sneon 29 augustus 2020 – snein 1 novimber 2020

It gelok fan Fryslân

Wêr wurdsto gelokkich fan?

moandei 19 oktober 2020 – freed 4 desimber 2020

Jonges (14+)

Foar boppebou VMBO, HAVO, VWO en earstejiers MBO

moandei 28 septimber 2020 – woansdei 11 novimber 2020

Breidzje (4+)

In filosofyske foarstelling oer groeie

Nijs

It Gelok fan Fryslân – Tryater x Explore the North

Grut nijs! Fanwege sukses is It Gelok fan Fryslân ek te sjen yn Ljouwert by festival Explore the North fan 20 o/m 22 november. Foar Explore the North komt in...

Yn it Friesch Dagblad: “Tryater op zoek naar het Friese geluk”

“Waar wordt een mens gelukkig van? Geld is het in elk geval niet, bleek uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in 2018. Friezen hebben gemiddeld het...

Oare foarstellingen

Dit was het weer weer (8+)