Breidzje (4+)

In filosofyske foarstelling oer groeie

Argyf
Te sjen yn de foarjiersfakânsje by Tryater oan de Oostersingel op 18 en 19 febrewaris om 11.00 oere. Nim dyn pake, beppe, omke, muoike of dyn âlders mei, want 'op fertoan'fan in folwoeksene hast as bern fergees yntree!

N.B. By dyn bestelling graach oanjaan hoefolle bern meigeane nei de foarstelling troch neist in yntreekaart foar in folwoeksene(n) it tal fergese bernetickets dat nedich is te bestellen.

Hiel lang lyn, earne op in plak yn de wrâld, leauden de minsken dat it libben as in wollen tried wie. Stel dat dat sa wie, wat kinst dan mei dy tried? Kinst der dan in moaie trui fan breidzje? Mar ast dan grutter wurdst? Wat bart der dan? Groeit dy trui dan mei dy mei?
Samar fansels? Of is it sa datst sa hurd groeist datst der út groeist? Wolst him dan ôfraffelje om der in nije trui fan te breidzjen? In moaiere? En wat dan as it kleauntsje wol yn ’e tiis rekket?

Breidzje giet oer dy ferwûndering. Oer groeie en grutter wurde. Oer neitinke oer letter en weromsjen op hoe’t it earst wie. Leare, sels útfine, feroarje. Folgje dyn wollen tried en sjoch wêr’tst útkomst…


HELP PAKE EN BEPPE DE VAKANTIE DOOR: it leukste famylje-uitje yn de foarjiersfakânsje!

Fan 18 o/m 21 febrewaris 2020 iepenje sa’n 40 kulturele ynstellingen yn Fryslân – ek Tryater – harren doarren spesjaal foar bern. Op 18 en 19 febrewaris is de kleuterfoarstelling Breidzje (4+) te sjen, in poëtyske foarstelling, fol muzyk en in lyts bytsje wurden. Spesjaal foar dizze wike wurde der yn ‘e foyer ekstra berne-aktiviteiten om de foarstelling hinne organisearre. Nim dyn pake, beppe, omke, muoike of dyn âlders mei, want ‘op fertoan’ fan in folwoeksene hast as bern fergees yntree!


SKOALLEFOARSTELLING BOEKEN?

Dizze foarstelling is as skoallefoarstelling te boeken en geskikt foar bern fan 4 o/m 6 jier. Do kinst dyn klasse ynskriuwe en dan organisearje wy dizze prachtige edukative teaterûnderfining op dyn skoalle.

Technyske gegevens Breidzje:
Lokaasje:  speellokaal
Ofmjitting: speellokaal totaal: 8 x7 x 3 m. (l x b x h)
Fertsjustering:  winsklik
Spilet yn: maitiid 2020
Lingte foarstelling: 45 min
Kapasiteit foarstelling: 80 learlingen

Prizen Breidzje:

Kredits

Ira Judkovskaja | Tamara Schoppert | Brecht Wassenaar, Romke Gabe Draaijer | Elze van den Akker | Jan Bruinsma | Annie Buma-Froentjes, Els Fongers, Gerda de Graaf-Luigjes and Anneke de Vries | Breicafé De Steek |
Brecht Wassenaar
Romke Gabe Draaijer

Lesbrief

Alle klassen krije by de foarstelling ‘Breidzje’ ek unyk en passend lesmateriaal. De ynstek fan de lesopdrachten is lykas de foarstelling ek rjochte op it ûndersykjen en it eksperimintearjen mei jern. Yn alle fjouwer is opdrachten hjir romte foar litten. Mei de opdrachten hawwe we ferbiningen socht mei oare fakgebieten as taal, dûns en byldzjende foarming. Op dizze wize krijt de foarstelling noch mear kontekst foar de bern.

Dûnsje mei jern
Klik hjir foar muzyk dy’t past by de les ‘dûnsje mei jern’.