Loading...

Yn de LC: “Theater dwars door de Friese nacht”

06 04 2021

“Tryater komt bij de mensen thuis in Nacht. Theater op de oprit om iets over Friesland te zeggen, live en intiem. Zeldzaam ‘yn dizze tiid’.”

“Een vrouw die niet lang meer te leven heeft, een bewaker, een voormalig directeur van een kassenbedrijf, een journaliste van de Leeuwarder Courant, een politie-agente, drie pizzabezorgers. Uiteenlopende types bellen de komende weken her en der aan in de provincie, bij de gelukkigen die een kaartje hebben gekocht voor Nacht, de nieuwe voorstelling van Tryater. Live en coronaproof.
Corona, het hangt als een wolk over deze voorstelling. Inhoudelijk, en bovendien: zonder dat rare fenomeen was Nacht er helemaal niet geweest, niet in deze vorm tenminste. Maar pas op: het woord ‘corona’ valt niet in deze voorstelling, niet in de online-film vooraf waarin de tien personages worden geïntroduceerd en niet in de tien monologen die straks door de provincie trekken. Maar hoor je de zinsflard ‘yn dizze tiid’, nou, dan weet je wel hoe laat het is.

Wie een kaartje koopt, weet niet welke van de tien personages gaat aanbellen. Misschien is het wel de oudere vrouw die niet lang meer te leven heeft, gespeeld door Joke Tjalsma. Zij is de moeder van de LC-journaliste, maar dat weet de kijker niet. ,,It giet net sa lekker tusken myn dochter en my”, zegt Tjalsma, ,,no wol ik eins nei myn dochter. Mar ik kom der net ta, ik bliuw in bytsje by dizze minsken foar de doar stean.”

Eigenlijk is Nacht een mobiele locatievoorstelling: theater gebracht midden in de echte wereld – die zich soms onbedoeld opdringt. Actrice Eva Meijering stond in haar politieagentenuniform aan de deur, ,,yn it djiptepunt fan har monolooch, echt in heftich emosjoneel momint”, toen twee voorbijgangers haar de weg vroegen naar de Runiastraat. Pratley: ,,Ja, dan moatst it wer oppakke, dat heart der ek by. De werklikheid spilet in rol.”

~ Tekst Jacob Haagsma, Leeuwarder Courant
~ Foto Lucas Kemper

 

>> Mear lêze? Klikje dan hjir.

Nijs

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

27 06 2022

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje…

23 06 2022

Europeeske subsydzje foar ynternasjonaal teaterprojekt

Ljouwert, 23 juny 2022 – Tryater en sân oare teaterselskippen krije subsydzje fan it Creative Europe Fund fan de Europeeske…

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

argyf

Bliuw
op de
hichte