Doarp Europa

Ús doarp. Ons dorp. Unser Dorf. Il nostro paese. Nasza wioska.

Argyf
Wolkom op it plattelân! Dit is ús doarp. Ons Dorp. Unser Dorf. Nasza wioska. Us doarp tusken de greiden. Oan de grutte marren. It bûtenfjild. Aan de machtige rivier. Gdzie mozesz poczuc zapach morza. All’ ombra delle montagne. Neben dem dunklen Wald. Bosken om yn te ferdwalen…

Wolkom yn it Doarp. Doarp dêr’tst wennest, dêr’tst wurkest, dêr’t dyn famylje is of dêr’tst wolris mei fakânsje giest.

Wolkom yn Europa. Europa dêr’tst wennest, dêr’tst wurkest, dêr’t dyn famylje is of dêr’tst wolris mei fakânsje giest.

Wolkom yn Doarp Europa, dêr’t fol fjoer en yn alle talen dy’t se yn de macht hawwe njoggen doarpsminsken sjonge, spylje, dûnsje en fertelle oer it famke dat al sa lang yn ferwachting is. Se draacht de takomst yn de búk en lûkt fan doarp nei doarp op, sykjend nei in plak dêr’t se feilich har poppe krije kin. It doarp mei it koekjefabryk? It doarp dêr’t se spikers meitsje? Of dochs it doarp dêr’t se reuzerêden meitsje foar de hiele wrâld?

Kom, sko oan, op de plakken dêr’t wenne en wurke wurdt en dêr’t de takomst op de wrâld komt.


Tryater reizget mei dizze kleurrike foarstelling lâns doarpen en stêden yn Fryslân. Dêr’t Elkenien is in Prutser ‘m op ûnferwachte plakken troch Fryslân ôfspile en Wereldburgers van de Voorstreek letterlik de Voorstreek yn Ljouwert as lokaasje kende, is Dorp Europa te sjen by lokale bedriuwen troch hiel Fryslân, mei ynternasjonale konneksjes: dêr wêr’t wurke wurdt. En de prolooch is te sjen yn húskeamers: dêr wêr’t wenne wurdt.

Deze meertalige voorstelling maakt deel uit van het hoofdprogramma en het ReOpening-programma van
Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 en is ook geschikt voor niet-Friestaligen


Prolooch yn de húskeamer
Tryater spilet Doarp Europa ek yn húskeamers. Mei in lytse cast. As in prolooch op de foarstelling dy’t op de bedriuwslokaasjes spile wurdt.

Op sa’n 50 plakken spylje we in yntime foarstelling yn in húskeamersetting.De kapasiteit is mar lyts, oanmelde is needsaaklik. Kaarten wurde net oan de doar ferkocht mar binne foar € 7,50 it stik te bestellen fia dizze link.

It is net needsaaklik om de prolooch by te wenjen, om de foarstelling op ien fan de bedriuwelokaasjes te besjen. Beide foarstellingen kinne los fan elkoar besocht wurde. Mar it moaiste is fansels wol om beide mei te meitsjen!

Klik hjir foar alle data en lokaasjes fan de húskeamerfoarstellingen en de grutte foarstellingen by bysûndere bedriuwen. 


Tagonklikheid Doarp Europa

Rolstuollen
Der binne inkelde plakken beskikber foar minsken yn in rolstoel. Neist dizze plakken is in stoel reservearre foar in begelieder. By it reservearjen fan de foarstelling moatte jo oanjaan dat jo fan dizze plakken gebrûk meitsje wolle.
Telefoanysk 058-2882335 of mei de mail kaarten@tryater.nl trochjaan oan Tryater

Blinetolk
De foarstellingen op freed 16 novimber (by Polem BV op De Lemmer) en sneon 8 desimber (by Steinfort Glas BV yn Frjentsjer) wurde troch in blinetolk tagonklik makke foar blinen en minsken dy’t min sjogge. Der is in koptelefoan beskikber dy’t foarôfgeand oan de foarstelling ophelle wurde kin oan de kassa. By it reservearjen fan de foarstelling moatte jo oanjaan dat jo gebrûk meitsje wolle fan de koptelefoan. Telefoanysk 058-2882335 of mei de mail kaarten@tryater.nl trochjaan oan Tryater

Lûdsfersterking
Minsken dy’t min hearre, kinne gebrûk meitsje fan koptelefoans foar lûdsfersterking. Jo kinne jo foarôfgeand oan de foarstelling op de bedriuwelokaasjes melde oan de kassa. It is net needsaaklik om de lûdsfersterking yn it foar te reservearjen.

Kredits

Ira Judkovskaja | Eline de Vries | Eelco Venema (tekstbijdrage) | Peter Sijbenga | Beppe Costa | Aly Bruinsma, Sjoerd Blom, Beppe Costa, Romke Gabe Draaijer | Klaus Jürgens, Marjolein Ley, Eva Meijering, Brecht Wassenaar, Sonia Zwolska | Elze van den Akker | Linda Eijssen | Koos de Vries |
Aly Bruinsma
Beppe Costa
Marjolein Ley
Eva Meijering
Klaus Jürgens
Sjoerd Blom
Romke Gabe Draaijer
Brecht Wassenaar
Sonia Zwolska

Parse

"Prachtig weemoedige voorstelling over gemeenschapszin."


"Wervelend spel en indringende teksten. De tekst van Venema grenst aan poëzie."

— Theaterkrant, 2018

"Intrigerende contrasten"

— Leeuwarder Courant, 2018

"Prachtig vormgegeven, onderhoudend, weinig pretentieus, diep betekenisvol en een mienskip-stuk pur sang. Een ode aan het dorp, de dorpeling als wereldburger en een alzijdige verbinding. Kippenvel."

— Friesch Dagblad, 2018

Tryater Rûnom

Doarp Europa giet oer it tema identiteit en wat makket datst dy earne thús en ferbûn mei fielst. Binne we dochs foaral Fries of Nederlanner, of kinne we ús ek Europeaan fiele? Hawwe we as Europeanen troch de kultuerhistoaryske achtergrûn net mear mei elkoar mienskiplik as we op it earste each tinke? Yn de foarstelling befreegje we dat, mar ek yn ús ferdjippingsprogramma, dêr’t we djipper op de tematyk yngeane.

It ferdjippingsprogramma is al yn in betiid stadium begûn mei in toernee fan skriuwer Eelco Venema troch de provinsje, wêrby’t er mei syn bus de doarpen ynluts om mei de bewenners yn petear te gean oer Europa. Ut dizze petearen helle hy ynspiraasje foar de teksten fan de foarstelling.

Ynspiraasjejûnen
Neist de yntime húskeamerfoarstellingen dy’t ek ûnderdiel binne fan ús ferdjippingsprogramma, biede we ek ynspiraasjejûnen dy’t ek los steane fan de ‘grutte’ foarstelling: in fariearre programma fan ûnder oare lêzingen, pop-up lêsklups, previews, tema-jûnen en 3 gonge-petearen dêr’tst op oanheakje kinst! Hjirby wolle we safolle mooglik oanslute by inisjativen fan de ynwenners fan de doarpen en stêden sels. Untspannen jûnen mei moetingen, nijsgjirrige stof om oer te praten en nije ynsichten.

15 oktober: Oan tafel by Lewinski | Snits
Op moandei 15 oktober organisearje we mei Lewinski yn Snits in “Oan Tafel” jûn keppele oan de tematyk fan de teaterfoarstelling Doarp Europa.

20 / 21 oktober: Op de kofje by Joast Halbertsma | Grou
De bruorren Halbertsma, en benammen Joast Halbertsma, ha in soad troch Europa reizge, op syk nei âldheden en kulturele tradysjes. Joast syn “kabinet van oudheden” wie oait it begjin fan wat no it Fries Museum is. Museum Hert fan Fryslân yn Grou hat dit jier in spesjale eksposysje wijd oan dizze ‘Wrâldboarger’. Kinst ûnder oare syn studearkeamer sjen en syn bysûndere reizen troch Europa!

5 novimber: Tryater Bizz netwurkbyienkomst | Goutum (besletten)
In jûn wêrby’t we mei elkoar yngeane op de tematyk en genietsje fan de Europeeske keuken mei oanslutend in húskeamerfoarstelling fan Doarp Europa.

15 novimber: Freonen fan Tryater dûke Doarp Europa yn | Ljouwert (besletten)
Op tongersdei 15 novimber is foar de Freonen fan Tryater in jûn mei in ynspirearjend oanbod, allegear yn it ramt fan it tema fan Doarp Europa: wêr bisto thús?

21 novimber: De ekspedysje yn European Neighbours Week
Artistyk direkteur Ira Judkovskaja fertelt oer de Iepening fan LF2018, Wereldburgers van de Voorstreek en Doarp Europa yn relaasje ta de Iepen Mienskip.

22 novimber: Ingelske fertaling by de foarstelling fan Doarp Europa by de Rabobank yn Ljouwert.

27 novimber 19.00 oere: Ynleiding Taal & Identiteit by De Hoeve mei Marianne Klijnstra (u.o. fan IepenUP Live!)

29 novimber: Neipetear by de foarstelling op ‘e Gordyk mei de Club van Sa! troch Romke Gabe Draaijer, Sjoerd Blomm en Brecht Wassenaar.

2 desimber: Wenje ik yn de Wâlden of bin ik de Wâlden?
In ferhalemiddei oer lânskip en identiteit. Wêr fielsto dy thús? Sjoch dizze link foar mear ynfo.

6 desimber 19.30o – 21.00o: It Skiphús, wyksintrum Schepenbuurt, Ljouwert
“Ferhaal fan myn wyk”
In jûn fol ferhalen, histoarje, in iepen atelier, muzyk en home-made hapkes troch wykbewenners mei as tema ‘thús’.

7 desimber 10.30o – 12.00o Iepen Coffee Club Dokkum “Thús yn Dokkum”.
In brainstorm oer de ideale jûn foar jonge minsken yn Dokkum.

8 desimber: Stifting Komt ‘t Zien by Steinfort Glas B.V., Frjentsjer
De foarstelling Doarp Europa is ek tagonklik foar blinden en slechtzienden! Op 8 desimber is der yn Frjentsjer by de foarstelling in blinetolk oanwêzich foar minsken dy’t min sjogge.

Hâld de webside yn de gaten foar mear ferdjippingsbyienkomsten meikoarten!

It ferdjippingsprogramma fan Doarp Europa is mei mooglik makke troch it BankGiro Loterij Fonds, gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland en De Fryske Marren.

Oare foarstellingen

Proloog Dorp Europa in de huiskamer