Loading...
Dit binne wy

Fakatueres

Wurdst bliid fan teater en wolst dy der beropsmjittich of yn dyn stúdzje foar ynsette? By Tryater binne trochrinnend moaie mooglikheden foar stazjêres. Oare fakatueres foar tydlike of fêste funksjes krije ek in plak op dizze side. Hâld ek ús LinkedIn-side yn de gaten!

Klik foar mear ynformaasje op de fakatuere dy’t dyn ynteresse hat.

Tryater siket:

Reagearje kin oant en mei 15 juny 2024 troch in sollisitaasjebrief en cv te stjoeren nei info@tryater.nl
Foar fragen oer dizze funksje kinst kontakt opnimme mei Ekko de Bakker (haad produksje)

Reagearje kin troch in sollisitaasjebrief en cv te stjoeren nei Aart Laferte, Haad Technyk. Foar mear ynformaasje kinst belje 058-288 2335.


Staazjes (trochrinnend)

Ynteresse yn in staazjeplak by Tryater? Stjoer in mail mei CV nei ynfo@tryater.nl

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado