Loading...
Bingo!
26 Jan O/M 29 Mrt

Bingo!

In monolooch oer grutskens en skamte

Tine liedt de bingo yn in buerthûs. Se komt hjoed te let. Tine ferûntskuldiget har en begjint ûnbedoeld oer har krekt stoarne mem, mei wa’t se al tsien jier gjin kontakt hie. Niis seach se har âlderlik hûs en ûntduts hoe suterich har mem blykber wenne. Wylst Tine har bêst docht om op fleurige wize de bingo ta in goed ein te bringen, analysearret se de relaasje mei har mem. Dy stiet ynienen yn in hiel oar ljocht. Hie se mear sjen moatten, wat oars dwaan kinnen? Se freget it har lûdop ôf. En dan ropt ien: ‘Bingo!’

By BINGO! sitst mei dyn bakje kofje of tee en in bingokaart mei oaren oan in tafel. By it bekende spul mei de nûmere baltsjes wurdst meinaam nei Tine har jeugd. Flak foar en tusken de tafels troch spilet Tamara Schoppert dizze troch Herman van de Wijdeven skreaune teatertekst. En wannear’t de priis wûn is, sjocht elkenien elkoar ris goed oan en drinkt noch in bakje kofje of tee mei elkoar.

  • Tagongsprizen: € 17,50 (regulier), € 15,50 (Freonen van Tryater), € 12,50 (scholieren/studenten)
  • Alle spyllokaasjes binne rolstoeltagonklik

BINGO! is ûntwikkele op inisjatyf fan Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân (PAS.frl) troch teaterkollektyf Ploech en eide en spile earder dit seizoen yn in Nederlânsktalige ferzje op Festival Overmorgen fan de Fryske teaters. Tryater hat it stik oer earmoed en iensumheid omearme en bringt de Frysktalige ferzje nei ferskate lokaasjes yn Fryslân. De foarstelling is ek geskikt foar wa’t net fan it bingo-spul hâldt.


Ut de parse:
Het ware verhaal dat dan tevoorschijn komt gaat over armoede, schuld en trots. Herman van de Wijdeven heeft in zijn even subtiele als krachtige tekst die ontknoping lang uitgesteld, waardoor ze des te harder binnenkomt.” Theaterkrant, Luuk Verpaalen, 30-01-’23

En zo wordt kunst ingezet om een maatschappelijk doel te bereiken. Al mag de artistieke waarde wat Tamara Schoppert betreft daarbij niet ondersneeuwen. Het is om de drommel wel echt toneel wat op de planken wordt gebracht. Geen Spielerei.” Omrop Fryslân, Henk te Biesebeek, 01-02-’23

‘Armoede maakt iemand van je die je niet wilt zijn’
Trouw
Bingo! zorgt voor 'sneeuwbaleffect'
Huis aan Huis Leeuwarden
 
'Bingo!' Tamara Schoppert spilet 'hyperrealistysk' stik mei bingokaartsjes en al. Om it petear oer earmoede, skamte en grutskens op gong te krijen
Leeuwarder Courant
 
Bingo als metafoor voor het leven
Theaterkrant
 
Een parel van een voorstelling over armoede
Omrop Fryslân

Kredits

Tamara Schoppert
Konsept Theatercollectief Ploech en eide | Tekst Herman van de Wijdeven | Regy Mees van den Bergh | Spul Tamara Schoppert | Oersetting Tamara Schoppert | Dramaturgy Dinanda Luttikhedde | Foarmjouwing en kostúm Hadewych ten Berge | Sounddesign Jan Klug | Technyk Gerard Jorna | Mei meiwurking fan UP! Nederland | Kampanjebyld Tryntsje Nauta |

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado