Loading...

Resinsje Bingo: in pearel fan in foarstelling oer earmoed

01 02 2023

De foarstelling Bingo mei Tamara Schoppert giet yn ‘e reprize. Moai! Bingo is in pearel fan in foarstelling. Oer earmoed.

Se komt te let binnen. Tine, de frou dy’t de baltsjes fan de bingo rôlje litte moat. En se nimt it publyk daliks mei yn har ferûntskuldiging. Dat har mem krektlyn ferstoarn is. Dat se de tiid fergetten wie doe’t se niiskrekt noch eefkes it âlderlik hûs besocht. Hoe keal en suterich oft har mem eins wenne. Symboalysk foar har libben en karakter.

De foarstelling is ferline jier ûntstien op inisjatyf fan de stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân. Koördinator Douwe Beimin woe dêrmei de earmoed ûnder de âlderein yn byld bringe. Benammen besprekber meitsje. De taskôgers koene nei ôfrin fan it stik mei-inoar oer har eigen situaasje prate. En oer de iensumens dy’t earmoed gauris mei him meibringt. Aktrise Tamara Schoppert en har selskip ‘Ploech en eide’ naam de útdaging oan om in stik te meitsjen oer dizze problematyk.

De foarstelling waard bewust net yn it teäter, mar yn doarpshuzen en buerthuzen spile. En it wie boppedat fergees tagonklik. It waard in sukses.Reden foar Tryater om it stik no ek yn in Fryske ferzje te bringen.

En sa wurdt keunst ynset om in maatskiplik doel te berikken. Al mei de artistike wearde wat Tamara Schoppert oanbelanget dêrby net ûndersnije. It is om de drommel wol echt toaniel wat op de planken brocht wurdt. Gjin Spielerei.

Fan de fleurige bingomaster nei de dochter dy’t fynt dat mem har yn de kjeld stean litten hat.Of is it krekt oarsom? Want neat is wat it liket. “Earmoed makket fan jo ien dy’t jo net wêze wolle, is de bittere slotkonklúzje fan de dochter. Mar foardat it safier is, wurdt tuskentroch noch echt bingo spile. Kompleet mei kraskaarten en in tafel fol prizen. En fansels de bingoballemole wêrmei’t de priiswinnende nûmers bekend makke wurde.

De foarstelling biedt net allinnich in fermaaklike jûn, wêrby’t ek noch pryskes te winnen binne, mar konfrontearret de taskôger op subtile wize mei de grauwe pôk dy’t earmoed hjit. En hoe’t we boppe-al skuld en skamte ôfsmite moatte foardat we wurde dy’t we net wêze wolle. En in dochter har mem wer yn leafde weromfynt. Moai!

Lês hjir it hiele artikel

– Tekst: Henk te Biesebeek – Omrop Fryslân

– Foto: Ruben van Vliet

Nijs

04 10 2023

Tryater siket sprekkers fan Fryske taalfarianten

Foar in communityprojekt oer taal siket Tryater minsken fan ferskaat plûmaazje dy’t in Fryske streektaal behearskje en dêr fan jannewaris…

18 09 2023

Oer in pear wiken spilet ús suksesfolle jongerefoarstelling Flam (14+) wer!  

Flam is in oangripende klassefoarstelling oer leafde en freonskip, en alles dêr tuskenyn. In foarstelling dy’t oer pine oan dyn hert,…

14 09 2023

Oprop: TRYATER SIKET SKRIUWERS 

Fan oktober oant en mei desimber giet Tryater by sân Fryske fanfares del foar de foarstelling Ynblaze.  In unike gearwurking…

27 07 2023

Wolkom by Uit in Huis

Sneon 9 septimber iepenje de kulturele ynstellingen yn Ljouwert it nije seizoen mei it evenemint Uit in Huis. Fansels docht…

20 07 2023

Simmerspot seizoen 2023-2024

Kinst ‘m dizze wiken foarby kommen sjen op Omrop Fryslân en ús eigen kanalen: de fleurige simmerspot mei in frisse…

theatrale-portretten 30 06 2023

Teatrale portretten fan de wyk

Communityprojekt “Teatrale portretten fan de wyk” is in gearwurking tusken Tryater en twaddejiers studinten Docent Theater fan de NHL Stenden…

29 06 2023

Doch mei oan de Masterclass Literêre Performance

Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature organisearje wer in nije masterclass Literêre Performance, foar skriuwers dy’t…

28 06 2023

Weromsjen searje workshops IKC Aventurijn

Yn de moanne april hawwe de groepen 5/6 en 7/8 fan IKC De Aventurijn út Ljouwert by ús op besite…

28 06 2023

Foarûndersyk jeugdfoarstelling Groeigraach (4+)

Op basisskoalle It Tredde Sté yn Jirnsum gienen we yn petear mei de bern fan groep 1, 2 en 3.…

19 06 2023

Tryater herneemt Oerol-hit Sâlt op vasteland

De Tryater-voorstelling Sâlt, voor Oerol gemaakt en daar tot en met 18 juni opgevoerd, is een hit op het Terschellingse…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado