Loading...
Breidzje
4+ 14 O/M 28 Maart’21

Breidzje

Een filosofische voorstelling voor kleuters over groeien en groter worden.

Hiel lang lyn, earne op in plak yn de wrâld, leauden de minsken dat it libben as in wollen tried wie. Stel dat dat sa wie, wat kinst dan mei dy tried? Kinst der dan in moaie trui fan breidzje? Mar ast dan grutter wurdst? Wat bart der dan? Groeit dy trui dan mei dy mei?


Samar fansels? Of is it sa datst sa hurd groeist datst der út groeist? Wolst him dan ôfraffelje om der in nije trui fan te breidzjen? In moaiere? En wat dan as it kleauntsje wol yn ’e tiis rekket?

SKOALLEFOARSTELLING BOEKE?

Deze voorstelling is als schoolvoorstelling te boeken en geschDizze foarstelling is as skoallefoarstelling te boeken en geskikt foar bern fan 4 o/m 6 jier.

Technyske gegevens Breidzje:

Prizen Breidzje:

  • €6,50 de learling
  • €420,- de foarstelling (foardelich fan 65 learlingen ôf)
  • €715,- by twa foarstellingen op ien dei en lokaasje (foardelich fan 110 learlingen ôf)

Kredits

Brecht Wassenaar
Romke Gabe Draaijer
Ira Judkovskaja
Tamara Schoppert
Akteur Brecht Wassenaar, Romke Gabe Draaijer | Konsept en regy Ira Judkovskaja | Regy Tamara Schoppert | Technyk Jan Bruinsma | En fierder Annie Buma-Froentjes, Els Fongers | Mei tank oan Breicafé De Steek |

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado