Loading...
Anwar en de Wolf
Campagnebeeld voorstelling Anwar en de Wolf
skoallefoarstelling 8 + 24 Feb O/M 28 Mrt’25

Anwar en de Wolf

In muzikaal mearke oer tinzen en grinzen

Anwar is in jonge flechtling dy’t al jierren troch Europa swalket. As er op in jûn syn tintsje oan de râne fan de bosk opslaan wol, stiet er ynienen each yn each mei in roppige wolf. De wolf hat al dagen neat iten. Hy wurdt troch minsken opjage en om elke greide stiet in stek. 

Anwar besiket himsels te rêden en begjint de wolf ferhalen te fertellen. Dat die syn mem eartiids ek as der gjin iten wie. Dan fergeat er it grommeljen fan de mage. Miskien slagget dat by de wolf ek. Anwar fertelt ferhaal nei ferhaal, mar it bist bliuwt roppich. Dan ferskynt in boer mei in gewear, dy’t alle ferhâldingen op skerp set.  

Anwar en de Wolf is in filosofysk, muzikaal mearke oer grinzen. Oer begripen as ‘thús wêze’, ‘thúshearre’, ‘dy thús fiele’. Oer opkommende territoariumdrift. Oer de grinzen fan de taal. En oer ûnmjitlike empaty. 

Campagnebeeld Anwar en de Wolf
  • Leeftiid: 8+, groep 5 en 6, spesjaal ûnderwiis yn oerlis
  • Spylperioade: 24 febrewaris o/m 28 maart 2025
  • Lokaasje: doarpshûs of gymseal yn ‘e buert fan ‘e skoalle
  • Kosten: € 650 de foarstelling en € 1105 by twa foarstellingen op deselde dei en lokaasje
  • Kapasiteit: 80 (ynkl. learkrachten)
  • Taal: byldzjende meartalige foarstellinge (language no problem)

Fragen oer boekingen?

Kredits

Regy Tamara Schoppert | Tekst Herman van de Wijdeven | Konsept & dramaturgy Dinanda Luttikhedde |

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado