kear, tegearre. Wêrtroch’t alles oars waard.  

Flam (14+) giet oer pine oan dyn hert, langstme, skamte en grutskens. Hoe witst watst wolst en wat net? Hoe ûntdekst wat de oar wol? En wat as twa minsken inselde foarfal hiel oars belibje? In oangripende klassefoarstelling oer leafde en freonskip, en alles dêr tuskenyn.  

Praktyske ynformaasje
Dizze foarstelling wurdt yn de klasse spile en duorret twa lesoeren. Yn it earste lesoere wurdt de foarstelling spile en yn it twadde lesoere is der op ynteraktive wize ûnder lieding fan in edukaasjemeiwurker in neipetear mei de akteurs. De foarstelling is foar it grutste part Nederlânstalich en befettet dêrnjonken en Ljouwerters en Frysk.

  • Doelgroep: boppebou vmbo, havo, vwo, gymnasium (spesjaal ûnderwiis yn oerlis) en earstejiers mbo
  • Spylperioade: 25 septimber o/m 15 desimber 2023
  • Lokaasje: by dy op skoalle yn it klasselokaal
  • Kosten: 12,- euro de learling (betelling mei CJP kultuerkaart is mooglik)
  • Taal: Nederlands

Mear ynformaasje of boeke?
Nim kontakt op mei Jannie van der Veen of folje dit ynskriuwformulier yn.

Voorstelling 'Flam' maakt intimiteit op scholen bespreekbaar
Leeuwarder Courant
De voorstelling behandelt zo veel thema’s in een voor jongeren herkenbare setting
Friesch Dagblad

Kredits

Eva Meijering
Aline Cornelissen
Bart Harder
Esther Ymkje van Steenis
Rik Witteveen
Tekst Maaike Bergstra | Konsept en regy Eva Meijering | Spul Aline Cornelissen, Bart Harder, Esther Ymkje van Steenis, Rik Witteveen | Foarmjouwing Calle de Hoog | Muzyk Mats Voshol | Edukaasje Jannie van der Veen, Sytse Jansma |

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado