Loading...

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

30 03 2022

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de hollen fan de betinkers en makkers fan de lokaasjefoarstelling Under Wetter? Programmamakker Miranda Werkman dûkt yn dizze fjirde searje fan ‘Fan binnenút’ yn de wrâld fan de keunst en giet meisjen by Tryater.

Fan binnenút jout ynsjoch yn organisaasjes, bedriuwen en ynstellingen. Yn de earste trije rigen seach Miranda efter de doarren fan soarchorganisaasjes, diskear stapt se yn de wrâld fan kultuer. Op dy wei wol Omrop Fryslân de sjogger ynsjoch jaan yn in kreatyf proses en se tagelyk meinimme yn it ferhaal achter de foarstelling Under Wetter fan it Tryater.

Under Wetter
Fan 12 maaie oant en mei 9 july spilet Tryater de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter op de iisbaan yn Wergea. De iisbaan leit yn it stik op it lân fan de boerefamylje Kingma. Afke Kingma moat beslute oft se de grûn ferkeapje wol om de pleats te rêden. De druk wurd opfierd want der is wol ferlet fan grûn, om bygelyks wenten op te bouwen. En hoe faak kinst no eins noch op redens stean? De stim fan de natuer wurdt hieltyd grutter nei de ein ta.

Under Wetter is de foarstelling dy’t ûnderdiel útmakket fan Arcadia, de opfolger fan LF2018. 100 dagen lang is der keunst en kultuer mei omtinken foar de takomst fan mienskip, lânskip en erfguod.

“Fia persoanlike ferhalen de sjogger meinimme”

Omrop Fryslan folget it proses en makket de tv-searje ‘ Fan binnenút , meisjen by Tryater’ oer it stik. ‘’Fia persoanlike ferhalen de sjogger meinimme yn hoe’tst teäter makkest, dat is it doel fan dizze searje’’, seit programmamakker Miranda Werkman.

De earste ôflevering fan ‘Fan binnenút: meisjen by Tryater’ is fan 4 april ôf op moandeis te sjen om 17.15 oere by Omrop Fryslân. Yn it kulturele radioprogramma Op & Ut skowe de hiele moanne april makkers, muzikanten en dûnsers út de foarstelling oan.

~ Mear ynformaasje oer Under Wetter fynst hjir

~ Mear ynformaasje oer ‘Fan binnenút, meisjen by Tryater’

Nijs

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

17 03 2022

Ynformaasjejûn foar ynwenners Wergea e.o.

Fan 12 oant en mei 28 maaie en fan 28 juny oant en mei 9 july spylje wy, y.g.m. dûnsselskip…

17 03 2022

Utnûging skriuwersworkshop

Meikoarten spilet Tryater de foarstelling Under Wetter op de iisbaan fan Wergea. By de foarstelling wurdt in oanfoljend programma (Tryater…

16 03 2022

Hoera! Tryater krijt in lift

Hoera! De grins fan 80% is helle. Tryater sil in lift bouwe. De Crowdfundingsaksje foar in lift yn it pand…

13 03 2022

In lift foar Tryater: de lêste dei!

Oant 13 maart kinst noch in donaasje dwaan foar in lift yn it Tryatergebou. Mear as 425 donateurs hawwe al…

argyf

Bliuw
op de
hichte