sneon 29 augustus 2020 – snein 1 novimber 2020

It gelok fan Fryslân

Reduzum, Kollum en Winaam ôflast y.f.m. coronamaatregels

moandei 19 oktober 2020 – freed 4 desimber 2020

Jonges (14+)

Foar boppebou VMBO, HAVO, VWO en earstejiers MBO

moandei 28 septimber 2020 – woansdei 11 novimber 2020

Breidzje (4+)

In filosofyske foarstelling oer groeie

Nijs

Yn it Friesch Dagblad: “Tryater brengt ‘anders en toch jezelf zijn’ in de klas ter sprake.”

Met Jonges (14+) gaat Tryater de komende tijd coronaproof de scholen langs. In de intimiteit van de klas maakt het theatergezelschap de tongen los over identiteit, homoseksualiteit, queer en dat...

IT GELOK FAN FRYSLÂN – UPDATE

Nei oanlieding fan de lêste parsekonferinsje hat Tryater besletten om It gelok fan Fryslân yn Reduzum, Kollum en Winaam net troch gean te litten. Hoewol’t It gelok coronaproof is en...

Oare foarstellingen

Dit wie it waar wer (8+)