Tryater

2019

maa

26 27 28 29 30 maa

Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers…

maart o/m april

Moetsje seis personaazjes dy’t rapper prate as dat se tinke. Dy’t harren stimpel as in medalje drage. En dy’t like folle fan mekoar hâlde as dat se mekoar dwerssitte.

apr

04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 apr

Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers…

maart o/m april

Moetsje seis personaazjes dy’t rapper prate as dat se tinke. Dy’t harren stimpel as in medalje drage. En dy’t like folle fan mekoar hâlde as dat se mekoar dwerssitte.
04 04 05 05 06 06 11 11 12 12 13 13 apr

Hjir Ha Ik West

april

As in besite oan Jannum noch net op dyn bucketlist stie; set him der dan gau by! Meitsje dy op foar in bysûndere foarstelling op lokaasje, wêrby’t we dy mei…