Loading...
Bingo!
1 Okt O/M 30 Nov

Bingo!

In monolooch oer grutskens en skamte

Tine liedt de bingo yn in buerthûs. Se komt hjoed te let. Tine ferûntskuldiget har en begjint ûnbedoeld oer har krekt stoarne mem, mei wa’t se al tsien jier gjin kontakt hie. Niis seach se har âlderlik hûs en ûntduts hoe suterich har mem blykber wenne. Wylst Tine har bêst docht om op fleurige wize de bingo ta in goed ein te bringen, analysearret se de relaasje mei har mem. Dy stiet ynienen yn in hiel oar ljocht. Hie se mear sjen moatten, wat oars dwaan kinnen? Se freget it har lûdop ôf. En dan ropt ien: ‘Bingo!’

By BINGO! sitst mei dyn bakje kofje of tee en in bingokaart mei oaren oan in tafel. By it bekende spul mei de nûmere baltsjes wurdst meinaam nei Tine har jeugd. Flak foar en tusken de tafels troch spilet Tamara Schoppert dizze troch Herman van de Wijdeven skreaune teatertekst. En wannear’t de priis wûn is, sjocht elkenien elkoar ris goed oan en drinkt noch in bakje kofje of tee mei elkoar.De foarstelling BINGO! kaart op humoristyske, earlike en mooglik herkenbere wize problemen oan dy’t har foardwaan kinne by ferburgen earmoed en iensumens. Problemen dy’t har opsteapelje kinne as se net oanpakt wurde en wêroer’t kunde by ûnder oaren ûnderwiisynstansjes, gemeenten en soarchynstellingen somtiden net (genôch) oanwêzich is. De foarstelling is krekt bedoeld om it ûnderwerp besprekber te meitsjen. Nei ôfrin is der folop romte foar in petear ûnder de deskundige lieding fan in petearlieder.

Boekingsynformaasje BINGO!

De foarstelling kin spile wurde op lokaasje by bygelyks gemeenten, ûnderwiisynstansjes en soarchynstellingen of yn in doarps- of buerthûs/wyksintrum.

Spylperioade: te boeken oktober en novimber 2024, kin sawol oerdeis as jûns spile wurde.
Ofmjitting lokaasje: der is in seal/romte nedich fan minimaal 100 m2 (minimale breedte 8 m, gjin poadium nedich).
Publykskapasiteit:  maksimaal 60 persoanen
Taal: sawol Frysk- as Nederlânsktalich te boeken
Priis: € 1050 ynkl. BTW

Mear ynformaasje en/of boeke: Rixt Bottema

BINGO! is ûntwikkele op inisjatyf fan Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân (PAS.frl) troch teaterkollektyf Ploech en eide en spile earder op Festival Overmorgen fan de Fryske teaters. Tryater hat it stik oer earmoed en iensumheid omearme en brocht de de foarstelling nei ferskate lokaasjes yn Fryslân. De foarstelling is ek geskikt foar wa’t net fan it bingo-spul hâldt.


Ut de parse:
Het ware verhaal dat dan tevoorschijn komt gaat over armoede, schuld en trots. Herman van de Wijdeven heeft in zijn even subtiele als krachtige tekst die ontknoping lang uitgesteld, waardoor ze des te harder binnenkomt.” Theaterkrant, Luuk Verpaalen, 30-01-’23

En zo wordt kunst ingezet om een maatschappelijk doel te bereiken. Al mag de artistieke waarde wat Tamara Schoppert betreft daarbij niet ondersneeuwen. Het is om de drommel wel echt toneel wat op de planken wordt gebracht. Geen Spielerei.” Omrop Fryslân, Henk te Biesebeek, 01-02-’23

‘Armoede maakt iemand van je die je niet wilt zijn’
Trouw
Bingo! zorgt voor 'sneeuwbaleffect'
Huis aan Huis Leeuwarden
 
'Bingo!' Tamara Schoppert spilet 'hyperrealistysk' stik mei bingokaartsjes en al. Om it petear oer earmoede, skamte en grutskens op gong te krijen
Leeuwarder Courant
 
Bingo als metafoor voor het leven
Theaterkrant
 
Een parel van een voorstelling over armoede
Omrop Fryslân

Kredits

Tamara Schoppert
Konsept Theatercollectief Ploech en eide | Tekst Herman van de Wijdeven | Regy Mees van den Bergh | Spul Tamara Schoppert | Oersetting Tamara Schoppert | Dramaturgy Dinanda Luttikhedde | Foarmjouwing en kostúm Hadewych ten Berge | Sounddesign Jan Klug | Kampanjebyld Tryntsje Nauta |

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado