Loading...
Bingo!
26 Jan O/M 29 Mrt ’23

Bingo!

In monolooch oer grutskens en skamte
Bestel kaarten
Tongersdei 26 Jannewaris 2023

Bingo!

20:00
Koarnjum - De Bining
try-out
Freed 27 Jannewaris 2023

Bingo!

20:00
Koarnjum - De Bining
premjêre
Sneon 28 Jannewaris 2023

Bingo!

20:00
Koarnjum - De Bining
Tariven
 • standaard €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • Scholieren/Studenten €12.50
Woansdei 01 Febrewaris 2023

Bingo!

20:00
Tryater - Oostersingel 70, Leeuwarden/Ljouwert
Tariven
 • Freonekaart €15.50
Freonejûn foar de Freonen fan Tryater
Tongersdei 02 Febrewaris 2023

Bingo!

20:00
Tryater - Oostersingel 70, Leeuwarden/Ljouwert
Tariven
 • Freonekaart €15.50
Freonejûn foar de Freonen fan Tryater
Freed 03 Febrewaris 2023

Bingo!

20:00
Tryater - Oostersingel 70, Leeuwarden/Ljouwert
Tariven
 • Freonekaart €15.50
Freonejûn foar de Freonen fan Tryater
Sneon 04 Febrewaris 2023

Bingo!

20:00
Terherne - De Buorkerij
Tariven
 • standaard €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • Scholieren/Studenten €12.50
Woansdei 08 Febrewaris 2023

Bingo!

20:30
Nijemardum - Doarpshûs
Tariven
 • Voor leden van het Nut €19.80
 • Voor niet-leden van het Nut €20.80
 • Freonen Tryater €18.80
 • CJP/Jongeren t/m 16 jr €10.80
Freed 10 Febrewaris 2023

Bingo!

20:00
Winaam - De Bijekoer
Tariven
 • standaard €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • Scholieren/Studenten €12.50
Sneon 18 Febrewaris 2023

Bingo!

20:00
Warns - De Spylder
Tariven
 • standaard €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • Scholieren/Studenten €12.50
Freed 24 Febrewaris 2023

Bingo!

20:00
Aldeberkeap - MFA MeJander
Tariven
 • standaard €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • Scholieren/Studenten €12.50
Sneon 25 Febrewaris 2023

Bingo!

20:00
Oerterp - MFC De Wier
Tariven
 • standaard €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • Scholieren/Studenten €12.50
Freed 03 Maart 2023

Bingo!

20:00
Akkrum - De Lantearne
Oanbean troch it Akkrumer Dreamteater. Kaarten: www.dreamteater.nl
Sneon 04 Maart 2023

Bingo!

20:00
Aldegea (SWF) - Doarpshûs It Joo
Tariven
 • standaard €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • Scholieren/Studenten €12.50
Tongersdei 09 Maart 2023

Bingo!

20:00
Ysbrechtum - It Nije Formidden
Tariven
 • standaard €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • Scholieren/Studenten €12.50
Woansdei 29 Maart 2023

Bingo!

20:00
Achlum - Doarpshûs De Singel
Tariven
 • standaard €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • Scholieren/Studenten €12.50

Tine liedt de bingo yn in buerthûs. Se komt hjoed te let. Tine ferûntskuldiget har en begjint ûnbedoeld oer har krekt stoarne mem, mei wa’t se al tsien jier gjin kontakt hie. Niis seach se har âlderlik hûs en ûntduts hoe suterich har mem blykber wenne. Wylst Tine har bêst docht om op fleurige wize de bingo ta in goed ein te bringen, analysearret se de relaasje mei har mem. Dy stiet ynienen yn in hiel oar ljocht. Hie se mear sjen moatten, wat oars dwaan kinnen? Se freget it har lûdop ôf. En dan ropt ien: ‘Bingo!’

By BINGO! sitst mei dyn bakje kofje of tee en in bingokaart mei oaren oan in tafel. By it bekende spul mei de nûmere baltsjes wurdst meinaam nei Tine har jeugd. Flak foar en tusken de tafels troch spilet Tamara Schoppert dizze troch Herman van de Wijdeven skreaune teatertekst. En wannear’t de priis wûn is, sjocht elkenien elkoar ris goed oan en drinkt noch in bakje kofje of tee mei elkoar.

 • Oanfang: 20.00 oere
 • Tagongsprizen: € 17,50 (regulier), € 15,50 (Freonen van Tryater), € 12,50 (scholieren/studenten)

BINGO! is ûntwikkele op inisjatyf fan Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân (PAS.frl) troch teaterkollektyf Ploech en eide en spile earder dit seizoen yn in Nederlânsktalige ferzje op Festival Overmorgen fan de Fryske teaters. Tryater hat it stik oer earmoed en iensumheid omearme en bringt de Frysktalige ferzje nei ferskate lokaasjes yn Fryslân. De foarstelling is ek geskikt foar wa’t net fan it bingo-spul hâldt.


Ut de parse:
“Tamara Schoppert heeft het vermogen om je van binnen te raken met die dubbele transformatie in de krachtige tekst van Herman van de Wijdeven. Ze creëert een perfect spanningsveld tussen de bingokaart, de geluksnummers en Tines verhaal over gelukkige herinneringen, het verdriet en schuldgevoel.” Friesch Dagblad, Wiggele Wouda, 05-09-’22

“Het lijkt een beproefd recept – iemand doet tijdens een publiek optreden onbedoeld bekentenissen over gevoelige zaken uit zijn of haar privéleven – totdat aan het slot duidelijk wordt dat het werkelijke verhaal net even anders is dan het zich aanvankelijk liet aanzien.” Leeuwarder Courant, Sietse de Vries, 05-09-’22

De Frysktalige ferzje fan Bingo! spilet yn jan/feb/maart 2023 en is noch te boeken troch doarpshuzen, wyksintra en/of ynstellingen/gemeenten. Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei Rixt Bottema.

‘Armoede maakt iemand van je die je niet wilt zijn’
Trouw
Bingo! zorgt voor 'sneeuwbaleffect'
Huis aan Huis Leeuwarden
Theaterverhalen over de bron van jezelf
Friesch Dagblad

Kredits

Tamara Schoppert
Konsept Theatercollectief Ploech en eide | Tekst Herman van de Wijdeven | Regy Mees van den Bergh | Spul Tamara Schoppert | Oersetting Tamara Schoppert | Dramaturgy Dinanda Luttikhedde | Foarmjouwing en kostúm Hadewych ten Berge | Sounddesign Jan Klug | Produksjelieding Amarins Jansma | Mei meiwurking fan UP! Nederland | Ferkeap en akwisysje Rixt Bottema | Kampagnebyld Tryntsje Nauta |

Bliuw
op de
hichte