woansdei 10 oktober 2018 – sneon 15 desimber 2018

Doarp Europa

De myte fan it plattelân útinoar raffele

freed 9 novimber 2018 – freed 14 desimber 2018

Parsifall (14+)

De jammerlike mar ûnûntkombere ûndergong fan in naïveling

woansdei 20 febrewaris 2019 – freed 29 maart 2019

Karawane (10+)

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem

Nijs

Doarp Europa by dy yn ‘e húskeamer?

Foar ien jûn kinne wy dyn wenkeamer ombouwe ta thústeater! Wy sykje húskeamers mei plak foar minimaal 20 en maksimaal 35 gasten. Betingst is wol dat der minimaal 15 kaarten...

Tryater siket in produksjemeiwurker (0,6 fte)

Tryater siket op koarte termyn (oanfangsdatum yn oerlis) foar de ôfdieling produksje in produksjemeiwurker. De produksjemeiwurker is ferantwurdlik foar de útfiering fan de produksjewurksumheden, wêrûnder de praktyske stipe fan de...

Ekstra foarstellingen Wereldburgers van de Voorstreek

De foarstelling Wereldburgers van de Voorstreek wurdt yn juny ek noch spile yn it eardere pand fan Bever op de Voorstreek yn Ljouwert. De muzikale lokaasjeproduksje fan Tryater en de Leeuwarder Courant...

Oare foarstellingen

Karawane (10+)

Parsifall (14+)