Loading...

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

12 04 2022

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline IIS fan Arcadia, in 100 dagen duorjende keunst – en kultuermanifestaasje as ferfolch op Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018. Yn dizze lokaasjefoarstelling fertelle dûnsers, spilers en musisy it ferhaal fan famylje Kingma. Tryater en Ivgi&Greben sykje hjirfoar in oantal bernefiguranten (8 -12 jier) foar de foarstellingen dy’t plakfine tidens it Oerol festival op Skylge.

10 oant en mei 19 juny spilet Under Wetter op Oerol. Foar dizze foarstelling sykje Tryater en Ivgi&Greben inkelde bern (8 -12) dy ‘t op Skylge wenje én tidens Oerol (9 -18 juny) beskikber binne. Wurdst ynset as beweechfigurant en hast dêrom gjin tekst. Hast wille yn bewegen, bist fanatyk én kinst goed beweechrigen ûnthâlde en opfolgje? Fynst it fierder leuk om ûnderdiel te wêzen fan in grutte groep en te spyljen mei profesjonele akteurs, dûnsers & musisy?

Jou dy dan uterlik 13 maaie op. Dan krijst in útnûging foar de audysjes op Skylge op 16 maaie!

Nijs

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

17 03 2022

Ynformaasjejûn foar ynwenners Wergea e.o.

Fan 12 oant en mei 28 maaie en fan 28 juny oant en mei 9 july spylje wy, y.g.m. dûnsselskip…

17 03 2022

Utnûging skriuwersworkshop

Meikoarten spilet Tryater de foarstelling Under Wetter op de iisbaan fan Wergea. By de foarstelling wurdt in oanfoljend programma (Tryater…

16 03 2022

Hoera! Tryater krijt in lift

Hoera! De grins fan 80% is helle. Tryater sil in lift bouwe. De Crowdfundingsaksje foar in lift yn it pand…

13 03 2022

In lift foar Tryater: de lêste dei!

Oant 13 maart kinst noch in donaasje dwaan foar in lift yn it Tryatergebou. Mear as 425 donateurs hawwe al…

argyf

Bliuw
op de
hichte