Loading...
Primêr ûnderwiis

In blik achter de skermen

Genietsje mei de learlingen fan in boeiende rûnlieding achter de skermen fan Tryater. Rin troch de klaaikeamers, de kostúmsouder en de teatersealen. As it mooglik is dan sjochst ek even mei yn in repetysje.

  • hiele seizoen, tiid yn oerlis
  • PO/VO/SO
  • € 60,- de groep

Mear witte?

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado