sneon 29 maaie 2021 – snein 13 juny 2021

It gelok fan Fryslân

In aventoerlike audio-kuiertocht dy’t de sintugen iepenet en dy fiele lit wêr’t Fryslân lokkich fan wurdt!

moandei 19 oktober 2020 – freed 4 desimber 2020

Jonges (14+)

Foar boppebou VMBO, HAVO, VWO en earstejiers MBO

freed 11 desimber 2020 – sneon 12 desimber 2020

Outsourcing, of de kunst van het uitbesteden

Een voorstelling van theatercollectief Illustere Figuren

moandei 18 jannewaris 2021 – freed 19 febrewaris 2021

Dit wie it waar wer (8+)

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

woansdei 10 febrewaris 2021 – freed 30 april 2021

Sûkerswiet (4+)

in smaaksoap oer gelok en ûngelok, oer goed en min.

Nijs

Fakatuere Haad ôfdieling Publyk

Tryater siket mei yngong fan maart 2021: Haad ôfdieling Publyk (0,8 fte) In fyzjerike en kreative marketing- en kommunikaasjespesjalist dy’t him/har thúsfielt yn in meartalige kontekst Klkik hjir foar mear...

ZICHTLIJNEN – IT GELOK FAN FRYSLÂN, Individuele voorstellingen in de buitenlucht.

Technikus Ben Vrielink docht yn it fakblêd foar poadiumtechnology ferslach fan it technyske proses by It gelok fan Fryslân. Ben hat yn gearwurking mei Tryater-technisy Bart Schurer, Aart Laferte, Sigrid...

Oare foarstellingen

Dit wie it waar wer (8+)