Breidzje (4+)

In filosofyske foarstelling oer groeie

Bestel kaarten
De kleuterfoarstelling Breidzje giet oer ferwûndering. Oer groeie en grutter wurde. Oer neitinke oer letter en weromsjen op hoe’t it earst wie. Leare, sels útfine, feroarje. Folgje dyn wollen tried en sjoch wêr’tst útkomst…

Wylst we nije manieren fan teatrale ferbylding útfine giet de tarieding fan it folgjende seizoen gewoan troch. It is noch net dúdlik oft de foarstellingen dy’t wy pland ha trochgean kinne sa’t we dat graach wolle. De tiid wiist út oft we wer op toernee kinne. We hoopje yn alle gefallen ús publyk gau wer live te sjen!


Hiel lang lyn, earne op in plak yn de wrâld, leauden de minsken dat it libben as in wollen tried wie. Stel dat dat sa wie, wat kinst dan mei dy tried? Kinst der dan in moaie trui fan breidzje? Mar ast dan grutter wurdst? Wat bart der dan? Groeit dy trui dan mei dy mei?
Samar fansels? Of is it sa datst sa hurd groeist datst der út groeist? Wolst him dan ôfraffelje om der in nije trui fan te breidzjen? In moaiere? En wat dan as it kleauntsje wol yn ’e tiis rekket?

 


 

SKOALLEFOARSTELLING BOEKE?

Dizze foarstelling is as skoallefoarstelling te boeken en geskikt foar bern fan 4 o/m 6 jier. Kinst dyn klasse ynskriuwe en dan organisearje wy dizze prachtige edukative teaterûnderfining op dyn skoalle.

Technyske gegevens Breidzje:
Lokaasje:  speellokaal
Ofmjitting: speellokaal totaal: 8 x7 x 3 m. (l x b x h)
Fertsjustering:  winsklik
Spylperioade: 7 septimber o/m 8 oktober 2020
Lingte foarstelling: 45 min
Kapasiteit foarstelling: 80 learlingen

Prizen Breidzje:

Kredits

Ira Judkovskaja | Tamara Schoppert | Brecht Wassenaar, Romke Gabe Draaijer | Elze van den Akker | Jan Bruinsma | Annie Buma-Froentjes, Els Fongers, Gerda de Graaf-Luigjes and Anneke de Vries | Breicafé De Steek |
Brecht Wassenaar
Romke Gabe Draaijer

Lesbrief

Alle klassen krije by de foarstelling ‘Breidzje’ ek unyk en passend lesmateriaal. De ynstek fan de lesopdrachten is lykas de foarstelling ek rjochte op it ûndersykjen en it eksperimintearjen mei jern. Yn alle fjouwer is opdrachten hjir romte foar litten. Mei de opdrachten hawwe we ferbiningen socht mei oare fakgebieten as taal, dûns en byldzjende foarming. Op dizze wize krijt de foarstelling noch mear kontekst foar de bern.

Dûnsje mei jern
Klik hjir foar muzyk dy’t past by de les ‘dûnsje mei jern’.