Programma

2021

aug

27 28 28 29 aug

Trije Susters

july o/m septimber

Moetsje de Prutsers op bysûndere bûtenlokaasjes yn Fryslân. Gjin foarstelling is gelyk. Der mei wat ferkeard gean. Meist prutse. Ast de tried mar wer oppakst. Allinne, mar leaver noch mei-inoar.
28 28 29 29 aug

Het Spektakel – Club NEL

juny o/m augustus

Te zien op 28 en 29 augustus  in Ellerhuizen (Groningen): een multidisciplinaire voorstelling (theater, muziek, zang) van Club NEL (Anna Raadsveld, Stan Vreeken en Mats Voshol)

sep

03 04 04 05 sep

Trije Susters

july o/m septimber

Moetsje de Prutsers op bysûndere bûtenlokaasjes yn Fryslân. Gjin foarstelling is gelyk. Der mei wat ferkeard gean. Meist prutse. Ast de tried mar wer oppakst. Allinne, mar leaver noch mei-inoar.
11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 sep

It gelok fan Fryslân

septimber

It gelok fan Fryslân noch mei te meitsjen op 11 en 12 septimber yn Winaam, 18 en 19 septimber yn Reduzum en 25 en 26 septimber yn Kollum!

okt

05 06 07 08 09 14 16 22 23 27 29 30 okt

Vader en zoon

oktober o/m desimber

20 jier lyn spilen Joop en Mads Wittermans alris heit en soan. Doe ûntstie it idee om dat yn in fiere takomst nochris te dwaan. Dy tiid is no oanbrutsen!

nov

03 04 05 06 11 12 13 18 19 20 24 25 26 27 nov

Vader en zoon

oktober o/m desimber

20 jier lyn spilen Joop en Mads Wittermans alris heit en soan. Doe ûntstie it idee om dat yn in fiere takomst nochris te dwaan. Dy tiid is no oanbrutsen!
nov

Jonges (14+)

novimber o/m desimber

In foarstelling oer begjinnende leafde, de eangst om oars te wêzen en de moed dy’t derfoar nedich is om tsjin de stream yn te swimmen.

des

02 03 08 09 10 11 14 18 des

Vader en zoon

oktober o/m desimber

20 jier lyn spilen Joop en Mads Wittermans alris heit en soan. Doe ûntstie it idee om dat yn in fiere takomst nochris te dwaan. Dy tiid is no oanbrutsen!
des

Jonges (14+)

novimber o/m desimber

In foarstelling oer begjinnende leafde, de eangst om oars te wêzen en de moed dy’t derfoar nedich is om tsjin de stream yn te swimmen.

2022

jan

jan

Sûkerswiet (4+)

jannewaris o/m maart

Sûkerswiet is in kleurrike smaaksoap foar beukers, oer it belibjen fan ultime geloksgefoelens.

feb

feb

Sûkerswiet (4+)

jannewaris o/m maart

Sûkerswiet is in kleurrike smaaksoap foar beukers, oer it belibjen fan ultime geloksgefoelens.
feb

Dit wie it waar wer (8+)

febrewaris o/m maart

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

maa

maa

Sûkerswiet (4+)

jannewaris o/m maart

Sûkerswiet is in kleurrike smaaksoap foar beukers, oer it belibjen fan ultime geloksgefoelens.
maa

Dit wie it waar wer (8+)

febrewaris o/m maart

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

maa

maa

Under Wetter

maaie o/m july

Under Wetter giet oer de iisbanen dy’t rûnom yn Fryslân binne, mar dy’t troch klimaatferoaring har funksje driigje te ferliezen.

jun

jun

Under Wetter

maaie o/m july

Under Wetter giet oer de iisbanen dy’t rûnom yn Fryslân binne, mar dy’t troch klimaatferoaring har funksje driigje te ferliezen.

jul

jul

Under Wetter

maaie o/m july

Under Wetter giet oer de iisbanen dy’t rûnom yn Fryslân binne, mar dy’t troch klimaatferoaring har funksje driigje te ferliezen.