Loading...

Freonen en amateurspilers oan de slach mei Vader en zoon

26 11 2021

Freonen fan Tryater en amateurspilers út Fryslân binne oan it wurk set mei de tematyk fan Vader en zoon. Op freed 19 novimber wie der in earste Freone-aktiviteit by de foarstelling yn De Lawei, Drachten. Yn it wykein fan 26 oant en mei 28 novimber folget in groep selektearre amateurspilers workshops. 

Sa’n 150 Freonen dogge mei oan in workshop foarôfgeand oan Vader & zoon yn Drachten, It Hearrenfean en Snits. Om de aktiviteit coronaproof te hâlden is de groep opsplitst. Teatermakker Willy van Assen ûntfong de earste groep yn Drachten. It tema (âlders en bern) makke hiel wat los by de dielnimmers. Sy dûkten der fol entûsiasme op en de resultaten wiene grappich en oandwaanlik. 

Goud’n Wykein 

Yn it Goud’n Wykein (26-28 novimber) folget in selektearre groep amateurspilers workshops fan twa profesjonele teatermakkers: Peter Sijbenga en Zen Roorda. Wat hasto dyn heit of mem noch noait frege? Wat hat dyn heit of mem dy noch noait frege? De antwurden op dizze fragen foarmje it basismateriaal foar de workshop dy’t Peter Sijbenga jout. De dielnimmers wurkje oan in performance wêrby’t harren selsskreaune (koarte) tekst teatralisearre wurdt. De monolooch wurdt stipe troch in soundscape. Dat kin in mompel-lânskip wurde, in body-sound soundscape of bygelyks lûden fan materiaal. It gehiel foarmet in collage fan tekst en muzikaliteit. Zen Roorda freget de dielnimmers om nei te tinken oer de ferskillende rollen dy’t ien ha kin yn it libben as bern en/of as âlder. Dit persoanlike materiaal wurdt troch it ensemble ferwurke op de flier. Poëtyske en absurdistyske eleminten wurde tafoegd om ta in teatraal gehiel te kommen. 

  

Op de foto: Freone-workshop yn De Lawei (foto troch Lucas Kemper)

Nijs

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

27 06 2022

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje…

23 06 2022

Europeeske subsydzje foar ynternasjonaal teaterprojekt

Ljouwert, 23 juny 2022 – Tryater en sân oare teaterselskippen krije subsydzje fan it Creative Europe Fund fan de Europeeske…

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

argyf

Bliuw
op de
hichte