Loading...
Primêr ûnderwiis

Huh? Wat? Is dit taal? (8+)

Kinst ek op taal fytse? Kinst der ek ûnder doese? Kin in wurd ek neat betsjutte? Tidens dizze workshop sille we filosofearje oer en boartsje mei taal. 

We ferkenne de grinzen fan taal middels teater. In workshop wêryn in soad omtinken is foar de ferbylding en kreativiteit. Hokker taal sit dy as in jas? Frysk? Surinaamsk? Vegetariaansk? Huh? Wat? Tidens dizze workshop brekke we graach mei besteande tinkdoazen. Out of the box dus! Om in bredere blik te krijen op taal, dysels en de wrâld om dy hinne.

  • midden/boppebou
  • hiele seizoen 
  • 90-120 minuten 
  • € 150 de klas

Mear witte?

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado