Loading...

Protest Tryater tsjin ferbod kapsalon

20 01 2022

Woansdeitemiddei 19 jannewaris fierde Tryaterstipe troch oare kulturele ynstellingen en leafhawwersin freedsum protest nei en op it Wilhelminaplein. It wie in reaksje op it ferbod troch de gemeente Ljouwert fan it oarspronklike plan: it oanheakjen by Kapsalon Theater.

Kapsalon Theater is it lanlike inisjatyf fan Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge om kappers knippe te litten yn teaters en klanten ûnder it wachtsjen en de behanneling te traktearjen op teater. Dit om op ludike en feilige wize dúdlik te meitsjen dat de kulturele sektor noch hieltyd mei smert wachtet op weriepening. Tryater hie in beskieden programma optúgd mei fiif kappers/stilisten dy’t yn twa oeren tiid yn totaal tweintich klanten helpe soenen. De klanten soenen genietsje fan monologen fan akteurs Joop Wittermans, Marjolein Ley, Aukje Schaafsma, Eva Meijering, Bart Harder en Eline de Vries. Doe’t woansdeitemoarn definityf bekend waard dat de gemeente de aksje yn Ljouwert ferbea en derop hanthavenje soe, waard yn sân hasten in protestaksje yn it libben roppen. 

“Iepen, iepen, iepen” 
Wapene mei in libbensgrutte skjirre, protestbuordsjes, Tryater-findels en giele fakkels rûnen meiwurkers, akteurs, kappers en besikers fan it Tryater-gebou nei it Wilhelminaplein. Sietske Poepjes, deputearre kultuer fan de provinsje Fryslân rûn mei yn de foarhoede. Se woe har stipe oan de sektor betsjûgje. Op it plein wienen ûnder mear meiwurkers fan Neushoorn, Tresoar, New Noardic Wave, Pier21 en de gemeente oanwêzich, lykas learlingen fan D’Drive. De toeter fan de Tryater-frachtwein en it roppen fan ‘Iepen, iepen, iepen’ setten de koarte aksje krêft by.


In soad omtinken fan publyk, polityk en parse

Lanlik lutsen aksjes as Theater Kapsalon op 19 jannewaris in soad oandacht fan publyk, polityk en parse. De Fryske media namen Tryater folop mei:

  • Blog-items op Omrop Fryslân
  • Item op Leo Middelsé
  • Artikel yn Leeuwarder Courant en item op LC Live
  • Artikel yn Friesch Dagblad 

Foto’s: Lucas Kemper

Nijs

07 02 2023

WY DOGGE MEI! HELP PAKE EN BEPPE DE FAKÂNSJE TROCH 2023 & FABELKRÊFT (4+)

Help Pake & Beppe de Fakânsje Troch: it leukste famylje-uitje yn de foarjiersfakânsje! Fan 28 febrewaris o/m 3 maart 2023…

01 02 2023

Masterclass: foardragen foar skriuwers

Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature organisearje dizze maitiid in rige masterclasses Foardragen, foar skriuwers dy’t…

01 02 2023

Resinsje Bingo: in pearel fan in foarstelling oer earmoed

De foarstelling Bingo mei Tamara Schoppert giet yn ‘e reprize. Moai! Bingo is in pearel fan in foarstelling. Oer earmoed.…

30 01 2023

RECENSIE: BINGO! ALS METAFOOR VOOR HET LEVEN

Natuurlijk weten we met zijn allen dat het geen standaard bingoavond gaat worden, hier in Dorpshuis ‘De Bining’ in het…

25 01 2023

De lift is pleatst!

It betsjut in grutte stap foarút yn ús gastfrijheid, mei tank oan in hiel soad donateurs! Einliks kinne we al…

18 01 2023

'BINGO!' TAMARA SCHOPPERT SPILET 'HYPERREALISTYSK' STIK MEI BINGOKAARTSJES EN AL.

Soms ha minsken net iens troch dat Tamara Schoppert toaniel spilet, yn Bingo! ,,Dat is in goed teken.” Dizze foarstelling…

22 12 2022

Weromsjen mei Tryater 2022

It jier 2022 wie in jier dêr’t in soad yn barde, fol toaniel, muzyk en gekkichheid. Koroana koe ús net…

21 12 2022

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús…

15 12 2022

Tryater maakt met 'Flam' seksualiteit bespreekbaar op scholen

Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor jongeren en toch lijkt het op veel middelbare scholen nog altijd een afwezig thema.…

21 11 2022

Stap op de Rode Loper! met veel aandacht voor de Friese taal en cultuur

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado