Loading...

Resinsje Bingo: in pearel fan in foarstelling oer earmoed

01 02 2023

De foarstelling Bingo mei Tamara Schoppert giet yn ‘e reprize. Moai! Bingo is in pearel fan in foarstelling. Oer earmoed.

Se komt te let binnen. Tine, de frou dy’t de baltsjes fan de bingo rôlje litte moat. En se nimt it publyk daliks mei yn har ferûntskuldiging. Dat har mem krektlyn ferstoarn is. Dat se de tiid fergetten wie doe’t se niiskrekt noch eefkes it âlderlik hûs besocht. Hoe keal en suterich oft har mem eins wenne. Symboalysk foar har libben en karakter.

De foarstelling is ferline jier ûntstien op inisjatyf fan de stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân. Koördinator Douwe Beimin woe dêrmei de earmoed ûnder de âlderein yn byld bringe. Benammen besprekber meitsje. De taskôgers koene nei ôfrin fan it stik mei-inoar oer har eigen situaasje prate. En oer de iensumens dy’t earmoed gauris mei him meibringt. Aktrise Tamara Schoppert en har selskip ‘Ploech en eide’ naam de útdaging oan om in stik te meitsjen oer dizze problematyk.

De foarstelling waard bewust net yn it teäter, mar yn doarpshuzen en buerthuzen spile. En it wie boppedat fergees tagonklik. It waard in sukses.Reden foar Tryater om it stik no ek yn in Fryske ferzje te bringen.

En sa wurdt keunst ynset om in maatskiplik doel te berikken. Al mei de artistike wearde wat Tamara Schoppert oanbelanget dêrby net ûndersnije. It is om de drommel wol echt toaniel wat op de planken brocht wurdt. Gjin Spielerei.

Fan de fleurige bingomaster nei de dochter dy’t fynt dat mem har yn de kjeld stean litten hat.Of is it krekt oarsom? Want neat is wat it liket. “Earmoed makket fan jo ien dy’t jo net wêze wolle, is de bittere slotkonklúzje fan de dochter. Mar foardat it safier is, wurdt tuskentroch noch echt bingo spile. Kompleet mei kraskaarten en in tafel fol prizen. En fansels de bingoballemole wêrmei’t de priiswinnende nûmers bekend makke wurde.

De foarstelling biedt net allinnich in fermaaklike jûn, wêrby’t ek noch pryskes te winnen binne, mar konfrontearret de taskôger op subtile wize mei de grauwe pôk dy’t earmoed hjit. En hoe’t we boppe-al skuld en skamte ôfsmite moatte foardat we wurde dy’t we net wêze wolle. En in dochter har mem wer yn leafde weromfynt. Moai!

Lês hjir it hiele artikel

– Tekst: Henk te Biesebeek – Omrop Fryslân

– Foto: Ruben van Vliet

Nijs

07 02 2023

WY DOGGE MEI! HELP PAKE EN BEPPE DE FAKÂNSJE TROCH 2023 & FABELKRÊFT (4+)

Help Pake & Beppe de Fakânsje Troch: it leukste famylje-uitje yn de foarjiersfakânsje! Fan 28 febrewaris o/m 3 maart 2023…

01 02 2023

Masterclass: foardragen foar skriuwers

Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature organisearje dizze maitiid in rige masterclasses Foardragen, foar skriuwers dy’t…

30 01 2023

RECENSIE: BINGO! ALS METAFOOR VOOR HET LEVEN

Natuurlijk weten we met zijn allen dat het geen standaard bingoavond gaat worden, hier in Dorpshuis ‘De Bining’ in het…

25 01 2023

De lift is pleatst!

It betsjut in grutte stap foarút yn ús gastfrijheid, mei tank oan in hiel soad donateurs! Einliks kinne we al…

18 01 2023

'BINGO!' TAMARA SCHOPPERT SPILET 'HYPERREALISTYSK' STIK MEI BINGOKAARTSJES EN AL.

Soms ha minsken net iens troch dat Tamara Schoppert toaniel spilet, yn Bingo! ,,Dat is in goed teken.” Dizze foarstelling…

22 12 2022

Weromsjen mei Tryater 2022

It jier 2022 wie in jier dêr’t in soad yn barde, fol toaniel, muzyk en gekkichheid. Koroana koe ús net…

21 12 2022

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús…

15 12 2022

Tryater maakt met 'Flam' seksualiteit bespreekbaar op scholen

Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor jongeren en toch lijkt het op veel middelbare scholen nog altijd een afwezig thema.…

21 11 2022

Stap op de Rode Loper! met veel aandacht voor de Friese taal en cultuur

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun…

16 11 2022

De Tryater-kadokaart!

Sinteklaas en de krystdagen steane foar de doar. En wat is no leuker as in besite oan in Tryater-foarstelling kado…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado