Loading...
Primêr ûnderwiis

In blik achter de skermen (10+)

Genietsje mei de learlingen fan in boeiende rûnlieding achter de skermen fan Tryater. Rin troch de klaaikeamers, de kostúmsouder en de teatersealen. As it mooglik is dan sjochst ek even mei yn in repetysje.

  • hiele seizoen 
  • yn oerlis
  • € 3,- de learling

Bliuw
op de
hichte