Loading...

Dit binne wy

Wy spylje goed 270 foarstellingen yn it jier foar sa’n 25.000 taskôgers

Tryater is ít meartalige teaterselskip fan Fryslân en makket diel út fan de lanlike kulturele basisynfrastruktuer. We spylje goed 270 grut- en lytsskalige meartalige (yn alle gefallen Frysk-Nederlânske) foarstellingen yn it jier, foar sa’n 25.000 besikers: bern, jongeren en folwoeksenen. Mei Ljouwert as útfalsbasis sjochst ús yn hiel Fryslân en ek dêrbûten. Yn teaters en doarpen, yn skoallen en op lokaasje. We bringe nije ferhalen, ticht op de hûd fan ús publyk. Mei alle ûnderfining dy’t we sûnt ús oprjochting yn 1965 opdien hawwe en mei alle ynspiraasje en enerzjy fan it jonge talint dêr’t we mei wurkje. 

DIT BINNE WY

Tatiana Pratley
Tatiana Pratley Artistyk direkteur
Valentijn Fit
Valentijn Fit Saaklik direkteur
Amarins Jansma
Amarins Jansma Koördinator sosjale feilichheid, Produksjelieding, Trainee saaklik direkteur
Nina Thunnissen
Nina Thunnissen Selskipsdramaturch
Tineke Fopma
Tineke Fopma Direksjesekretariaat
Jelly Steenstra
Jelly Steenstra Koördinaasje saaklik netwurk en ferhier
Johannes Keekstra
Johannes Keekstra Haad publyk
Rixt Bottema
Rixt Bottema Planning, CRM en koördinaasje kaartferkeap
Willemina de Jong
Willemina de Jong Online marketing & kommunikaasje
Cristine Barends-Rotgans
Cristine Barends-Rotgans koördinator diversiteit en ynkluzje, Marketing & kommunikaasje jeugdteäter
Femke Wijbenga
Femke Wijbenga Marketing & kommunikaasje folwoeksenenteäter
Jeannette Boskma
Jeannette Boskma assistint buro
Jannie van der Veen
Jannie van der Veen Haad edukaasje
Nienke Rullmann
Nienke Rullmann Edukaasje
Ekko de Bakker
Ekko de Bakker Haad produksje, Koördinator duorsumens
Nina Postma
Nina Postma Produksjelieder jeugd- en jongerenteäter
Aart Laferte
Aart Laferte Haad technyk
Bart Schurer
Bart Schurer Technyk
Gerard Jorna
Gerard Jorna Technyk
Jan Bruinsma
Jan Bruinsma Technyk
Gido Bamboe
Gido Bamboe Technyk
Sigrid Jonker
Sigrid Jonker Technyk
Hilly Kronemeijer
Hilly Kronemeijer Koördinator tagonklikheid, Ynterne tsjinst, frijwilligerskoördinaasje en produksje
Myrna Sikkes
Myrna Sikkes Pandbehear
Lisa Ronner
Lisa Ronner Pandbehear
Joukje Bosch
Joukje Bosch Koördinaasje kostúmatelier
Karel Hermans
Karel Hermans Akteur, Koördinator talintûntwikkeling, Teatermakker
Aukje Schaafsma
Aukje Schaafsma Aktrise, Teatermakker
Tamara Schoppert
Tamara Schoppert Aktrise, Regisseur
Eva Meijering
Eva Meijering Akteur, Regisseur
Joop Wittermans
Joop Wittermans Akteur
Rop Verheijen
Rop Verheijen Akteur
Lourens van den Akker
Lourens van den Akker Akteur
Nynke Heeg
Nynke Heeg Aktrise
Michaël Bloos
Michaël Bloos Akteur, Regisseur
Brecht Wassenaar
Brecht Wassenaar Aktrise, Teaterdosint
Eline de Vries
Eline de Vries Aktrise
Raymond Muller
Raymond Muller Akteur, Skriuwer
Romke Gabe Draaijer
Romke Gabe Draaijer Akteur, Teaterdosint
Sjoerd Blom
Sjoerd Blom Akteur, Edukaasje, Teaterdosint
Bart Harder
Bart Harder Akteur
Rik Witteveen
Rik Witteveen Akteur
Aline Cornelissen
Aline Cornelissen Aktrise
Esther Ymkje van Steenis
Esther Ymkje van Steenis Aktrise
Pieter de Groot
Pieter de Groot Akteur
Gerwin de Vries
Gerwin de Vries Akteur, Teaterdosint
Luna van Drunen
Luna van Drunen Aktrise, Teaterdosint
Wessel de Vries
Wessel de Vries Skriuwer
Mats Voshol
Mats Voshol Muzyk
Laurens van der Meulen
Laurens van der Meulen Muzyk
Peter Sijbenga
Peter Sijbenga Dramaturch, Musikus, Oersetter, Skriuwer
Sjoeke-Marije Wallendal
Sjoeke-Marije Wallendal Regisseur
Maarten Bos
Maarten Bos Dramaturch
Hanne Pierrot
Hanne Pierrot Kostúmûntwerp
Mathilde van der Hoop
Mathilde van der Hoop Kostúmûntwerp
Leonie Pirenne
Leonie Pirenne Senograaf
Afke Manshanden
Afke Manshanden Senograaf
Janne Sterke
Janne Sterke Senograaf
Calle de Hoog
Calle de Hoog Senograaf
Johan van der Berg
Johan van der Berg Finansjes (Scheffer-Administraties)
Enny Breukel
Enny Breukel Finansjes (Scheffer-Administraties)

Bestjoer Freonen fan Tryater

Jelle Terwal (foarsitter), Anneke de Vries (skriuwer), Jan Visser (ponghâlder), Gerda Geerts, Wytse Algra, Johannes Keekstra (advisearjend lid), Femke Wijbenga (advisearjend lid)

Rie fan Tafersjoch

Fred Veenstra (foarsitter), Theo Andreae, Joana Duarte, Hildegard Draaijer, Relinde Vos, Hendrikus Venema

Tweespraak & Station Noord

Luna van Drunen, Caya Emmelkamp, Tim Helderman, Maaike Meindertsma, Ids Tjaarda, Eva Koopmans, Michelle Samba, Rachel Schuit, Tom Tieman

Frijwilligers

Finny Andringa, Frans Bakker, Tineke Bleeker, Tini Boelen-Brouwer, Aukje Bosch, Joukje Bosch, Agnes Bouma, Yt Bouma, Peter de Bruin, Aukje de Bruin, Epko Dalstra, Boukje Dijkman, Els Fongers, Margje van Gelder, Sip van Gelder, Marjan Groen, Geertje Heeg-Folkerts, Harold Hesselink, Dora Hettinga, Baukje Idzerda-Venema, Aleida de Jong, Yke de Jong, Tytsje Julianus, Jantsje Kalsbeek-Nauta, Syb ten Kate, Fedde Knol, Berend Lania, Grieteke Martens-de Jong, Martinus Meindertsma, Akke Miedema-Tjallema, Oekie van der Molen, Betty Sinnema, Ike Sinnema, Jaap Stienstra, Tjikke Titalepta-Poortman, Ronnie Titalepta, Martsje Valk, Hanneke Veltman, Grieteke van der Vlugt, Anneke van der Wal, Gerry de Wal, Klaas van der Wey, Susan Wijbenga, Anne Zijlstra

 

Ynklusiviteit en tagonklikheid

Tryater fynt it belangryk om sa tagonklik mooglik te wêzen foar elkenien. De foyer, de grutte en de lytse seal binne goed tagonklik foar minsken dy’t min op ‘e gong binne. Wannear’t we op lokaasje spylje, dan riede we oan ús webside of dy fan it gebou dêr’t we spylje te rieplachtsjen.

In soad foarstellingen binne foar dôven en minhearrenden te folgjen fia boppetiteling of googlebril. Op de webside wurdt foar elke foarstelling oanjûn oft dat it gefal is. Faak kiest Tryater in tal plakken yn de searje út foar fertaling troch boppetiteling of googlebril.

Tryater stribbet dernei dat ien foarstelling yn elke toernee tagonklik is foar minsken dy’t blyn binne of net goed sjen kinne. Stichting Komt het Zien! makket it mooglik om mei in audiofisuele beheining in foarstelling te folgjen. Live audiodeskripsje en meet & feel ynliedingen helpe dêrby. Mear ynformaasje fynst op www.komthetzien.nl

Oer Tryater

Oer Tryater

Tryater makket diel út fan de lanlike kulturele basisynfrastruktuer. We spylje oeral yn Fryslân. Foaral yn it Frysk, mar ek yn it Nederlânsk en oare talen.

lês mear
Stypje ús

Stypje ús

As kulturele ynstelling kinne we altyd ekstra stipe brûke om safolle mooglik minsken te berikken mei wat Tryater te bieden hat

lês mear
Fakatueres

Fakatueres

Geregeld hat Tryater funksjes fakant. Tryater biedt boppedat nijsgjirrige staazjeplakken oan studinten út it hbo en mbo op ferskillende plakken yn it bedriuw.

lês mear
Ferhier

Ferhier

Tryater hat de beskikking oer in prachtige foyer en twa sealen. Dizze binne beskikber foar ferhier as der gjin foarstellingen en/of repetysjes binne.

lês mear
Skiednis

Skiednis

De skiednis fan Tryater bringt ús nei 1965, doe’t de Fryske Toanielstifting oprjochte waard. Dêrmei is it selskip ien fan de âldsten fan it lân.

lês mear
Partners

Partners

Besjoch de kollektive ferbannen dêr’t we yn partisipearje, mei wa’t we gearwurkje en elkenien dy’t ús stipet of stipe wurdt troch Tryater.

lês mear

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado