tiisdei 26 maart 2019 – sneon 20 april 2019

Tryater spilet yn Zalen Schaaf: Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers…

minne heiten en memmen, ûnnoazele bern ensafuorthinne en it hâldt mar net op

tongersdei 4 april 2019 – sneon 13 april 2019

Hjir Ha Ik West

In nostalgyske bustrip nei Jannum anno 2053

woansdei 20 febrewaris 2019 – woansdei 17 april 2019

Rûntsje hûntsje (4+)

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst

Nijs

Skriuwer Arne Sierens komt nei Zalen Schaaf

Op freed 29 maart is nei ôfrin fan de foarstelling Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers, minne heiten en memmen, ûnnoazele bern, ensafuorthinne en it hâldt mar net op in...

Tryater in LC: “Verdraaiorgeld Fries in mini-mienskip”

Hjoed in moai artikel oer ús foarstelling Trouwerijen en rjochtsaken, ensafuorthinne fan Kirsten van Santen yn de Leeuwarder Courant! "Volks, rauw, direct en mild. Dat zijn de personages die de...

Oare foarstellingen

Rondleiding in Zalen Schaaf en stadswandeling (30 maart, 5 en 6 april)

Rûntsje hûntsje (4+)