ANBI

Tryater is in ‘Algemeen nut beogende instelling’

Fan 1 jannewaris 2014 ôf is de regeljouwing foar ‘Algemeen nut beogende instellingen’ (ANBI’s) feroare. Der binne in tal nije betingsten dy’t as doel hawwe it fertrouwen fan it publyk te befoarderjen. Mei yngong fan 1 jannewaris 2014 sette ‘Algemeen nut beogende instellingen’ ferskate gegevens iepenbier fia in ynternetside. De gegevens fan Tryater kinst fine fia de folgjende link