Loading...

Grutte rol Ivgi&Greben by Under Wetter

26 01 2022

By de maitiidsproduksje Under Wetter spilet dûnsselskip Ivgi&Greben in belangrike rol. Net allinne om’t har acht dûnsers dielnimme oan de cast, mar ek om’t it selskip yntinsyf meitinkt oer de foarm. Tatiana Pratley fan Tryater: “We fregen Ivgi&Greben al yn in betiid stadium om te sparren oer beweging yn de foarstelling. Mei de tiid groeide har rol. We sprekke elkoar in soad en it docht bliken dat we elkoar prachtich oanfolje.” Johan Greben: “De sympatike útnûging fan Tryater jout gelegenheid ta in nijsgjirrige útwikseling mei de dissipline teater. Likegoed de realistyske tematyk as it spyljen op in bûtenlokaasje binne nije útdagingen foar Ivgi&Greben, dêr’t we nocht oan hawwe.”

Ivgi&Greben makket yn Under Wetter oansteklike goreografyen dy’t it dûnsjen mei ús allen, as mienskip, fiere. Tink oan it mei-inoar swiere op it iis of útlitten dûnsje op in feest. Dûns en beweging drukke plezier út en meitsje de foarstelling ekstra oantreklik om nei te sjen. De acht dûnsers jeie de oare spilers oan en helpe bepaalde aspekten yn it ferhaal út te fergrutsjen. Lykas krêften út de natuer en gefoelens as fertriet of langstme. Johan Greben: “Dit ekspressive en abstrakte aspekt is in skaaimerk fan ús dûnstaal. Yn de wikselwurking mei it ferhaal, de personaazjes en de lokaasje draacht it by oan de fisuele en emosjonele wurking fan Under Wetter.” 

Greben: “As nijkommer yn de stêd draacht Ivgi&Greben graach by oan it artistike klimaat en dat wurdt fersterke troch útwikseling. It is moai om elkoar persoanlik en artistyk better kennen te learen en dûns te kombinearjen mei teater. De goreografy fan Ivgi&Greben heakket in laach ta oan Under Wetter. We kinne de ûnderstream fan wat der bart sjen litte.”

Nijs

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

27 06 2022

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje…

23 06 2022

Europeeske subsydzje foar ynternasjonaal teaterprojekt

Ljouwert, 23 juny 2022 – Tryater en sân oare teaterselskippen krije subsydzje fan it Creative Europe Fund fan de Europeeske…

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

argyf

Bliuw
op de
hichte