woansdei 7 april 2021 – sneon 8 maaie 2021

Nacht

Wat nimsto mei de nacht yn?

freed 21 maaie 2021 – snein 13 juny 2021

It gelok fan Fryslân

In aventoerlike audio-kuiertocht dy’t de sintugen iepenet en dy fiele lit wêr’t Fryslân lokkich fan wurdt!

moandei 18 jannewaris 2021 – freed 19 febrewaris 2021

Dit wie it waar wer (8+)

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

woansdei 10 febrewaris 2021 – freed 30 april 2021

Sûkerswiet (4+)

in kleurrike smaaksoap oer it belibjen fan ultime geloksgefoelens

Nijs

In Memoriam: Joop Mulder

Joop, do hast safolle minsken rekke mei dyn fyzje, dyn oarspronklikheid, dyn lef. Do hast in plak makke dêr't foarstellingen fleane koene. Foar Twa, Pak ‘m Stanzi, Peer Gynt, Gleone Gloede,...

Portret Karlijn Kistemaker – LEO Middelsé

In september begon Karlijn Kistemaker (34) uit Arnhem als artistiek leider jeugdtheater bij Tryater. Een geheel nieuwe functie binnen Tryater. Alhoewel het nu een bijzondere tijd is voor theatermakers, dwingt...

Oare foarstellingen

Dit wie it waar wer (8+)