5 Oktober O/M 19 Desimber

Vader en zoon

14+
1 Novimber O/M 10 Desimber

Jonges 14+

4+
17 Jannewaris O/M 18 Maart ’22

Sûkerswiet 4+

8+
14 Febrewaris O/M 1 April ’22

Dit wie it waar wer 8+

12 Maaie O/M 9 July ’22

Under Wetter

12 Maaie O/M 9 July ’22

Captain's Dinner

Te boeken by Under Wetter
8+
25 Febrewaris O/M 26 April ’23

Dat is toch net earlik? 8+