Loading...
Fanfare
25 Maaie O/M 22 Jun’24

Fanfare

Diel III
It slotstik mei Easterlittens as dekôr
Bestel kaarten
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) |...
Sneon 25 Maaie 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €27.00
 • Freonen Tryater €22.00
 • Jong (t/m 25 jr) €15.00
Try-out
Woansdei 29 Maaie 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €27.00
 • Freonen Tryater €22.00
 • Jong (t/m 25 jr) €15.00
Try-out
Tongersdei 30 Maaie 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €27.00
 • Freonen Tryater €22.00
 • Jong (t/m 25 jr) €15.00
Try-out
Freed 31 Maaie 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Premjêre
Sneon 1 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Tiisdei 4 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Woansdei 5 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Tongersdei 6 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Freed 7 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Sneon 8 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Tiisdei 11 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Woansdei 12 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Tongersdei 13 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Freed 14 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Sneon 15 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Tiisdei 18 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Woansdei 19 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Tongersdei 20 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Freed 21 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50
Sneon 22 Juny 2024

Fanfare

20:00
IJsbaan Easterlittens (Skrinserdyk) | Parkeren Baerderdyk
Tariven
 • standaard €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • Jong (t/m 25 jr) €17.50

As ien berne wurdt, dan stean se der. As ien stjert, dan stean se der. As ien 50 jier troud is of as in nije supermerk iepene wurdt, dan stean se der. In hiel libben lang.   

Yn de grutte lokaasjefoarstelling Fanfare komst yn de kunde mei de leden fan in muzykferiening yn in lyts doarp, dy – nettsjinsteande alles en wat der ek bart – alle tiisdeitejûnen by elkoar komme om te repetearjen. In perkussioniste dy’t net graach thús is, in trompettist dy’t altyd op syk is nei ferbining en in bugelspylster dy’t har ôffreget hoe lang oft se noch blazen bliuwe wol. Wylst de dirigint Jetske besiket om alles sa moai mooglik klinke te litten, want wat der ek bart en hoe hurd oft de wyn ek waait: de fanfare giet altyd troch.

Salang’t wy blaze sil it duorje!

Fanfare is in poëtyske en humoristyske fertelling oer de leden fan in fanfare. Oer ferskillende minsken dy’t sykje nei harmony yn harsels en mei elkoar, mar dat lang net altyd fine kinne. Mei in grutte cast en it artistike team achter suksesfolle foarstellingen as Part-Time Paradise en Under Wetter makket Tryater yn de simmer fan 2024 in grutte lokaasjefoarstelling mei it doarp Easterlittens as dekôr.   

Goed om te witten:

 • Start kaartferkeap 1 desimber 2023. Foar Freonen fan Tryater fan 25 november 2023 ôf
 • Tagongsprizen: € 29,50 (regulier), € 24,50 (Freonen fan Tryater), € 17,50 (Jong o/m 25 jr) 
 • It parkearterrein is oan de Baerderdyk op sa’n 400m fan de spyllokaasje
 • Fanfare is geskikt foar elkenien fan 12 jier en âlder
 • Der wurdt sawol Frysk as Nederlânsk sprutsen yn Fanfare. Nederlandse ondertiteling is aanwezig (lichtkrant)
 • As de foarstelling fanwegen min waar net trochgean kin dan wurdt dizze ynhelle yn de wike fan 25 o/m 29 juny ’24.  Kaarten bliuwe jildich foar de oanbelangjende ynheldatum

Tagonklikheid:

 • Fanfare is rolstoeltagonklik. Bestel dan in rolstoelplak
 • Foar besikers dy’t min rinne kinne is der beheind parkearromte neist de spyllokaasje
 • English subtitles available (Smart Glasses). Choose the ‘ticket + smart glasses’
 • Undertiteling beskikber foar minsken dy’t dôf binne of min hearre (ek gebarentaal) fia Smart Glasses. Kies dan foar ‘ticket + smart glasses’
 • Audiodeskripsje beskikber foar bline minsken of minsken dy’t min sjogge. Kies dan foar ‘ticket + audiodescriptie’
 • Hast fragen oer tagonklikheid en/of wolst mear ynformaasje, nim dan kontakt op mei Hilly Kronemeijer

Fanfare-trijelûk

Yn tiden fan tanimmende yndividualisearring wêryn’t minsken har hieltyd mear weromlûke út it ferieningslibben, gienen de makkers fan Tryater op besite by mear as tritich fanfares yn Fryslân. Wat beweecht se om alle wiken by elkoar te kommen en mei elkoar muzyk te meitsjen?  

Regisseur en artistyk lieder Tatiana Pratley:
“It rekke my om te sjen dat dizze minsken, mei folslein ferskillende achtergrûnen en leeftiden, der alle wiken wer foar kieze om mei elkoar muzyk te meitsjen en op te gean yn wat dat grutter is as harsels. By ús foarûndersyk hearden we safolle moaie, oandwaanlike en grappige ferhalen dat we tochten: dêr kinne we wol trije foarstellingen fan meitsje. Sa ûntstie it idee om in trijelûk te ûntwikkeljen en ús in seizoen lang dwaande te hâlden mei de dynamyk fan de fanfare en de driuwfear fan de minsken dy’t deryn spylje. Foar ús stiet de fanfare foar wat grutters, nammentlik de krêft fan de mienskip en it belang om mei elkoar wat weardefols te ûndernimmen.”  

By alle trije foarstellingen spylje (leden fan) Fryske fanfarekorpsen mei. De foarstellingen binne los fan elkoar te besjen. Ynblaze spilet him ôf by de repetysje fan in korps; yn Thúsblaze komst yn Fryske húskeamers yn de kunde mei in personaazje út de slotfoarstelling. De grutte lokaasjefoarstelling Fanfare spilet yn de iepen loft, mei it doarp Easterlittens as dekôr.


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3_Logo_Colour_Frisian_L.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NL-Medegefinancierd-door-de-Europese-Unie_POS-1920x344.jpgLogo Provincie Fryslan

It Fanfare-trijelûk makket diel út fan it projekt phōnē, stipe troch de Europese Unie. It projekt is in gearwurking tusken Europeeske teäterselskippen dy’t wurkje mei minderheidstalen. Om Fanfare hinne is der útienrinnende útwikseling mei ynternasjonale partijen.
 
Tryater speelt 'Fanfare', niet de film maar een locatieproject over Friese hafabra-cultuur
Leeuwarder Courant

Kredits

Brecht Wassenaar
Joop Wittermans
Eva Meijering
Lourens van den Akker
Nynke Heeg
Tatiana Pratley
Aukje Schaafsma
Sjoeke-Marije Wallendal
Wessel de Vries
Laurens van der Meulen
Maarten Bos
Hanne Pierrot
Mathilde van der Hoop
Afke Manshanden
Spul Brecht Wassenaar, Joop Wittermans, Eva Meijering, Lourens van den Akker, Nynke Heeg, Rixt Siderius (stage), Klaske Smid (stage), Oane Marten van der Veen (stage) | Konsept en regy Tatiana Pratley | Regy Aukje Schaafsma | Einregy Sjoeke-Marije Wallendal | Tekst Wessel de Vries | Muzyk Laurens van der Meulen | Dramaturgy Maarten Bos | Kostúms Hanne Pierrot, Mathilde van der Hoop | Senografy Afke Manshanden |

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado