Loading...

AMATEUR-TROMBONISTEN SOCHT FOAR UNDER WETTER!

21 02 2022

12 maaie o/m 9 july spilet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter yn Wergea en op Oerol. Tryater en Ivgi&Greben sykje trombonisten mei ûnderfining dy’t de muzyk fan komponist Sytze Pruiksma útfiere kinne ûnder lieding fan profesjonele trombonisten Brandt Attema en Sebastiaan Kemner.

Wat foar dy?
Wennest yn of tichtby Fryslân en bist yn besit fan minimaal in HaFaBra B (leafst C) diploma. Bist in betûft amateurtrombonist en fynst it moai om ûnderdiel te wêzen fan in groep makkers en spilers mei ûnderfining? Dan sykje wy dy! Wy biede dy in masterclass fan profesjoneel trombonist Brand Attema en in te gekke ûnderfining by in grutte iepenloftproduksje. Mochtst oare trombonisten witte dy ‘t de partij mei dy diele wolle of dy’t ek meidwaan wolle: lit it witte en diel dizze oprop!

Wichtich is datst beskikber bist op de folgjende data:

  • 9 april fan 10.00 oant 16.00 oere foar de masterclass fan Brandt Attema;
  • 16 april fan 10.30 oant 16.00 oere, 24 april fan 10.30 oant 15.00 oere en 1 maaie fan 13.00 oant 16.00 oere foar de repetysjes mei Brandt Attema of Sebastiaan Kemner;
  • Minimaal de helte fan de folgjende data: 5, 6, 7, 9, 10 en 11 maaie, allegearre yn de jûnsoeren;
  • En foar leafst alle – mar minimaal tsien – foarstellingen fan Under Wetter. Alle data binne te finen op ús webside.

Bist klear foar dizze muzikale ûnderfining? Lês it komplete profyl hjir en jou dy uterlik moandei 14 maart op. Wy nimme kontakt mei dy op!

Oanmelde kin fia ûndersteand formulier.

Nijs

25 01 2023

De lift is pleatst!

It betsjut in grutte stap foarút yn ús gastfrijheid, mei tank oan in hiel soad donateurs! Einliks kinne we al…

18 01 2023

'BINGO!' TAMARA SCHOPPERT SPILET 'HYPERREALISTYSK' STIK MEI BINGOKAARTSJES EN AL.

Soms ha minsken net iens troch dat Tamara Schoppert toaniel spilet, yn Bingo! ,,Dat is in goed teken.” Dizze foarstelling…

22 12 2022

Weromsjen mei Tryater 2022

It jier 2022 wie in jier dêr’t in soad yn barde, fol toaniel, muzyk en gekkichheid. Koroana koe ús net…

21 12 2022

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús…

15 12 2022

Tryater maakt met 'Flam' seksualiteit bespreekbaar op scholen

Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor jongeren en toch lijkt het op veel middelbare scholen nog altijd een afwezig thema.…

21 11 2022

Stap op de Rode Loper! met veel aandacht voor de Friese taal en cultuur

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun…

16 11 2022

De Tryater-kadokaart!

Sinteklaas en de krystdagen steane foar de doar. En wat is no leuker as in besite oan in Tryater-foarstelling kado…

07 11 2022

15 novimber presintaasjefoarstelling Bingo!

Ferburgen earmoed bestiet oerál. Ek op it wurk, ek yn ‘e buert of yn it doarp. Hast der fan út…

02 11 2022

Tryater bringt foarstelling fol sinteklazen

Ljouwert, 31 oktober 2022 – Fan tongersdei 9 novimber ôf stiet it gebou fan Tryater in moanne yn it ramt…

27 10 2022

Voorstelling 'Flam' maakt intimiteit op scholen bespreekbaar

Verlangen, wat is het? Wat moet je ermee? Praat je er over met leeftijdgenoten? Eva Meijering maakte voor leerlingen van…

argyf

Bliuw
op de
hichte