Loading...

Resinsje Bingo: in pearel fan in foarstelling oer earmoed

01 02 2023

De foarstelling Bingo mei Tamara Schoppert giet yn ‘e reprize. Moai! Bingo is in pearel fan in foarstelling. Oer earmoed.

Se komt te let binnen. Tine, de frou dy’t de baltsjes fan de bingo rôlje litte moat. En se nimt it publyk daliks mei yn har ferûntskuldiging. Dat har mem krektlyn ferstoarn is. Dat se de tiid fergetten wie doe’t se niiskrekt noch eefkes it âlderlik hûs besocht. Hoe keal en suterich oft har mem eins wenne. Symboalysk foar har libben en karakter.

De foarstelling is ferline jier ûntstien op inisjatyf fan de stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân. Koördinator Douwe Beimin woe dêrmei de earmoed ûnder de âlderein yn byld bringe. Benammen besprekber meitsje. De taskôgers koene nei ôfrin fan it stik mei-inoar oer har eigen situaasje prate. En oer de iensumens dy’t earmoed gauris mei him meibringt. Aktrise Tamara Schoppert en har selskip ‘Ploech en eide’ naam de útdaging oan om in stik te meitsjen oer dizze problematyk.

De foarstelling waard bewust net yn it teäter, mar yn doarpshuzen en buerthuzen spile. En it wie boppedat fergees tagonklik. It waard in sukses.Reden foar Tryater om it stik no ek yn in Fryske ferzje te bringen.

En sa wurdt keunst ynset om in maatskiplik doel te berikken. Al mei de artistike wearde wat Tamara Schoppert oanbelanget dêrby net ûndersnije. It is om de drommel wol echt toaniel wat op de planken brocht wurdt. Gjin Spielerei.

Fan de fleurige bingomaster nei de dochter dy’t fynt dat mem har yn de kjeld stean litten hat.Of is it krekt oarsom? Want neat is wat it liket. “Earmoed makket fan jo ien dy’t jo net wêze wolle, is de bittere slotkonklúzje fan de dochter. Mar foardat it safier is, wurdt tuskentroch noch echt bingo spile. Kompleet mei kraskaarten en in tafel fol prizen. En fansels de bingoballemole wêrmei’t de priiswinnende nûmers bekend makke wurde.

De foarstelling biedt net allinnich in fermaaklike jûn, wêrby’t ek noch pryskes te winnen binne, mar konfrontearret de taskôger op subtile wize mei de grauwe pôk dy’t earmoed hjit. En hoe’t we boppe-al skuld en skamte ôfsmite moatte foardat we wurde dy’t we net wêze wolle. En in dochter har mem wer yn leafde weromfynt. Moai!

Lês hjir it hiele artikel

– Tekst: Henk te Biesebeek – Omrop Fryslân

– Foto: Ruben van Vliet

Nijs

Drie vrouwen zijn in gesprek rondom een tafel 25 05 2024

Afstudeervoorstelling Alysha Meijboom – MIRA NOS

Wat als je je tussen twee werelden begeeft? Wie bepaalt wat zwart of wit is? En welke essentie van ons…

22 05 2024

Cross-over Muziek & Theater

Op woansdei 19 juny organisearje Tryater, Keunstwurk en OMF in ynspirearjend programma oer hoe muzyk en teäter mei inoar te…

07 05 2024

Wolst mear spylje, ûntdekke en leare?

Spilesto graach en bist as amateurspiler op syk nei mear ferdjipping yn dyn spul? Dan is dit in moai oanbod…

07 05 2024

Diel dyn neitins út 60 jier Tryater!

Oprjochte yn 1965, besteane wy yn 2025 alwer 60 jier. Seis desenniums fan groei, krewearjen en wille hawwen. Mar benammen…

Campagnebeeld voorstelling Anwar en de Wolf 22 04 2024

Jeugd & Jongeren brochure 2024/2025

De Jeugd & Jongeren brochure 2024/2025 is op de mat gevallen bij scholen, partners en alle andere geïnteresseerden. Deze gloednieuwe…

10 04 2024

Wil jij meer weten over de toegankelijkheid van onze voorstelling Fanfare?

Kom dan naar onze bijeenkomst op 17 en 18 april. Van 14.00 – 15.30 uur ben je van harte welkom…

26 02 2024

Tryater presenteert intieme podcast over fanfare

Na De Fanfaremonologen komt Fries theatergezelschap Tryater met nóg een audioproject: De Fanfarepodcast. In drie afleveringen presenteert maker Eline van…

15 02 2024

Tryater Rûnom schrijverspodium met monologenpodcast 

Fanfaremonologen bij Fanfare-drieluik  Een bijzondere expositie wordt donderdagavond 15 februari in ons gebouw geopend. Elf portretten van Friese fanfaremuzikanten, voorzien…

31 01 2024

Foarjiersfakânsje yn Stadsschouwburg De Harmonie. Wy dogge mei!

Op sneon 17 en snein 18 febrewaris om 14.00 oere en 16.00 oere is de beweechlike, hast tekstleaze beukerfoarstelling Groeigraach…

Foto van de jongerentheaterdag 31 01 2024

Tryater in wykein fol fan jongereteäter

Jongeren dy’t ynteresse hawwe yn teäter(meitsje) helje snein 11 febrewaris har hert op yn it gebou fan Tryater yn Ljouwert.…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado