Resinsje De Moanne: “Skreau om oandacht”

moandei 7 oktober 2019

Elske Schotanus skreau in resinsje oer Raze om protters foar De Moanne:

“Sûnder dat it boadskip der boppe-op leit, set de foarstelling mei humoristyske, betiden hilaryske, mar ek mei oandwaanlike en, mei tank oan Olympia Kotopoulos betsjoenende sênes, it publyk ta tinken.”

De resinsje is hjir te fine.

[Foto: (c) Bas de Brouwer]