Loading...
Rottevalle
30 Nov O/M 10 Des

Rottevalle

Tryater en De Lawei Producties
Bestel kaarten
Tryater | Oostersingel 70 | 8921 GB |...
Tryater | Oostersingel 70 | 8921 GB |...
Tryater | Oostersingel 70 | 8921 GB |...
Drachten - De Lawei
Drachten - De Lawei
Tongersdei 30 Novimber 2023

Rottevalle

20:30
Tryater | Oostersingel 70 | 8921 GB | Leeuwarden
Tariven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Freed 1 Desimber 2023

Rottevalle

20:30
Tryater | Oostersingel 70 | 8921 GB | Leeuwarden
Tariven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Sneon 2 Desimber 2023

Rottevalle

20:30
Tryater | Oostersingel 70 | 8921 GB | Leeuwarden
Tariven
 • Entree regulier €12.50
 • Freonen Tryater €10.00
 • Jong (t/m 25 jr) €7.50
Sneon 9 Desimber 2023

Rottevalle

20:30
Drachten - De Lawei
Tariven
 • Normaal €17.50
 • CJP/Jongeren €15.00
Snein 10 Desimber 2023

Rottevalle

14:00
Drachten - De Lawei
Tariven
 • Normaal €17.50
 • CJP/Jongeren €15.00

Tryater biedt tegearre mei skouwboarch de Lawei yn Drachten jonge makkers Stijn Schootstra (1999) en Sybren van der Velde (2001) in poadium.

Regisseur Karel Hermans (Tryater) begeliedt de jonge akteurs yn harren teatrale syktocht nei harren dielde woartels yn it Fryske doarp tichteby Drachten. Beiden sitte yn it ôfstudearjier fan de toanielskoalle: Sybren yn Maastricht, Stijn yn Amsterdam. Wat harren bynt is grutwurde op De Rottefalle, nettsjinsteande dat sy inoar kwealik út dat plak kenne en elk in hiel oar perspektyf op de doarpskultuer hat.

Doarpsyndruk
Dat ferskil yn perspektyf, fuorre troch somtiden ôfwikende werinneringen en in oare wize fan opgroeien yn ‘e mienskip, is de fiedingsboaiem foar it teäterstik dat de jongens meitsje. Wat it doarp foar elts fan ‘e spilers betsjut en de yndruk dy’t it op harren efterliet, komt nei foaren yn Rottevalle.

Hermans: ‘It is yntrigearjend hoe’t sy sa útienrinnend it bertedoarp belibje, en hoe’t it bygelyks útmakket watfoar plak dyn gesin yn sa’n mienskip ynnimt. Fierder giet Rottevalle benammen oer it doarpslibben, yn Fryslân mar miskien wol gewoan yn hiel Nederlân. De opfallende types, de sfear, de belibbenissen, de sosjale kontrôle mar ek de gearhing. It is in teätrale syktocht, dêr’t ek in soad lake wurde mei. En it is echt net makke allinne foar de Rottefalsters sels.

 • Rottevalle is in meartalige foarstelling (Nederlânsk, Frysk en Ingelsk)
 • Tagongsprizen: € 12,50 (regulier), € 10,- (Freonen fan Tryater), € 7,50 (Jong o/m 25 jr)  
 • Tagongsprizen Lawei: € 17,50 (regulier), € 15,- (CJP/Jongeren)
 
Jonge theatermakers 'onderzoeken' Rottevalle
WaldNet

Kredits

Konsept & spul Sybren van der Velde, Stijn Schootstra | Regy Karel Hermans | Senografy Ylke Siemensma (stage) | Dramaturgy Nina Thunnissen | Mei meiwurking fan Peter Sijbenga |

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado