Loading...

Protest Tryater tsjin ferbod kapsalon

20 01 2022

Woansdeitemiddei 19 jannewaris fierde Tryaterstipe troch oare kulturele ynstellingen en leafhawwersin freedsum protest nei en op it Wilhelminaplein. It wie in reaksje op it ferbod troch de gemeente Ljouwert fan it oarspronklike plan: it oanheakjen by Kapsalon Theater.

Kapsalon Theater is it lanlike inisjatyf fan Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge om kappers knippe te litten yn teaters en klanten ûnder it wachtsjen en de behanneling te traktearjen op teater. Dit om op ludike en feilige wize dúdlik te meitsjen dat de kulturele sektor noch hieltyd mei smert wachtet op weriepening. Tryater hie in beskieden programma optúgd mei fiif kappers/stilisten dy’t yn twa oeren tiid yn totaal tweintich klanten helpe soenen. De klanten soenen genietsje fan monologen fan akteurs Joop Wittermans, Marjolein Ley, Aukje Schaafsma, Eva Meijering, Bart Harder en Eline de Vries. Doe’t woansdeitemoarn definityf bekend waard dat de gemeente de aksje yn Ljouwert ferbea en derop hanthavenje soe, waard yn sân hasten in protestaksje yn it libben roppen. 

“Iepen, iepen, iepen” 
Wapene mei in libbensgrutte skjirre, protestbuordsjes, Tryater-findels en giele fakkels rûnen meiwurkers, akteurs, kappers en besikers fan it Tryater-gebou nei it Wilhelminaplein. Sietske Poepjes, deputearre kultuer fan de provinsje Fryslân rûn mei yn de foarhoede. Se woe har stipe oan de sektor betsjûgje. Op it plein wienen ûnder mear meiwurkers fan Neushoorn, Tresoar, New Noardic Wave, Pier21 en de gemeente oanwêzich, lykas learlingen fan D’Drive. De toeter fan de Tryater-frachtwein en it roppen fan ‘Iepen, iepen, iepen’ setten de koarte aksje krêft by.


In soad omtinken fan publyk, polityk en parse

Lanlik lutsen aksjes as Theater Kapsalon op 19 jannewaris in soad oandacht fan publyk, polityk en parse. De Fryske media namen Tryater folop mei:

  • Blog-items op Omrop Fryslân
  • Item op Leo Middelsé
  • Artikel yn Leeuwarder Courant en item op LC Live
  • Artikel yn Friesch Dagblad 

Foto’s: Lucas Kemper

Nijs

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

17 03 2022

Ynformaasjejûn foar ynwenners Wergea e.o.

Fan 12 oant en mei 28 maaie en fan 28 juny oant en mei 9 july spylje wy, y.g.m. dûnsselskip…

17 03 2022

Utnûging skriuwersworkshop

Meikoarten spilet Tryater de foarstelling Under Wetter op de iisbaan fan Wergea. By de foarstelling wurdt in oanfoljend programma (Tryater…

16 03 2022

Hoera! Tryater krijt in lift

Hoera! De grins fan 80% is helle. Tryater sil in lift bouwe. De Crowdfundingsaksje foar in lift yn it pand…

argyf

Bliuw
op de
hichte