Under Wetter
12 Maaie O/M 9 Jul

Under Wetter

In perfekte simmerjûn op de iisbaan
Bestel kaarten
Tongersdei 12 Maaie 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree try-out €27.00
 • Freonen try-out €22.00
 • t/m 18 jr €15.00
Try-out
Freed 13 Maaie 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree try-out €27.00
 • Freonen try-out €22.00
 • t/m 18 jr €15.00
Try-out
Sneon 14 Maaie 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Premjêre
Woansdei 18 Maaie 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Tongersdei 19 Maaie 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Freed 20 Maaie 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Sneon 21 Maaie 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Woansdei 25 Maaie 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Tongersdei 26 Maaie 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Freed 27 Maaie 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Sneon 28 Maaie 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Freed 10 Juny 2022

Under Wetter

Terschelling - Oerol
Oerol Skylge fan 10 o/m 19 juny
Tiisdei 28 Juny 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Woansdei 29 Juny 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Tongersdei 30 Juny 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Freed 01 July 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Sneon 02 July 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
 • Komt het Zien! (Blindentolk) €29.50
Mei blinetolk fan Komt het Zien!
Woansdei 06 July 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Tongersdei 07 July 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Freed 08 July 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50
Sneon 09 July 2022

Under Wetter

20:30
Startpunt Fricoterrein - Fricoweg Wergea
Tariven
 • entree €29.50
 • Freonen Tryater €24.50
 • t/m 18 jr €17.50

“Doch de eagen mar ris ticht. In famke bynt har redens ûnder. In jonkje hâldt him fêst oan in stoel, syn mem leart him hoe’t er ride moat. In heit brânt de mûle oan in beker waarme poeiermolke. Hjoed is in perfekte dei…”

Sûnt jier en dei leit de iisbaan op it lân fan de famylje Kingma. Wylst de geast fan Kingma senior noch omspûket, sit dochter Afke yn in spagaat. Hâldt se har oan har belofte om de baan te ûnderhâlden, of ferkeapet se de grûn om har buorkerij te rêden? Har soan hat rjocht op in takomst en reedride kin ommers hast noait mear. Yn Under Wetter wurdt in doarp konfrontearre mei grutte feroaringen. As sels de takomst fan de iisbaan op it spul stiet, wurdt it guon tefolle. Dan giet de natuer syn eigen gong. Bringt de iisbaan harren wer krekt as eartiids by elkoar?

Tryater lit ferskillende stimmen oan it wurd oer de takomst fan de iisbaan. De foarsitter dy’t alles by it âlde litte wol, de boerinne dy’t de grûn ferkeapje wol, de klimaatûndersiker dy’t de iisbaanproblemen yn in breder perspektyf pleatst en it bern dat noch noait op natueriis riden hat.

Op de prachtige iisbaan fan Wergea en op Skylge ferbyldzje akteurs, dûnsers, musisy en figuranten it ferhaal fan de famylje Kingma. Under Wetter is in oade oan tal fan iisbanen yn Fryslân en dy’t – ek al binne de winters waarmer – noch altyd funksjonearje. In foarstelling oer langstme en tradysje, fol drama én feest.

Oanfang: 20:30 oere
Tagongsprizen: € 29,50 (regulier), € 24,50 (Freonen fan Tryater), € 17,50 (oant 18 jier). Try-outs € 2,50 korting

 • Goed om te witten
 • Op/yn de buert fan it Fricoterrein yn Wergea kinst fergees parkeare
 • De kuiertocht (circa 10 minuten) fan it Fricoterrein nei de iisbaan is ûnderdiel fan de foarstelling 
 • Under Wetter is geskikt foar elkenien fan 12 jier en âlder
 • Der wurdt sawol Frysk as Nederlânsk sprutsen yn Under Wetter. Undertiteling is oanwêzich
 • Under Wetter is rolstoeltagonklik. Bestel dan in rolstoelplak
 • Op sneon 2 july is in blinetolk fan Komt het Zien oanwêzich. Wolst hjir gebrûk fan meitsje, bestel dan in Komt hetZien! plak
 • As de foarstelling fanwegen min waar net troch gean kin dan wurdt dizze ynhelle op de earstfolgjende snein of moandei. Kaarten bliuwe jildich foar de oangeande ynheldatum

Skow oan en meitsje dyn jûn kompleet! 

Captain’s Dinner

Meitsje dyn jûn yn Wergea kompleet en yt yn it foar in hapke mei! Sjef-kok Geert-Jan Vaartjes (û.o. Lauswolt, De Librije en no Oan Tafel en Grand Café JAN! yn syn bertedoarp Wergea) siedt yn in spesjaal pop-up restaurant in klassyk, wintersk miel yn ‘e maitiid. Mei û.o. grouwe earten, ‘blote-billetjes-in-het-gras’, hite bliksem mei bargefleis en tafelsoer. Fansels is der ek in fariant foar fegetariërs. Ek oanskowe oan ‘e lange kapiteinstafel? Boek dan foar € 20 p.p. in diner mei!  

Let op: der is beheind plak. Priis eksklusyf dranken. Ytst fegetarysk? Dat kinst by it bestellen oanjaan.


Arcadia – Programmaline IIS

Under Wetter makket diel út fan de programmaline IIS fan Arcadia, dêr’t meardere projekten ûnder falle wêrby’t keunstners mei de mienskip sykje nei nije wizen fan mei-inoar ferbûn wêze. Arcadia is in 100 dagen duorjende keunst- en kultuermanifestaasje as ferfolch op Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018. Arcadia is om de trije jier mei in earste edysje yn 2022.

 
Verbinding op de ijsbaan, kan dat nog?
Leeuwarder Courant 17-11-2021
 
'Under Wetter': theaterspektakel op de ijsbaan
Friesch Dagblad 17-11-2021

Kredits

Tamara Schoppert
Joop Wittermans
Lourens van den Akker
Gonny Gaakeer
Rogier in't Hout
Mattheüs Douwes
Ayisha Siddiqi
Lieke Venema
Bettina Jurák
Christian Leveque
Coline Delgado
Daniel Flores Pardo
Fabrizio Di Franco
Gaspard Schmitt
Manon Adrianow
Noa van Tichel
Tatiana Pratley
Wessel de Vries
Uri Ivgi
Johan Greben
Nina Thunnissen
Judith Schoneveld
Janne Sterke
Hanne Pierrot
Minke Hoogenboezem
Spul Tamara Schoppert, Joop Wittermans, Lourens van den Akker, Gonny Gaakeer, Rogier in't Hout, Mattheüs Douwes, Ayisha Siddiqi, Lieke Venema | Dûns Bettina Jurák, Christian Leveque, Coline Delgado, Daniel Flores Pardo, Fabrizio Di Franco, Gaspard Schmitt, Manon Adrianow, Noa van Tichel | Konsept en regy Tatiana Pratley | Tekst Wessel de Vries | Koreografy Uri Ivgi, Johan Greben | Muzyk Sytze Pruiksma | Dramaturgy Nina Thunnissen | Dramaturgy Ivgi&Greben Judith Schoneveld | Foarmjouwing Janne Sterke | Kostúmûntwerp Hanne Pierrot | Regyassistint Minke Hoogenboezem |

Bliuw
op de
hichte