Loading...

In lift foar Tryater: it begjin is der!

21 02 2022

Wat in prachtich begjin fan ús kampanje! We steane al op 31% mei tank oan 193 golle jouwers. De earste €9370 is binnen! Us dream oer in lift yn it gebou wurdt al in bytsje werklik. De reaksjes op de crowdfundingswebsite binne hertferwaarmjend:  

“Ik gun iedereen en mezelf meer toegankelijkheid binnen Tryater, het is een fijne plek om er te mogen zijn, om jezelf te mogen zijn”

“It is wichtich dat eltsenien alle ferdjippingen berikke kin”

“Iedereen wil zonder drempels naar het theater kunnen gaan toch?”

Hasto der al oer neitocht om Tryater tagonkliker te meitsjen? Besjoch de kampanje! Op de website fan Creative Funding kinst feilich in bydrage dwaan.

Hast al jûn en kinst minsken dy’t tagonklikheid by Tryater ek wichtich fine? Dan kinst de link diele. Mei syn allen soargje we derfoar dat elkenien nei de simmer gebrûk meitsje kin fan de lift!

Nijs

25 01 2023

De lift is pleatst!

It betsjut in grutte stap foarút yn ús gastfrijheid, mei tank oan in hiel soad donateurs! Einliks kinne we al…

18 01 2023

'BINGO!' TAMARA SCHOPPERT SPILET 'HYPERREALISTYSK' STIK MEI BINGOKAARTSJES EN AL.

Soms ha minsken net iens troch dat Tamara Schoppert toaniel spilet, yn Bingo! ,,Dat is in goed teken.” Dizze foarstelling…

22 12 2022

Weromsjen mei Tryater 2022

It jier 2022 wie in jier dêr’t in soad yn barde, fol toaniel, muzyk en gekkichheid. Koroana koe ús net…

21 12 2022

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús…

15 12 2022

Tryater maakt met 'Flam' seksualiteit bespreekbaar op scholen

Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor jongeren en toch lijkt het op veel middelbare scholen nog altijd een afwezig thema.…

21 11 2022

Stap op de Rode Loper! met veel aandacht voor de Friese taal en cultuur

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun…

16 11 2022

De Tryater-kadokaart!

Sinteklaas en de krystdagen steane foar de doar. En wat is no leuker as in besite oan in Tryater-foarstelling kado…

07 11 2022

15 novimber presintaasjefoarstelling Bingo!

Ferburgen earmoed bestiet oerál. Ek op it wurk, ek yn ‘e buert of yn it doarp. Hast der fan út…

02 11 2022

Tryater bringt foarstelling fol sinteklazen

Ljouwert, 31 oktober 2022 – Fan tongersdei 9 novimber ôf stiet it gebou fan Tryater in moanne yn it ramt…

27 10 2022

Voorstelling 'Flam' maakt intimiteit op scholen bespreekbaar

Verlangen, wat is het? Wat moet je ermee? Praat je er over met leeftijdgenoten? Eva Meijering maakte voor leerlingen van…

argyf

Bliuw
op de
hichte