Tryater yn it nijs: hûntsje socht foar Karlsson fan it dak!

woansdei 30 oktober 2019

We sykje noch hieltyd nei in hûntsje dat figurearje kin yn de grutte famyljefoarstelling Karlsson fan it dak nei it boek fan Astrid Lindgren, dy’t we dizze winter foar it earst op de Nederlânske planken bringe yn koproduksje mei Stadsschouwburg De Harmonie. Gelokkich helpe de lokale media ek mei!

Sa waard regisseur Tatiana Pratley ôfrûne freed belle troch  Omrop Fryslân, lústerje fan 41:32m ôf:

En steane we yn de Leeuwarder Courant!

Is dyn hûntsje hielendal geskikt foar dizze leuke klus? De audysje fynt plak op tiisdeitejûn 5 novimber om 19:00 oere by Tryater. Mear ynformaasje en oanmelde kin hjir.