Loading...

Masterclass: foardragen foar skriuwers

01 02 2023

Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature organisearje dizze maitiid in rige masterclasses Foardragen, foar skriuwers dy’t wurkje wolle oan it presintearjen fan harren teksten. De masterclasses wurde jûn troch Brecht Wassenaar, Nyk de Vries, Daan Doesborgh en Janneke Brakels. Meidwaan is fergees.

De rige masterclasses is bedoeld foar skriuwers dy’t al proaza of poëzij publisearre hawwe en dy’t ûndersykje wolle hoe’t se harsels en har teksten it bêste op it poadium presintearje kinne, en ûntdekke wolle hokker feardichheden en kwaliteiten se dêrfoar ynsette kinne. Yn elke sesje wurkest mei in oare dosint oan dyn eigen deselde tekst(en), om de ferskillende effekten fan de ferskillende foarmen en techniken yn dyn presintaasje te ûnderfinen en te besykjen. Dit kin yn elke taal.

Folgest fjouwer masterclasses, op tongersdeitejûn 9 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart fan 19.30 oant 22.00 oere by Tryater oan de Oostersingel yn Ljouwert. Nei dizze masterclasses is der op 6 april in sesje om in presintaasje ta te rieden, dêr’tst yn in lytse kring sjen litte kinst watst leard hast. Dy presintaasje is op tongersdei 13 april by Tresoar.

De masterclasses wurde jûn troch fjouwer ferskillende dosinten mei ferskate eftergrûnen en ekspertize. Yn de earste sesje wurket aktrise en regisseur Brecht Wassenaar mei dy oan teatertechniken: mei dyn lichem, stim en de romte om dy hinne. Yn de twadde sesje jout dichter Nyk de Vries les oer foardragen: diksje, spanningsopbou, ritme en muzyk. Yn de tredde masterclass leart skriuwer Daan Doesborgh dy om kontakt te meitsjen mei it publyk: ymprovisearje, spontaniteit en humor yn dyn optreden brûke. Sjongdosinte Janneke Brakels jout de fjirde sesje, oer opnametechniken: hoe’t dyn stim en dyn tekst klinke foar in podcast of harkboek, en it brûken fan opnames by optredens.

Der is plak foar maksimaal acht dielnimmers. Meidwaan is fergees en wurdt oanbean troch Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature. Oanmelde kin oant en mei freed 24 febrewaris mei dit formulier. Wy meitsje in seleksje op basis fan de oanmeldingen en litte dy witte oftst meidwaan kinst. Ast ​​​​selekteare bist, ferwachtsje wy datst meidochst oan alle gearkomsten.

Wolst earst mear ynformaasje? Nim dan kontakt op mei Tryntsje van der Steege, projektlieder by Leeuwarden UNESCO City of Literature, tryntsje@leeuwardencityofliterature.nl.

Nijs

04 10 2023

Tryater siket sprekkers fan Fryske taalfarianten

Foar in communityprojekt oer taal siket Tryater minsken fan ferskaat plûmaazje dy’t in Fryske streektaal behearskje en dêr fan jannewaris…

18 09 2023

Oer in pear wiken spilet ús suksesfolle jongerefoarstelling Flam (14+) wer!  

Flam is in oangripende klassefoarstelling oer leafde en freonskip, en alles dêr tuskenyn. In foarstelling dy’t oer pine oan dyn hert,…

14 09 2023

Oprop: TRYATER SIKET SKRIUWERS 

Fan oktober oant en mei desimber giet Tryater by sân Fryske fanfares del foar de foarstelling Ynblaze.  In unike gearwurking…

27 07 2023

Wolkom by Uit in Huis

Sneon 9 septimber iepenje de kulturele ynstellingen yn Ljouwert it nije seizoen mei it evenemint Uit in Huis. Fansels docht…

20 07 2023

Simmerspot seizoen 2023-2024

Kinst ‘m dizze wiken foarby kommen sjen op Omrop Fryslân en ús eigen kanalen: de fleurige simmerspot mei in frisse…

theatrale-portretten 30 06 2023

Teatrale portretten fan de wyk

Communityprojekt “Teatrale portretten fan de wyk” is in gearwurking tusken Tryater en twaddejiers studinten Docent Theater fan de NHL Stenden…

29 06 2023

Doch mei oan de Masterclass Literêre Performance

Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature organisearje wer in nije masterclass Literêre Performance, foar skriuwers dy’t…

28 06 2023

Weromsjen searje workshops IKC Aventurijn

Yn de moanne april hawwe de groepen 5/6 en 7/8 fan IKC De Aventurijn út Ljouwert by ús op besite…

28 06 2023

Foarûndersyk jeugdfoarstelling Groeigraach (4+)

Op basisskoalle It Tredde Sté yn Jirnsum gienen we yn petear mei de bern fan groep 1, 2 en 3.…

19 06 2023

Tryater herneemt Oerol-hit Sâlt op vasteland

De Tryater-voorstelling Sâlt, voor Oerol gemaakt en daar tot en met 18 juni opgevoerd, is een hit op het Terschellingse…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado