Loading...
Romte
5 Okt O/M 17 Des

Romte

In sitcom oer wenjen

In sitcom oer wenjen

Elkenien hat langstme nei in fertroud plak; in eigen romte dy’tst thús neame meist. Tagelyk hawwe we ek ferlet fan ferbining, fan mienskip, fan buorlju dy’t we groetsje. Dy twa passe net altyd goed by elkoar. Hoe wolle we libje en foaral: mei elkoar libje? Dêr giet de lokaasjefoarstelling Romte oer.

Yn dizze komyske en krityske sitcom reizgest mei fjouwer personaazjes troch de tiid. Mei har belibbest (of belibbest op ’e nij) de wenningneed yn de jierren ‘50, de útwrydske wenideeën fan de jierren ‘70 en de yndividualisearring yn de jierren ‘90. Om úteinlik yn it no te kommen, dêr’t in nije wenkrisis him oantsjinnet. Fine de fjouwer dé wenfoarm fan moarn? 

It meartalige en muzikale Romte spilet fan oktober 2022 ôf op ferskillende tapaslike lokaasjes yn Fryslân.

Kredits

Eelco Venema
Lourens van den Akker
Marjolein Ley
Tekst Eelco Venema | Konsept en regy Eelco Venema | Muzyk Beppe Costa | Spul Beppe Costa, Lourens van den Akker, Marjolein Ley, Pleun de Roode |

Bliuw
op de
hichte