Dat is toch net earlik?
8+ 25 Feb O/M 26 Apr ’23

Dat is toch net earlik?

In unyk ynteraktyf teaterspul foar yn de gymseal

“As de juf te let yn de klasse komt, is der neat te rêden, mar as ìk dat doch, ha ik in probleem. Myn freontsje hat skieden âlders en mei twa kear op fakânsje, myn âlders binne noch by elkoar en ik gean mar ien kear. Heit fynt de jacht op hazzen sneu, mar yt wol fleis fan in ko.”

Dat is toch net earlik? is in unyk ynteraktyf teaterspul foar yn de gymseal. In apekoai oer rjochtfeardichheid. Dus net stilsitte, sjen en lústerje, mar sels meidwaan en dy yn it aventoer stoarte. Al boartsjend wurde bern fan groep 5 en 6 konfrontearre mei net lykweardige sitewaasjes en befrege oer har gefoel foar rjochtfeardichheid op lytse en grutte skaal. De twa hosts en in showband lykje op it earste each krekt te witten hoe’t de puntetelling yn elkoar sit, mar al gau komt ek dêr spul oer.

Foto: Tryntsje Nauta

Fêste Tryater-regisseur Karlijn Kistemaker wurket foar dizze bysûndere, maatskiplike boarterstún gear mei teatermakker Emke Idema. Emke is spesjalisearre yn libbensgrutte selskipsspullen oer tema’s as gastfrijheid en klimaatproblemen. Ek de konfrontaasje mei it ûngewoane en ûnbekende spilet in rol yn har wurk. Har spul Rule reizge oer de hiele wrâld en koartlyn makke se Forest. It is in primeur dat Emke meiwurket oan in teatraal spul foar bern.

Krukpraatsjes

Wat fine bern eins fan rjochtfeardichheid?

Video: Hatogkrøller

Fragen oer boekingen?
Nim kontakt op mei Nienke Rullmann
nienke@tryater.nl

Kredits

Karlijn Kistemaker
Konsept en regy Karlijn Kistemaker, Emke Idema |

Bliuw
op de
hichte