Loading...
29 Feb O/M 6 Apr

Thúsblaze

Fanfare diel II
Akteur en muzikant oer de flier

Yn Thúsblaze komst yn in húskeamerfoarstelling yn ‘e kunde mei in lid fan in fanfare. Miskien komt de âlde eufoaniumspiler Rinse (Joop Wittermans) oan de doar, dy’t al fyftich jier fanatyk mei de fanfare meiblaast mar no foar in dilemma stiet. Of de ympulsive John-Douwe (Lourens van den Akker), dy’t miskien dochs wer trompet spylje wol om syn lilkens te bedimjen. Of faaks Wieke (Eva Meijering) – noch mar krekt by de fanfare en no al foarsitter – dy’t der hielendal foarwei is troch de nije diriginte. Of wurdt it Carmen (Brecht Wassenaar) – dochter fan Rinse – dy’st miskien al sjoen hast by Ynblaze. Hoe soe it no mei har gean?  

Thúsblaze jout in yntieme blik yn it libben fan ien personaazje út de foarstelling Fanfare (it tredde part fan de Fanfare-trijelûk fan Tryater). Keppele oan in fanfaremuzikant gean de spilers by húskeamers yn hiel Fryslân del. It is in ferrassing watfoar personaazje oftst moetsje silst.   

  • Thúsblaze spilet yn 60 hûskeamers rûnom yn Fryslân
  • Thúsblaze is in Frysktalige foarstelling
  • Tagongsprizen: € 7,50 (regulier), € 6,50 (Freonen fan Tryater), € 5,- (Jong o/m 25 jr)
  • De measte húskeamers binne rolstoeltagonklik mar op in pear útsûnderingen nei is der gjin rolstoeltoilet

Fanfare-trijelûk

Yn tiden fan tanimmende yndividualisearring wêryn’t minsken har hieltyd mear weromlûke út it ferieningslibben, gienen de makkers fan Tryater op besite by mear as tritich fanfares yn Fryslân. Wat beweecht se om alle wiken by elkoar te kommen en mei elkoar muzyk te meitsjen?  

Regisseur en artistyk lieder Tatiana Pratley:
“It rekke my om te sjen dat dizze minsken, mei folslein ferskillende achtergrûnen en leeftiden, der alle wiken wer foar kieze om mei elkoar muzyk te meitsjen en op te gean yn wat dat grutter is as harsels. By ús foarûndersyk hearden we safolle moaie, oandwaanlike en grappige ferhalen dat we tochten: dêr kinne we wol trije foarstellingen fan meitsje. Sa ûntstie it idee om in trijelûk te ûntwikkeljen en ús in seizoen lang dwaande te hâlden mei de dynamyk fan de fanfare en de driuwfear fan de minsken dy’t deryn spylje. Foar ús stiet de fanfare foar wat grutters, nammentlik de krêft fan de mienskip en it belang om mei elkoar wat weardefols te ûndernimmen.”  

By alle trije foarstellingen spylje (leden fan) Fryske fanfarekorpsen mei. De foarstellingen binne los fan elkoar te besjen. Ynblaze spilet him ôf by de repetysje fan in korps; yn Thúsblaze komst yn Fryske húskeamers yn de kunde mei in personaazje út de slotfoarstelling. De grutte lokaasjefoarstelling Fanfare spilet yn de iepen loft, mei it doarp Easterlittens as dekôr. 


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3_Logo_Colour_Frisian_L.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NL-Medegefinancierd-door-de-Europese-Unie_POS-1920x344.jpgLogo Provincie Fryslan

It Fanfare-trijelûk makket diel út fan it projekt phōnē, stipe troch de Europese Unie. It projekt is in gearwurking tusken Europeeske teäterselskippen dy’t wurkje mei minderheidstalen. Om Fanfare hinne is der útienrinnende útwikseling mei ynternasjonale partijen.

De Fanfaremonologen

Yn it ramt fan Tryater Rûnom – aktiviteiten mei kreative Friezen omtrint ien fan ús foarstellings – wurken útienrinnende skriuwers in teätermonolooch út op basis fan in ynterview dat sy hiene mei fanfaremuzikanten. Hjirfoar organisearre Tryater skriuwworksjops yn eigen gebou. De monologen binne ynsprutsen troch Nynke Heeg, Peter Sijbenga en Hein Jaap Hilarides; opname en montaazje troch Gido Bamboe, rezjy Johannes Keekstra, portretten troch Lucas Kemper. It konsept is fan Sytse Jansma.

De Fanfaremonologen heart by it Fanfare-trijelûk fan Tryater, mei de foarstellings Ynblaze, Thúsblaze en Fanfare. Njonken De Fanfaremonologen ferskynt ek De Fanfarepodcast fan makker Eline van Diggelen, mei ferdjipjende ynterviews mei muzikanten.

Petra Zijlstra – Bugel
Fanfare Wilhelmina Easterein
Muzykstik: St. Florian choral, Thomas Doss
Skriuwer monolooch: Christa Niklewicz

‘Dat wie wat, koffers mei ynstruminten skommeljend fan skip op sloep…’ 

Harkje no fia Soundcloud of Spotify

Hessel Santema – Bugel
Fanfare Wilhelmina Easterein
Muzykstik: St. Florian choral, Thomas Doss
Skriuwer monolooch: Christa Niklewicz

‘It ritme kloppet en dochs hjir en der in skeve line.’

Harkje no fia Soundcloud of Spotify

Douwe Krol – Trombone
Brassband Blaast de Bazuin Nij Altoenae
Muzykstik: The song of liberation, Jacob de Haan
Skriuwer monolooch: Ydwine van der Veen

‘Myn jongste is mij finaal ferbij blaasd.’

Harkje no fia Soundcloud of Spotify

Frans de Haan – Euphonium
Fanfare Excelsior Schraard
Muzykstik: Resurgam, Eric Ball
Skriuwer monolooch: Lara Kool

‘Sa lang as ik kin, bliuw ik eufoanium spyljen. Wol fjouwer oktaven!’

Harkje no fia Spotify

Klaziena van der Zee – Trombone
Jouster Fanfare Orkest
Muzykstik: Not before Time, Philip Sparke
Skriuwer monolooch: Alwien de Boer

‘Ik krij pikefel wannear’t alles kloppet, alles yn elkoar falt.’

Harkje no op Spotify

Kleis van der Zee – Trompet
Jouster Fanfare Orkest
Muzykstik: Not before Time, Philip Sparke
Skriuwer monolooch: Elly de Leeuw

‘Ik dream derfan om fan myn hobby myn berop te meitsjen.’

Harkje no fia Soundcloud of Spotify

Marijke Rozema – Bugel
Fanfare Melodia Wijckel
Muzykstik: Arsenal, Jan van der Roost
Skriuwer monolooch: Marije de Lange

‘Ik ha in hekel oan solo’s, ik hoech net sa nedich foaroan te stean.’

Harkje no fia Soundcloud of Spotify

Arnout Rozema – Slagwerk
Fanfare Melodia Wijckel
Muzykstik: Radar Love, Golden Earring
Skriuwer monolooch: Robin Bodde

‘Er ligt al maanden zó’n laag stof op m’n elektrisch drumstel…’

Harkje no fia Soundcloud of Spotify

Yldou Rozema – Bugel
Fanfare Melodia Wijckel
Muzykstik: Conquest of Paradise, Vangelis
Skriuwer monolooch: Jeannette Boskma

‘Troch it helpen komst ek wat fierder yn it wrâldsje, hen?’

Harkje no fia Soundcloud of Spotify

Ytsje Hoekstra – Bugel
Fanfare Harmonie Weidum
Muzykstik: Heart of Lithuania, Jacob de Haan
Skriuwer monolooch: Gertrud Palstra

‘Der is mear op ‘e wrâld as in korps. Toch?’

Harkje no fia Soundcloud of Spotify

Line Atsma – Althoorn
Brassband Blaast de Bazuin Surhuisterveen
Muzykstik: Richmond, Thomas Haweis
Skriuwer monolooch: Tamara Feddema

‘It lytse famke yn my siket Pake.’

Harkje no op Spotify

 
'Het is voor iedereen een verrassing wie er langskomt'
Leeuwarder Courant
 
Resinsje 'Thúsblaze' troch Tryater: "Mar it korps bliuwt!"
Omrop Fryslân
 
Thúsblaze; Joop Wittermans en Maaike de Vries van Tryater in de “huiskamer” in Rijs
Groot De Fryske Marren
 
Thúsblaze in monument Oudega: ‘Een verrassing wie er langskomt’
Drachtster Courant
 
Huiskamer in Sloten is fijn decor voor ‘Thúsblaze’
Friesch Dagblad
 
Een eigen theater in huis: Wijbrand Boon doet het!
Omroep Flevoland

Kredits

Joop Wittermans
Lourens van den Akker
Eva Meijering
Brecht Wassenaar
Wimmie Roukema-van der Meer
Maaike de Vries-Sybesma
Syta Westra
Joan de Jong
Sjoeke-Marije Wallendal
Tamara Schoppert
Tatiana Pratley
Wessel de Vries
Laurens van der Meulen
Maarten Bos
Hanne Pierrot
Mathilde van der Hoop
Spul Joop Wittermans, Lourens van den Akker, Eva Meijering, Brecht Wassenaar | Muzikanten Wimmie Roukema-van der Meer, Maaike de Vries-Sybesma, Syta Westra, Joan de Jong, Eline Scheltinga | Regy Sjoeke-Marije Wallendal, Tamara Schoppert | Konsept Tatiana Pratley | Tekst Wessel de Vries | Muzyk Laurens van der Meulen | Dramaturgy Maarten Bos | Kostúms Hanne Pierrot, Mathilde van der Hoop | Sênefotografy Lucas Kemper |

Thúsblaze

 

Fanfaremonologen

Teätermonologen op basis fan ynterviews mei fanfaremuzikanten

lês mear

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado