Loading...

Masterclass: foardragen foar skriuwers

01 02 2023

Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature organisearje dizze maitiid in rige masterclasses Foardragen, foar skriuwers dy’t wurkje wolle oan it presintearjen fan harren teksten. De masterclasses wurde jûn troch Brecht Wassenaar, Nyk de Vries, Daan Doesborgh en Janneke Brakels. Meidwaan is fergees.

De rige masterclasses is bedoeld foar skriuwers dy’t al proaza of poëzij publisearre hawwe en dy’t ûndersykje wolle hoe’t se harsels en har teksten it bêste op it poadium presintearje kinne, en ûntdekke wolle hokker feardichheden en kwaliteiten se dêrfoar ynsette kinne. Yn elke sesje wurkest mei in oare dosint oan dyn eigen deselde tekst(en), om de ferskillende effekten fan de ferskillende foarmen en techniken yn dyn presintaasje te ûnderfinen en te besykjen. Dit kin yn elke taal.

Folgest fjouwer masterclasses, op tongersdeitejûn 9 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart fan 19.30 oant 22.00 oere by Tryater oan de Oostersingel yn Ljouwert. Nei dizze masterclasses is der op 6 april in sesje om in presintaasje ta te rieden, dêr’tst yn in lytse kring sjen litte kinst watst leard hast. Dy presintaasje is op tongersdei 13 april by Tresoar.

De masterclasses wurde jûn troch fjouwer ferskillende dosinten mei ferskate eftergrûnen en ekspertize. Yn de earste sesje wurket aktrise en regisseur Brecht Wassenaar mei dy oan teatertechniken: mei dyn lichem, stim en de romte om dy hinne. Yn de twadde sesje jout dichter Nyk de Vries les oer foardragen: diksje, spanningsopbou, ritme en muzyk. Yn de tredde masterclass leart skriuwer Daan Doesborgh dy om kontakt te meitsjen mei it publyk: ymprovisearje, spontaniteit en humor yn dyn optreden brûke. Sjongdosinte Janneke Brakels jout de fjirde sesje, oer opnametechniken: hoe’t dyn stim en dyn tekst klinke foar in podcast of harkboek, en it brûken fan opnames by optredens.

Der is plak foar maksimaal acht dielnimmers. Meidwaan is fergees en wurdt oanbean troch Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature. Oanmelde kin oant en mei freed 24 febrewaris mei dit formulier. Wy meitsje in seleksje op basis fan de oanmeldingen en litte dy witte oftst meidwaan kinst. Ast ​​​​selekteare bist, ferwachtsje wy datst meidochst oan alle gearkomsten.

Wolst earst mear ynformaasje? Nim dan kontakt op mei Tryntsje van der Steege, projektlieder by Leeuwarden UNESCO City of Literature, tryntsje@leeuwardencityofliterature.nl.

Nijs

07 02 2023

WY DOGGE MEI! HELP PAKE EN BEPPE DE FAKÂNSJE TROCH 2023 & FABELKRÊFT (4+)

Help Pake & Beppe de Fakânsje Troch: it leukste famylje-uitje yn de foarjiersfakânsje! Fan 28 febrewaris o/m 3 maart 2023…

01 02 2023

Resinsje Bingo: in pearel fan in foarstelling oer earmoed

De foarstelling Bingo mei Tamara Schoppert giet yn ‘e reprize. Moai! Bingo is in pearel fan in foarstelling. Oer earmoed.…

30 01 2023

RECENSIE: BINGO! ALS METAFOOR VOOR HET LEVEN

Natuurlijk weten we met zijn allen dat het geen standaard bingoavond gaat worden, hier in Dorpshuis ‘De Bining’ in het…

25 01 2023

De lift is pleatst!

It betsjut in grutte stap foarút yn ús gastfrijheid, mei tank oan in hiel soad donateurs! Einliks kinne we al…

18 01 2023

'BINGO!' TAMARA SCHOPPERT SPILET 'HYPERREALISTYSK' STIK MEI BINGOKAARTSJES EN AL.

Soms ha minsken net iens troch dat Tamara Schoppert toaniel spilet, yn Bingo! ,,Dat is in goed teken.” Dizze foarstelling…

22 12 2022

Weromsjen mei Tryater 2022

It jier 2022 wie in jier dêr’t in soad yn barde, fol toaniel, muzyk en gekkichheid. Koroana koe ús net…

21 12 2022

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús…

15 12 2022

Tryater maakt met 'Flam' seksualiteit bespreekbaar op scholen

Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor jongeren en toch lijkt het op veel middelbare scholen nog altijd een afwezig thema.…

21 11 2022

Stap op de Rode Loper! met veel aandacht voor de Friese taal en cultuur

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun…

16 11 2022

De Tryater-kadokaart!

Sinteklaas en de krystdagen steane foar de doar. En wat is no leuker as in besite oan in Tryater-foarstelling kado…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado