Loading...
Thúsblaze
29 Feb O/M 30 Mrt’24

Thúsblaze

Fanfare diel II
Akteur en muzikant oer de flier
Bestel kaarten
Groningerstraatweg 211 | 8922 GG | Le...
Geins 18 | 8731 CN | Wommels
Wergea
Leeuwarden
Buorren 8 | 9008 SW | Reduzum
Jarig van der Wielenwei 9 | 9243 SG |...
Dokkum
Leeuwarden
Imke Klaverpaad 4 | 8414 AS | Bontebok
De Blei 1 | 9001 NS | Grou
Oudega Smallingerland
Creil
Buorren 26 | 9034 HK | Marsum
DeVilla Rijs | Marderleane 1 | 8572 W...
Tolhûswei 32 | 8927 AG | Leeuwarden
Wederik 7 | 8471 VK | Wolvega
Stationsplein 22 | 8841 AT | Heerenveen
Joure
Dokkum
De Greiden 38 | 9055 LR | Britsum
E.M. Beimastrjitte 26 | 9261 VJ | Eas...
Doarpsstrjitte 41 | 9245 HR | Nij Beets
Skearnegoutum
Lewinski Culinair Podium | Waterhoens...
Birdaarderstraatweg 42 | 9101 VA | Do...
Meerweg 7 | 8561 AT | Balk
Zomerweg 43 | 9255 MB | Tytsjerk
George Emersonstrjitte 22 | 9088 BE |...
Harlingerstraatweg 91 | 8914 AB | Lee...
Zorgboerderij De Ripen | Ripen 16 | 9...
Idzerdastins 115 | 8925 AG | Leeuwarden
Godsacker 10 | 8801 LN | Franeker
Kampenspaed 25 | 8721 GL | Warns
Kromhoutsreed 2 | 8411 KK | Jubbega
Doarpsstrjitte 8 | 9245 HP | Nij Beets
Mr. P.J. Troelstraweg 110 | 8917 CT |...
Veluwelaan 25 | 8443 AC | Heerenveen
Tytsjerk
Tijnje
Moolnersrak 10 | 9036 MJ | Menaam
Klaarkampsterwei 6 | 9105 AZ | Rinsum...
De Pleatsen 25 | 8701 ZC | Bolsward
De Opstekker 46 | 8494 PA | Nes (Gem....
Kurt Schwitterstraat 21 | 9204 KZ | D...
Schoterlandseweg 50 | 8413 NB | Oudeh...
Beetsterzwaag
Veenklooster
Spoorstraat 10 | 8933 CA | Leeuwarden
Gentiaan 2 | 8471 WG | Wolvega
Heerenveen
Smalle Ee
Kleasterkampen 6 | 9214 VP | Smelle Ie
Blauwhuisterweg 31 | 9231 AB | Surhui...
Aldeboarn
Grou
Activiteitenboerderij Hammerslag | We...
Tsjerkebuorren 9 | 9035 BA | Dronryp
Sneek
Koudum
Tongersdei 29 Febrewaris 2024

Thúsblaze

20:00
Groningerstraatweg 211 | 8922 GG | Leeuwarden
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Geins 18 | 8731 CN | Wommels
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Wergea

Thúsblaze

20:00
Leeuwarden
Freed 1 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
Buorren 8 | 9008 SW | Reduzum
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Jarig van der Wielenwei 9 | 9243 SG | Bakkeveen
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Dokkum

Thúsblaze

20:00
Leeuwarden
Sneon 2 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
Imke Klaverpaad 4 | 8414 AS | Bontebok
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
De Blei 1 | 9001 NS | Grou
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Oudega Smallingerland

Thúsblaze

20:00
Creil
Tongersdei 7 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
Buorren 26 | 9034 HK | Marsum
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
DeVilla Rijs | Marderleane 1 | 8572 WG | Rijs
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Rolstoeltoilet oanwêzich

Thúsblaze

20:00
Tolhûswei 32 | 8927 AG | Leeuwarden
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Freed 8 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
Wederik 7 | 8471 VK | Wolvega
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Stationsplein 22 | 8841 AT | Heerenveen
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
Joure

Thúsblaze

20:00
Dokkum
Sneon 9 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
De Greiden 38 | 9055 LR | Britsum
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
E.M. Beimastrjitte 26 | 9261 VJ | Eastermar
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
Doarpsstrjitte 41 | 9245 HR | Nij Beets
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Skearnegoutum
Tongersdei 14 Maart 2024

Thúsblaze

18:00
Lewinski Culinair Podium | Waterhoenstraat 2 | 8601 XT | Sneek
Tariven
 • entree + diner Lewinski €26.50
 • entree Freon + diner Lewinski €25.50
 • entree Jong t/m 25 jr + diner Lewinski €24.00
Fegetarysk ferrassingsmenu + foarstelling

Thúsblaze

20:00
Birdaarderstraatweg 42 | 9101 VA | Dokkum
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Meerweg 7 | 8561 AT | Balk
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
Zomerweg 43 | 9255 MB | Tytsjerk
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Freed 15 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
George Emersonstrjitte 22 | 9088 BE | Wurdum
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Harlingerstraatweg 91 | 8914 AB | Leeuwarden
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
Zorgboerderij De Ripen | Ripen 16 | 9245 VG | Nij Beets
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Rolstoeltoilet oanwêzich

Thúsblaze

20:00
Idzerdastins 115 | 8925 AG | Leeuwarden
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Sneon 16 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
Godsacker 10 | 8801 LN | Franeker
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Kampenspaed 25 | 8721 GL | Warns
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Kromhoutsreed 2 | 8411 KK | Jubbega
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
Doarpsstrjitte 8 | 9245 HP | Nij Beets
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Tongersdei 21 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
Mr. P.J. Troelstraweg 110 | 8917 CT | Leeuwarden
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
Veluwelaan 25 | 8443 AC | Heerenveen
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
Tytsjerk

Thúsblaze

20:00
Tijnje
Freed 22 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
Moolnersrak 10 | 9036 MJ | Menaam
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Klaarkampsterwei 6 | 9105 AZ | Rinsumageast
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
De Pleatsen 25 | 8701 ZC | Bolsward
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
De Opstekker 46 | 8494 PA | Nes (Gem. Heerenveen)
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Sneon 23 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
Kurt Schwitterstraat 21 | 9204 KZ | Drachten
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Schoterlandseweg 50 | 8413 NB | Oudehorne
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Beetsterzwaag

Thúsblaze

20:00
Veenklooster
Tongersdei 28 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
Spoorstraat 10 | 8933 CA | Leeuwarden
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
Gentiaan 2 | 8471 WG | Wolvega
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
Heerenveen

Thúsblaze

20:00
Smalle Ee
Freed 29 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
Kleasterkampen 6 | 9214 VP | Smelle Ie
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Net rolstoeltagonklik

Thúsblaze

20:00
Blauwhuisterweg 31 | 9231 AB | Surhuisterveen
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Aldeboarn

Thúsblaze

20:00
Grou
Sneon 30 Maart 2024

Thúsblaze

20:00
Activiteitenboerderij Hammerslag | Weardebuorsterwei 2 | 9295 LC | Westergeast
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00
Rolstoeltoilet oanwêzich

Thúsblaze

20:00
Tsjerkebuorren 9 | 9035 BA | Dronryp
Tariven
 • Entree regulier €7.50
 • Freonen Tryater €6.50
 • Jong (t/m 25 jr) €5.00

Thúsblaze

20:00
Sneek

Thúsblaze

20:00
Koudum

Yn Thúsblaze komst yn in húskeamerfoarstelling yn ‘e kunde mei in lid fan in fanfare. Miskien komt de âlde eufoaniumspiler Rinse (Joop Wittermans) oan de doar, dy’t al fyftich jier fanatyk mei de fanfare meiblaast mar no foar in dilemma stiet. Of de ympulsive John-Douwe (Lourens van den Akker), dy’t miskien dochs wer trompet spylje wol om syn lilkens te bedimjen. Of faaks Wieke (Eva Meijering) – noch mar krekt by de fanfare en no al foarsitter – dy’t der hielendal foarwei is troch de nije diriginte. Of wurdt it Carmen (Brecht Wassenaar) – dochter fan Rinse – dy’st miskien al sjoen hast by Ynblaze. Hoe soe it no mei har gean?  

Thúsblaze jout in yntieme blik yn it libben fan ien personaazje út de foarstelling Fanfare (it tredde part fan de Fanfare-trijelûk fan Tryater). Keppele oan in fanfaremuzikant gean de spilers by húskeamers yn hiel Fryslân del. It is in ferrassing watfoar personaazje oftst moetsje silst.   

 • Thúsblaze spilet yn 60 hûskeamers rûnom yn Fryslân
 • Thúsblaze is in Frysktalige foarstelling
 • Kaarten binne fan 1 desimber ôf te bestellen fia dizze webside
 • Tagongsprizen: € 7,50 (regulier), € 6,50 (Freonen fan Tryater), € 5,- (Jong o/m 25 jr)
 • De measte húskeamers binne rolstoeltagonklik mar op in pear útsûnderingen nei is der gjin rolstoeltoilet

Fanfare-trijelûk

Yn tiden fan tanimmende yndividualisearring wêryn’t minsken har hieltyd mear weromlûke út it ferieningslibben, gienen de makkers fan Tryater op besite by mear as tritich fanfares yn Fryslân. Wat beweecht se om alle wiken by elkoar te kommen en mei elkoar muzyk te meitsjen?  

Regisseur en artistyk lieder Tatiana Pratley:
“It rekke my om te sjen dat dizze minsken, mei folslein ferskillende achtergrûnen en leeftiden, der alle wiken wer foar kieze om mei elkoar muzyk te meitsjen en op te gean yn wat dat grutter is as harsels. By ús foarûndersyk hearden we safolle moaie, oandwaanlike en grappige ferhalen dat we tochten: dêr kinne we wol trije foarstellingen fan meitsje. Sa ûntstie it idee om in trijelûk te ûntwikkeljen en ús in seizoen lang dwaande te hâlden mei de dynamyk fan de fanfare en de driuwfear fan de minsken dy’t deryn spylje. Foar ús stiet de fanfare foar wat grutters, nammentlik de krêft fan de mienskip en it belang om mei elkoar wat weardefols te ûndernimmen.”  

By alle trije foarstellingen spylje (leden fan) Fryske fanfarekorpsen mei. De foarstellingen binne los fan elkoar te besjen. Ynblaze spilet him ôf by de repetysje fan in korps; yn Thúsblaze komst yn Fryske húskeamers yn de kunde mei in personaazje út de slotfoarstelling. De grutte lokaasjefoarstelling Fanfare spilet yn de iepen loft, mei it doarp Easterlittens as dekôr. 


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3_Logo_Colour_Frisian_L.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NL-Medegefinancierd-door-de-Europese-Unie_POS-1920x344.jpgLogo Provincie Fryslan

It Fanfare-trijelûk makket diel út fan it projekt phōnē, stipe troch de Europese Unie. It projekt is in gearwurking tusken Europeeske teäterselskippen dy’t wurkje mei minderheidstalen. Om Fanfare hinne is der útienrinnende útwikseling mei ynternasjonale partijen.

Kredits

Joop Wittermans
Lourens van den Akker
Eva Meijering
Brecht Wassenaar
Sjoeke-Marije Wallendal
Tamara Schoppert
Tatiana Pratley
Wessel de Vries
Laurens van der Meulen
Maarten Bos
Hanne Pierrot
Spul Joop Wittermans, Lourens van den Akker, Eva Meijering, Brecht Wassenaar | Muzikanten Joan de Jong, Wimmie Roukema-van der Meer, Maaike de Vries-Sybesma | Regy Sjoeke-Marije Wallendal, Tamara Schoppert | Konsept Tatiana Pratley | Tekst Wessel de Vries | Muzyk Laurens van der Meulen | Dramaturgy Maarten Bos | Kostúms Hanne Pierrot |

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado