Loading...
24 Maaie O/M 22 Jun

Fanfare

It slotstik mei Easterlittens as dekôr

Bliuw
op de
hichte

Dit binne wy

Mear oer ús

Giest al jierren nei foarstellingen fan Tryater, of bist noch mar krekt entûsjast. Fielst dy belutsen by ús as makkers, mei de tema’s dy’t Tryater oansnijt?  Wurd ek Freon! As teaterselskip kinne wy altyd stipe brûke.

Stypje ús

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado