Ús doarp. Ons dorp. Unser Dorf. Il nostro paese. Nasza wioska.

woansdei 10 oktober 2018 – sneon 15 desimber 2018

Doarp Europa

Bestel kaarten
Wolkom op it plattelân! Dit is ús doarp. Ons Dorp. Unser Dorf. Nasza wioska. Us doarp tusken de greiden. Oan de grutte marren. It bûtenfjild. Aan de machtige rivier. Gdzie mozesz poczuc zapach morza. All’ ombra delle montagne. Neben dem dunklen Wald. Bosken om yn te ferdwalen…

Wolkom yn it Doarp. Doarp dêr’tst wennest, dêr’tst wurkest, dêr’t dyn famylje is of dêr’tst wolris mei fakânsje giest.

Wolkom yn Europa. Europa dêr’tst wennest, dêr’tst wurkest, dêr’t dyn famylje is of dêr’tst wolris mei fakânsje giest.

Wolkom yn Doarp Europa, dêr’t fol fjoer en yn alle talen dy’t se yn de macht hawwe njoggen doarpsminsken sjonge, spylje, dûnsje en fertelle oer it famke dat al sa lang yn ferwachting is. Se draacht de takomst yn de búk en lûkt fan doarp nei doarp op, sykjend nei in plak dêr’t se feilich har poppe krije kin. It doarp mei it koekjefabryk? It doarp dêr’t se spikers meitsje? Of dochs it doarp dêr’t se reuzerêden meitsje foar de hiele wrâld?

Kom, sko oan, op de plakken dêr’t wenne en wurke wurdt en dêr’t de takomst op de wrâld komt.


Tryater reizget mei dizze kleurrike foarstelling lâns doarpen en stêden yn Fryslân. Dêr’t Elkenien is in Prutser ‘m op ûnferwachte plakken troch Fryslân ôfspile en Wereldburgers van de Voorstreek letterlik de Voorstreek yn Ljouwert as lokaasje kende, is Dorp Europa te sjen by lokale bedriuwen troch hiel Fryslân, mei ynternasjonale konneksjes: dêr wêr’t wurke wurdt. En de prolooch is te sjen yn húskeamers: dêr wêr’t wenne wurdt.

Deze meertalige voorstelling maakt deel uit van het hoofdprogramma van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 en is ook geschikt voor niet-Friestaligen


Doarp Europa fynt plak op in oantal unike lokaasjes, ûnder oare by de ûndersteande organisaasjes:

COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers – BURGUM // CRAFTWURK – DRACHTEN // Fisher Edelstaal – SNITS // GGZ – Mind Up – FRJENTSJER // KTF – HARNS // Noord Nederlandse DraadIndustrie – DOKKUM // Polem – DE LEMMER // Rabobank – LJOUWERT // Steinfort Glas – FRJENTSJER // TripleE – DE JOUWER // Van Vuuren – GROU // Ventura Systems – BOALSERT // Mannen van Staal – LJOUWERT // Knol – AKKRUM // K.I.G. – IT HEARRENFEAN // Hellema – HALLUM // Steven Sterk Ramsj – DE GORDYK

Kredits

Ira Judkovskaja | Eline de Vries | Eelco Venema, Nikolaj Gogol, Romke Toering, Sholem Aleichem | Tom Stoppard, Bert Looper, Friso Spoelstra, Rob Riemen, George Steiner en vele anderen | Peter Sijbenga | Beppe Costa | Aly Bruinsma, Sjoerd Blom, Beppe Costa, Romke Gabe Draaijer | Klaus Jürgens, Marjolein Ley, Eva Meijering, Brecht Wassenaar, Sonia Zwolska | Elze van den Akker | Linda Eijssen | Koos de Vries |
Aly Bruinsma
Beppe Costa
Marjolein Ley
Eva Meijering
Klaus Jürgens
Sjoerd Blom
Romke Gabe Draaijer
Brecht Wassenaar

Ferdjipping

Prolooch yn de húskeamer
Tryater spilet Doarp Europa ek yn húskeamers. Mei in lytse cast. As in prolooch op de foarstelling dy’t op
de bedriuwelokaasjes spile wurdt.

Op sa’n 50 plakken spylje we in yntime foarstelling yn in húskeamersetting.De kapasiteit is mar lyts, oanmelde is needsaaklik. Kaarten wurde net oan de doar ferkocht mar binne foar € 7,50 it stik te bestellen fia dizze webside.

It is net needsaaklik om de prolooch by te wenjen, om de foarstelling op ien fan de bedriuwelokaasjes te besjen. Beide foarstellingen kinne los fan elkoar besocht wurde. Mar it moaiste is fansels wol om beide mei te meitsjen!