Loading...

Yn de LC: “Tryater op zoek naar het geluk van Friesland”

19 06 2020

“Leeuwarden – Waar worden Friezen nou echt gelukkig van? Tryater gaat de komende maanden in Friesland op onderzoek uit.”

“Uit onderzoek (van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018) blijkt dat Friezen zich van alle Nederlanders het gelukkigst voelen. ,,Mar hoe kin soks? Wêr sit dat gelok dan yn?’’, zegt Tatiana Pratley, die in augustus officeel aantreedt als artistiek leider van Tryater. Dat is een onderzoek waard, vinden ook theatermakers Aukje Schaafsma en Karel Hermans.

Daarom nodigen ze alle Friezen uit op een briefkaart te schrijven waar zij gelukkig van worden en die op te sturen naar Tryater (postzegel niet nodig). Uiteindelijk wordt door Sytse Jansma van alle teksten die zijn ingezonden een geluksgedicht gemaakt. Pratley verzekert: ,,Dat wurdt it grutste geloksgedicht oait.’’ En aan de hand van dat gedicht worden in tien dorpen theatrale wandeltochten opgetuigd.

Het is de bedoeling dat publiek individueel de route aflegt. ,,En se moatte harren eigen earkes meinimme. It moat sa feilich mooglik.’’ En: ,,Wy binne yn elts gefal hiel benijd wat Friezen gelokkich makket.’’

~ Tekst Elisabeth Post LC
~ Foto Niels Westra

 

>> Mear lêze? Klikje dan hjir.

Nijs

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

27 06 2022

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje…

23 06 2022

Europeeske subsydzje foar ynternasjonaal teaterprojekt

Ljouwert, 23 juny 2022 – Tryater en sân oare teaterselskippen krije subsydzje fan it Creative Europe Fund fan de Europeeske…

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

argyf

Bliuw
op de
hichte