Loading...

Beweechfiguranten socht!

02 02 2022

Dizze maitiid spilet de foarstelling Under Wetter yn Wergea en op Oerol. Tryater wurket yntinsyf gear mei dûnsselskip Ivgi&Greben oan dizze grutskalige lokaasjeproduksje. Njonken de profesjonele spilers en dûnsers is der noch plak foar inkele fleksibele en fanatike beweechfiguranten fan tusken de 8 -12 jier en fan 55+.

Yn Under Wetter wurdt in doarp konfrontearre mei grutte feroaringen. It wurdt inkele doarpsbewenners tefolle as sels de takomst fan de iisbaan op it spul stiet. Dizze iisbaan leit al jierren op it lân fan famylje Kingma. Dochter Afke hat nei it ferstjerren fan har heit it lân oernaam. Hâldt se har oan har belofte: it ûnderhâlden fan de iisbaan of ferkeapet se it lân om har pleats te rêden?

Wat foar dy?
Wurdst ynset as bewegende figurant en hast dêrom gjin tekst. Hâldsto fan bewegen, kinst in rige fan bewegingen ûnthâlde en opfolgje én fynst it leuk om ûnderdiel te wêzen fan in grutte groep? Dan is dizze ûnderfining krekt wat foar dy! Wy biede dy in bysûndere tiid wêrby’st gearwurkest mei profesjonele akteurs, dûnsers en muzikanten. Wichtich is datst beskikber bist foar leafst alle foarstellingen fan Under Wetter. Dêrneist wurde der yn de jûnsoeren en yn it wykein noch in pear repetysjemominten ynpland. Bist in oantal dagen net beskikber, mar hast wol ynteresse? Meld dy dan dochs oan, want faaks is it mooglik om dyn rol mei in oare figurant te dielen.

Ynteressearre? Lês dan it komplete profyl en jou dy op foar woansdei 16 febrewaris. Krigest dan in útnûging foar de audysjes!

Oanmelde kin fia ûndersteand formulier.

Foto’s: Ivgi&Greben / Nellie de Boer

Nijs

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

27 06 2022

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje…

23 06 2022

Europeeske subsydzje foar ynternasjonaal teaterprojekt

Ljouwert, 23 juny 2022 – Tryater en sân oare teaterselskippen krije subsydzje fan it Creative Europe Fund fan de Europeeske…

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

argyf

Bliuw
op de
hichte