Loading...
Dat is toch net earlik?
8+ 30 Jan O/M 28 Apr ’23

Dat is toch net earlik?

“As de juf te let yn de klasse komt, is der neat te rêden, mar as ìk dat doch, ha ik in probleem. Myn freontsje hat skieden âlders en mei twa kear op fakânsje, myn âlders binne noch by elkoar en ik gean mar ien kear. Heit fynt de jacht op hazzen sneu, mar yt wol fleis fan in ko.”

Dat is toch net earlik? is in unyk ynteraktyf teaterspul foar yn de gymseal. In apekoai oer rjochtfeardichheid. Dus net stilsitte, sjen en lústerje, mar sels meidwaan en dy yn it aventoer stoarte. Al boartsjend wurde bern fan groep 5 en 6 konfrontearre mei net lykweardige sitewaasjes en befrege oer har gefoel foar rjochtfeardichheid op lytse en grutte skaal. De twa hosts lykje op it earste each krekt te witten hoe’t de puntetelling yn elkoar sit, mar al gau komt ek dêr spul oer.

Foto: Tryntsje Nauta

Krukpraatsjes

Wat fine bern eins fan rjochtfeardichheid?

Video: Hatogkrøller

Fragen oer boekingen?
Nim kontakt op mei Nienke Rullmann
nienke@tryater.nl

Kredits

Karlijn Kistemaker
Karel Hermans
Raymond Muller
Brecht Wassenaar
Konsept Karlijn Kistemaker | Regy Karel Hermans | Spul Raymond Muller, Brecht Wassenaar | Lûdsûntwerp Laurens van der Meulen |

Bliuw
op de
hichte