Loading...
Dit binne wy

Fakatueres

Wurdst bliid fan teater en wolst dy der beropsmjittich of yn dyn stúdzje foar ynsette? By Tryater binne trochrinnend moaie mooglikheden foar stazjêres. Oare fakatueres foar tydlike of fêste funksjes krije ek in plak op dizze side. Hâld ek ús LinkedIn-side yn de gaten!

Tryater siket:

Klik foar mear ynformaasje op de fakatuere dy’t dyn ynteresse hat.

Fan augustus 2023 ôf in:

En fan heal febrewaris 2024 ôf in:

Ynteresse yn in staazjeplak by Tryater? Stjoer in mail mei CV nei ynfo@tryater.nl

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado