Loading...

Dit binne wy

Wy spylje goed 270 foarstellingen yn it jier foar sa’n 25.000 taskôgers

Tryater is ít meartalige teaterselskip fan Fryslân en makket diel út fan de lanlike kulturele basisynfrastruktuer. We spylje goed 270 grut- en lytsskalige meartalige (yn alle gefallen Frysk-Nederlânske) foarstellingen yn it jier, foar sa’n 25.000 besikers: bern, jongeren en folwoeksenen. Mei Ljouwert as útfalsbasis sjochst ús yn hiel Fryslân en ek dêrbûten. Yn teaters en doarpen, yn skoallen en op lokaasje. We bringe nije ferhalen, ticht op de hûd fan ús publyk. Mei alle ûnderfining dy’t we sûnt ús oprjochting yn 1965 opdien hawwe en mei alle ynspiraasje en enerzjy fan it jonge talint dêr’t we mei wurkje. 

DIT BINNE WY

Tatiana Pratley
Tatiana Pratley Artistyk direkteur
Valentijn Fit
Valentijn Fit Saaklik direkteur
Amarins Jansma
Amarins Jansma Produksjelieding, Trainee saaklik direkteur
Nina Thunnissen
Nina Thunnissen Dramaturch
Jelly Steenstra
Jelly Steenstra Koördinaasje saaklik netwurk en ferhier
Tineke Fopma
Tineke Fopma Direksjesekretariaat
An de Wrede
An de Wrede Publykswurk, loyaliteit en sponsoring
Berber van Oyen
Berber van Oyen Haad publyk a.i.
Rixt Bottema
Rixt Bottema Planning, kaartferkeap en CRM
Cristine Barends-Rotgans
Cristine Barends-Rotgans Marketing en public relations
Willemina de Jong
Willemina de Jong Marketing en public relations
Tsjerk Buruma
Tsjerk Buruma Stazjêr kommunikaasje
Björn Dol
Björn Dol Stazjêr DTP
Jannie van der Veen
Jannie van der Veen Haad edukaasje
Sytse Jansma
Sytse Jansma Edukaasje
Nienke Rullmann
Nienke Rullmann Edukaasje
Ekko de Bakker
Ekko de Bakker Haad produksje
Nina Postma
Nina Postma Produksje
Aart Laferte
Aart Laferte Haad technyk
Ben Vrielink
Ben Vrielink Technyk
Bart Schurer
Bart Schurer Technyk
Gerard Jorna
Gerard Jorna Technyk
Rutger van der Hout
Rutger van der Hout Technyk
Jan Bruinsma
Jan Bruinsma Technyk
Gido Bamboe
Gido Bamboe Technyk
Sigrid Jonker
Sigrid Jonker Technyk
Marije Stapert
Marije Stapert stazjêr technyk en foarmjouwing
Eshja Bol
Eshja Bol stazjêr technyk en foarmjouwing
Hilly Kronemeijer
Hilly Kronemeijer Ynterne tsjinst, frijwilligerskoördinaasje en produksje
Myrna Sikkes
Myrna Sikkes Pandbehear
Lisa Ronner
Lisa Ronner Pandbehear
Joukje Bosch
Joukje Bosch Koördinaasje kostúmatelier
Karel Hermans
Karel Hermans Akteur, Teatermakker
Charley Yntema
Charley Yntema Regyassistint
Aukje Schaafsma
Aukje Schaafsma Aktrise, Teatermakker
Tamara Schoppert
Tamara Schoppert Aktrise, Regisseur
Lourens van den Akker
Lourens van den Akker Akteur
Marjolein Ley
Marjolein Ley Aktrise
Beppe Costa
Beppe Costa Spul
Pleun de Roode
Pleun de Roode Spul
Marthe Elzinga
Marthe Elzinga Spul
Rowan Veltman
Rowan Veltman Spul
Cas Bouwman
Cas Bouwman Spul
Leòn Ali Çifteci
Leòn Ali Çifteci Spul
Ali Zijlstra
Ali Zijlstra Spul
Steven Ivo
Steven Ivo Spul
Eva Meijering
Eva Meijering Akteur, Regisseur
Menno Pranger
Menno Pranger Regyassistint
Eline de Vries
Eline de Vries Aktrise
Raymond Muller
Raymond Muller Akteur, Skriuwer
Brecht Wassenaar
Brecht Wassenaar Aktrise, Teaterdosint
Romke Gabe Draaijer
Romke Gabe Draaijer Akteur, Teaterdosint
Sjoerd Blom
Sjoerd Blom Akteur, Teaterdosint
Nynke Heeg
Nynke Heeg Aktrise
Mattheüs Douwes
Mattheüs Douwes Akteur
Gerwin de Vries
Gerwin de Vries Akteur, Teaterdosint
Jelke Rijpma
Jelke Rijpma Akteur, Teaterdosint
Luna van Drunen
Luna van Drunen Aktrise, Teaterdosint
Mats Voshol
Mats Voshol Muzyk
Wessel de Vries
Wessel de Vries Skriuwer
Eelco Venema
Eelco Venema Akteur, Regisseur, Skriuwer
Peter Sijbenga
Peter Sijbenga Dramaturch, Musikus, Oersetter, Skriuwer
Ira Judkovskaja
Ira Judkovskaja Konsept, Regisseur
Janneke de Haan
Janneke de Haan Regisseur
Minke Hoogenboezem
Minke Hoogenboezem Regyassistint
Maarten Bos
Maarten Bos Dramaturch
Hanne Pierrot
Hanne Pierrot Kostúmûntwerp
Mathilde van der Hoop
Mathilde van der Hoop Kostúmûntwerp
Afke Manshanden
Afke Manshanden Senograaf
Calle de Hoog
Calle de Hoog Senograaf
Janne Sterke
Janne Sterke Senograaf
Willy van Assen
Willy van Assen Dûnser, Dûnsmakker
Johan van der Berg
Johan van der Berg financiën (Scheffer-Administraties)
Steven Hemstra
Steven Hemstra financiën (Scheffer-Administraties)
Enny Breukel
Enny Breukel financiën (Scheffer-Administraties)
Jelle Terwal
Jelle Terwal Foarsitter Freonebestjoer

Ynklusiviteit en tagonklikheid

Tryater fynt it belangryk om sa tagonklik mooglik te wêzen foar elkenien. De foyer, de grutte en de lytse seal binne goed tagonklik foar minsken dy’t min op ‘e gong binne. Wannear’t we op lokaasje spylje, dan riede we oan ús webside of dy fan it gebou dêr’t we spylje te rieplachtsjen.

In soad foarstellingen binne foar dôven en minhearrenden te folgjen fia boppetiteling of googlebril. Op de webside wurdt foar elke foarstelling oanjûn oft dat it gefal is. Faak kiest Tryater in tal plakken yn de searje út foar fertaling troch boppetiteling of googlebril.

Tryater stribbet dernei dat ien foarstelling yn elke toernee tagonklik is foar minsken dy’t blyn binne of net goed sjen kinne. Stichting Komt het Zien! makket it mooglik om mei in audiofisuele beheining in foarstelling te folgjen. Live audiodeskripsje en meet & feel ynliedingen helpe dêrby. Mear ynformaasje fynst op www.komthetzien.nl

Oer Tryater

Oer Tryater

Tryater makket diel út fan de lanlike kulturele basisynfrastruktuer. We spylje oeral yn Fryslân. Foaral yn it Frysk, mar ek yn it Nederlânsk en oare talen.

lês mear
Stypje ús

Stypje ús

As kulturele ynstelling kinne we altyd ekstra stipe brûke om safolle mooglik minsken te berikken mei wat Tryater te bieden hat

lês mear
Fakatueres

Fakatueres

Geregeld hat Tryater funksjes fakant. Tryater biedt boppedat nijsgjirrige staazjeplakken oan studinten út it hbo en mbo op ferskillende plakken yn it bedriuw.

lês mear
Ferhier

Ferhier

Tryater hat de beskikking oer prachtige romten en in terras oan it wetter. Ek op it mêd fan technyk en catering binne der folop mooglikheden!

lês mear
Skiednis

Skiednis

De skiednis fan Tryater bringt ús nei 1965, doe’t de Fryske Toanielstifting oprjochte waard. Dêrmei is it selskip ien fan de âldsten fan it lân.

lês mear
Partners

Partners

Besjoch de kollektive ferbannen dêr’t we yn partisipearje, mei wa’t we gearwurkje en elkenien dy’t ús stipet of stipe wurdt troch Tryater.

lês mear

Bliuw
op de
hichte