Loading...
Dit binne wy

Ferhier

Tryater hat de beskikking oer in prachtige foyer en twa sealen: in lytse en in grutte seal. As der gjin foarstellingen of repetysjes plakfine, dan is de seal te hier, al of net mei technysk materiaal, foar bygelyks in kongres, brainstoarm of treningsdei. By de hier fan sealen kinne we op basis fan dyn winsken de katering fersoargje.

N.B. Tryater ferhiert gjin sealen foar feesten en partijen. Dêrfoar ferwize wy dy graach nei de ferskeidene akkommodaasjes yn en om ús stêd.

Grutte seal

ôfmjitting
11 by 20 meter

kapasiteit
max. 170 persoanen

opstelling
tribune, oare opstellingen mooglik

Lytse seal

ôfmjitting
11 by 10 meter

kapasiteit
max. 60 persoanen

opstelling
yn oerlis

Foyer

120 persoanen wêrfan 60 sitplakken

Mear witte?

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado