Loading...
MBO & HBO

In blik achter de skermen

Genietsje mei de studinten fan in boeiende rûnlieding achter de skermen fan Tryater. Rin troch de klaaikeamers, de kostúmsouder en de teatersealen. As it mooglik is dan sjochst ek even mei yn in repetysje.

  • hiele seizoen 
  • yn oerlis
  • € 3,- de studint

Bliuw
op de
hichte