Loading...

Dit binne wy

Wy spylje goed 270 foarstellingen yn it jier foar sa’n 25.000 taskôgers

Tryater is ít meartalige teaterselskip fan Fryslân en makket diel út fan de lanlike kulturele basisynfrastruktuer. We spylje oeral yn Fryslân: yn teaters, op iisbanen, yn skoallen en fabriken. Foaral yn it Frysk – de taal dêr’t Friezen in direkte gefoelsbân mei hawwe – mar ek yn it Nederlânsk en oare talen. We produsearje goed 270 aventoerlike foarstellingen yn it jier, foar sa’n 25.000 bern, jongeren en folwoeksenen. Yn ús produksjes ferbine we mondiale tema’s mei ús lokale werklikheid. We bringe ferhalen dy’t noch net ferteld binne, út alle hoeken fan de mienskip. Tichtby en yn ferbining. We gean yn petear oer Fryslân yn in feroarjende wrâld, wêrby’t elk perspektyf telt.

DIT BINNE WY

Tatiana Pratley
Tatiana Pratley Artistyk direkteur
Karlijn Kistemaker
Karlijn Kistemaker Artistyk lieder jeugd- en jongereteater
Valentijn Fit
Valentijn Fit Saaklik direkteur
Amarins Jansma
Amarins Jansma Produksjelieder, Trainee saaklik direkteur
Nina Thunnissen
Nina Thunnissen Dramaturch
Jelly Steenstra
Jelly Steenstra Koördinaasje saaklik netwurk en ferhier
Tineke Fopma
Tineke Fopma Direksjesekretariaat
An de Wrede
An de Wrede Publykswurk, loyaliteit en sponsoring
Berber van Oyen
Berber van Oyen Haad publyk a.i.
Rixt Bottema
Rixt Bottema Planning, kaartferkeap en CRM
Cristine Barends-Rotgans
Cristine Barends-Rotgans Marketing en public relations
Willemina de Jong
Willemina de Jong Marketing en public relations
Nienke Rullmann
Nienke Rullmann Edukaasje
Jannie van der Veen
Jannie van der Veen Haad edukaasje
Sytse Jansma
Sytse Jansma Edukaasje
Ekko de Bakker
Ekko de Bakker Haad produksje
Nina Postma
Nina Postma Produksje
Aart Laferte
Aart Laferte Haad technyk
Bart Schurer
Bart Schurer Technyk
Ben Vrielink
Ben Vrielink Technyk
Gerard Jorna
Gerard Jorna Technyk
Rutger van der Hout
Rutger van der Hout Technyk
Jan Bruinsma
Jan Bruinsma Technyk
Gido Bamboe
Gido Bamboe Technyk
Sigrid Jonker
Sigrid Jonker Technyk
Hilly Kronemeijer
Hilly Kronemeijer Ynterne tsjinst, frijwilligerskoördinaasje en produksje
Myrna Sikkes
Myrna Sikkes Pandbehear
Lisa Ronner
Lisa Ronner Pandbehear
Joukje Bosch
Joukje Bosch Koördinaasje kostúmatelier
Karel Hermans
Karel Hermans Akteur, Teatermakker
Tamara Schoppert
Tamara Schoppert Aktrise, Regisseur
Aukje Schaafsma
Aukje Schaafsma Aktrise, Teatermakker
Joop Wittermans
Joop Wittermans Akteur
Gonny Gaakeer
Gonny Gaakeer Aktrise
Rogier in't Hout
Rogier in’t Hout Akteur
Lourens van den Akker
Lourens van den Akker Akteur
Mattheüs Douwes
Mattheüs Douwes Akteur
Ayisha Siddiqi
Ayisha Siddiqi Aktrise
Lieke Venema
Lieke Venema Aktrise
Marjolein Ley
Marjolein Ley Aktrise
Eline de Vries
Eline de Vries Aktrise
Bart Harder
Bart Harder Akteur
Gijs de Corte
Gijs de Corte Akteur
Tim Helderman
Tim Helderman Akteur
Eva Meijering
Eva Meijering Akteur, Regisseur
Mads Wittermans
Mads Wittermans Akteur
Raymond Muller
Raymond Muller Akteur, Skriuwer
Brecht Wassenaar
Brecht Wassenaar Aktrise, Teaterdosint
Romke Gabe Draaijer
Romke Gabe Draaijer Akteur, Teaterdosint
Sjoerd Blom
Sjoerd Blom Akteur, Teaterdosint
Nynke Heeg
Nynke Heeg Aktrise
Joke Tjalsma
Joke Tjalsma Aktrise
Anna Raadsveld
Anna Raadsveld Aktrise
Gerwin de Vries
Gerwin de Vries Akteur, Teaterdosint
Jelke Rijpma
Jelke Rijpma Akteur, Teaterdosint
Sarah van der Meere
Sarah van der Meere Aktrise
Luna van Drunen
Luna van Drunen Aktrise, Teaterdosint
Dimithri Postma
Dimithri Postma Akteur
Femke de Vries
Femke de Vries Aktrise
Rik Witteveen
Rik Witteveen Akteur
Denzel Goudmijn
Denzel Goudmijn Akteur
Wessel de Vries
Wessel de Vries Skriuwer
Eelco Venema
Eelco Venema Akteur, Regisseur, Skriuwer
Peter Sijbenga
Peter Sijbenga Dramaturch, Musikus, Oersetter, Skriuwer
Ira Judkovskaja
Ira Judkovskaja Konsept, Regisseur
Karina Kroft
Karina Kroft Regisseur
Sjoeke-Marije Wallendal
Sjoeke-Marije Wallendal Regisseur
Janneke de Haan
Janneke de Haan Regisseur
Trieneke Verbeek
Trieneke Verbeek Regyassistint
Minke Hoogenboezem
Minke Hoogenboezem Regyassistint
Hanne Pierrot
Hanne Pierrot Kostúmûntwerp
Mathilde van der Hoop
Mathilde van der Hoop Kostúmûntwerp
Calle de Hoog
Calle de Hoog Senograaf
Janne Sterke
Janne Sterke Senograaf
Willy van Assen
Willy van Assen Dûnser, Dûnsmakker
Johan van der Berg
Johan van der Berg Kontroller
Steven Hemstra
Steven Hemstra Salarisadministraasje
Jelle Terwal
Jelle Terwal Foarsitter Freonebestjoer

Ynklusiviteit en tagonklikheid

Tryater fynt it belangryk om sa tagonklik mooglik te wêzen foar elkenien. De foyer, de grutte en de lytse seal binne goed tagonklik foar minsken dy’t min op ‘e gong binne. Wannear’t we op lokaasje spylje, dan riede we oan ús webside of dy fan it gebou dêr’t we spylje te rieplachtsjen.

In soad foarstellingen binne foar dôven en minhearrenden te folgjen fia boppetiteling of googlebril. Op de webside wurdt foar elke foarstelling oanjûn oft dat it gefal is. Faak kiest Tryater in tal plakken yn de searje út foar fertaling troch boppetiteling of googlebril.

Tryater stribbet dernei dat ien foarstelling yn elke toernee tagonklik is foar minsken dy’t blyn binne of net goed sjen kinne. Stichting Komt het Zien! makket it mooglik om mei in audiofisuele beheining in foarstelling te folgjen. Live audiodeskripsje en meet & feel ynliedingen helpe dêrby. Mear ynformaasje fynst op www.komthetzien.nl

Oer Tryater

Oer Tryater

Tryater makket diel út fan de lanlike kulturele basisynfrastruktuer. We spylje oeral yn Fryslân. Foaral yn it Frysk, mar ek yn it Nederlânsk en oare talen.

lês mear
Stypje ús

Stypje ús

As kulturele ynstelling kinne we altyd ekstra stipe brûke om safolle mooglik minsken te berikken mei wat Tryater te bieden hat

lês mear
Fakatueres

Fakatueres

Geregeld hat Tryater funksjes fakant. Tryater biedt boppedat nijsgjirrige staazjeplakken oan studinten út it hbo en mbo op ferskillende plakken yn it bedriuw.

lês mear
Ferhier

Ferhier

Tryater hat de beskikking oer prachtige romten en in terras oan it wetter. Ek op it mêd fan technyk en catering binne der folop mooglikheden!

lês mear
Skiednis

Skiednis

De skiednis fan Tryater bringt ús nei 1965, doe’t de Fryske Toanielstifting oprjochte waard. Dêrmei is it selskip ien fan de âldsten fan it lân.

lês mear
Partners

Partners

Besjoch de kollektive ferbannen dêr’t we yn partisipearje, mei wa’t we gearwurkje en elkenien dy’t ús stipet of stipe wurdt troch Tryater.

lês mear

Bliuw
op de
hichte