Loading...
Dit binne wy

Partners

Gearwurkingen

Tryater partisipearret yn ferskillende kollektive ferbannen. 
Station Noord
Podiumkids
Theater inclusief
Dolci 
Arcadia
NAPK
Kunsten ‘92

Partners

Tryater wurket gear mei ferskate festivals en teaterselskippen.
Houten Huis
PeerGrouP
Noord Nederlands Toneel
Silbersee
Oerol
Welcome to the Village
Explore the North 

Stipe troch Tryater

We stypje in tal startende teaterselskippen mei ekspertize, romte en materiaal om it teaterklimaat yn Fryslân te ferstevigjen.
Akkers&Velden
Club Nel
De Beweging
De Prutsers
HOMSK
Illustere Figuren

Sponsoaren

Mei in tal bedriuwen hawwe we trochrinnende sponsorôfspraken.
Drukkerij Van der Eems
Friesland IT

Subsidiïnten

Tryater is ûnderdiel fan de BIS (de lanlike basisynfrastruktuer) en krijt dêrom strukturele, fjouwerjierrige subsydzje fan it ministearje fan OC&W. Ek de provinsje Fryslân en de gemeente Ljouwert stypje Tryater struktureel.
OC&W
Provinsje Fryslân
Gemeente Ljouwert

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado