Try This – Presintaasjes worksjopreeks 2019

Try-This is ít plak foar jongeren dy’t teater spylje, ûnderfine of graach spylje en ûnderfine wolle

Argyf
Op woansdei 11 desimber om 20.30 oere fine de presintaasjes fan Try This plak. Tweintich fanatike teaterleafhawwers binne ûnder lieding fan Zen Roorda en Tim Verbeek oan de slach gien mei it tema 'oanpasse of útbrekke, wat dochsto?'

Dit hat twa presintaasjes oplevere dy’t woansdei 11 desimber om 20.30 oere yn it Tryatergebou oan de Oostersingel 70 yn Ljouwert opfierd wurde sille. Komsto ek?

DE PRESINTAASJES

You Darwin, You Loose Some

Aanpassen. Wij hebben ons aangepast, daarom zijn we hier. En wij passen ons nog steeds aan, allemaal voor Darwin.
De man die ons categorieën gaf… nou bedankt man, echt heel fijn. Nu zorgen dat we ons genoeg blijven aanpassen om niet uit te sterven.

Geregisseerd door Zen Roorda, gespeeld door: Ids Kuhlman, Lydia Nijmeijer, Dian Metz, Anne Bouma, Romkje Heethuis, Amber Jaasma, Lot Meijerink, Joan Schippers, Hannah Zuidema, Elise de Haan, Aimee Jansen.


Well If They’d Free me From This Prison…

Stel je zit in het gevang, vast, tussen vier muren, in de bajes, in de bak, in de nor, in hechtenis, vast in de penitentiaire instelling… (even ongeacht de reden van je verblijf aldaar) en je mag niks, geen lekker eten, geen mooie muziek, geen favoriete televisie programma’s, pas je je dan aan of breek je dan vrij?

Geregisseerd door Tim Verbeek, gespeeld door: Sharon Niesing, Vera de Roos, Nelleke Kempenaar, Mathijs Fokkema, Chaim Hamburger, Sylke Woestenburg, Fardau Visser, Esther Leystra, Madelin van der Lee.

De presintaasjes wurde, mei tuskentroch in lyts skoft, achterinoar spile.

Wolst komme te sjen, meld dy dan oan troch op dizze link te klikken . De tagong is fergees.

 

 

 

 

 

Oare foarstellingen

Skûmbek