Loading...

Beweechfiguranten socht!

02 02 2022

Dizze maitiid spilet de foarstelling Under Wetter yn Wergea en op Oerol. Tryater wurket yntinsyf gear mei dûnsselskip Ivgi&Greben oan dizze grutskalige lokaasjeproduksje. Njonken de profesjonele spilers en dûnsers is der noch plak foar inkele fleksibele en fanatike beweechfiguranten fan tusken de 8 -12 jier en fan 55+.

Yn Under Wetter wurdt in doarp konfrontearre mei grutte feroaringen. It wurdt inkele doarpsbewenners tefolle as sels de takomst fan de iisbaan op it spul stiet. Dizze iisbaan leit al jierren op it lân fan famylje Kingma. Dochter Afke hat nei it ferstjerren fan har heit it lân oernaam. Hâldt se har oan har belofte: it ûnderhâlden fan de iisbaan of ferkeapet se it lân om har pleats te rêden?

Wat foar dy?
Wurdst ynset as bewegende figurant en hast dêrom gjin tekst. Hâldsto fan bewegen, kinst in rige fan bewegingen ûnthâlde en opfolgje én fynst it leuk om ûnderdiel te wêzen fan in grutte groep? Dan is dizze ûnderfining krekt wat foar dy! Wy biede dy in bysûndere tiid wêrby’st gearwurkest mei profesjonele akteurs, dûnsers en muzikanten. Wichtich is datst beskikber bist foar leafst alle foarstellingen fan Under Wetter. Dêrneist wurde der yn de jûnsoeren en yn it wykein noch in pear repetysjemominten ynpland. Bist in oantal dagen net beskikber, mar hast wol ynteresse? Meld dy dan dochs oan, want faaks is it mooglik om dyn rol mei in oare figurant te dielen.

Ynteressearre? Lês dan it komplete profyl en jou dy op foar woansdei 16 febrewaris. Krigest dan in útnûging foar de audysjes!

Oanmelde kin fia ûndersteand formulier.

Foto’s: Ivgi&Greben / Nellie de Boer

Nijs

07 02 2023

WY DOGGE MEI! HELP PAKE EN BEPPE DE FAKÂNSJE TROCH 2023 & FABELKRÊFT (4+)

Help Pake & Beppe de Fakânsje Troch: it leukste famylje-uitje yn de foarjiersfakânsje! Fan 28 febrewaris o/m 3 maart 2023…

01 02 2023

Masterclass: foardragen foar skriuwers

Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature organisearje dizze maitiid in rige masterclasses Foardragen, foar skriuwers dy’t…

01 02 2023

Resinsje Bingo: in pearel fan in foarstelling oer earmoed

De foarstelling Bingo mei Tamara Schoppert giet yn ‘e reprize. Moai! Bingo is in pearel fan in foarstelling. Oer earmoed.…

30 01 2023

RECENSIE: BINGO! ALS METAFOOR VOOR HET LEVEN

Natuurlijk weten we met zijn allen dat het geen standaard bingoavond gaat worden, hier in Dorpshuis ‘De Bining’ in het…

25 01 2023

De lift is pleatst!

It betsjut in grutte stap foarút yn ús gastfrijheid, mei tank oan in hiel soad donateurs! Einliks kinne we al…

18 01 2023

'BINGO!' TAMARA SCHOPPERT SPILET 'HYPERREALISTYSK' STIK MEI BINGOKAARTSJES EN AL.

Soms ha minsken net iens troch dat Tamara Schoppert toaniel spilet, yn Bingo! ,,Dat is in goed teken.” Dizze foarstelling…

22 12 2022

Weromsjen mei Tryater 2022

It jier 2022 wie in jier dêr’t in soad yn barde, fol toaniel, muzyk en gekkichheid. Koroana koe ús net…

21 12 2022

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús…

15 12 2022

Tryater maakt met 'Flam' seksualiteit bespreekbaar op scholen

Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor jongeren en toch lijkt het op veel middelbare scholen nog altijd een afwezig thema.…

21 11 2022

Stap op de Rode Loper! met veel aandacht voor de Friese taal en cultuur

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado