Loading...
Fabelkrêft
4+ 20 Feb O/M 21 Apr ’23

Fabelkrêft

Dêr’t de fantasy en it lichem mekoar foar de gek hâlde

Dêr’t de fantasy en it lichem mekoar foar de gek hâlde

Wat is der oan de hân mei Remmelt? Hy leit stil op in planke en it liket oft er net bewege kin. Mar syn eagen strielje en hy hat wol wille. Joes begrypt der neat fan. Dy komt del om te boartsjen, mar wat is dêr no oan mei sa’n deadeling? Remmelt sjocht it probleem net. Hy hat wol 1001 ideeën yn de holle. Yn syn kop brûst en tûmelet it, der komt gjin ein oan. Giet Joes der yn mei?

Fabelkrêft is in beweechlike en hast tekstleaze foarstelling, dêr’t de krêft fan de fantasy en it lichem elkoar yn útdaagje. Tsien jier lyn betovere dizze Tryater-foarstelling – betocht en regissearre troch Tamara Schoppert – al in soad bern (en folwoeksenen!) yn binnen- en bûtenlân. No op ’e nij te sjen.

Ut de resinsjes oer de eardere spylperioade:

Wanneer Joes op een middag bij Remmelt gaat spelen, wordt hij onverwacht onderworpen aan de fantasiewereld van zijn vriend. (…)  Wat volgt is een nu eens ritmisch, dan weer acrobatisch en soms clownesk spel van lichaams- en verbeeldingskracht.”
(Leeuwarder Courant, 2012)

“Ik zou samen met mijn vriendjes weer naar deze voorstelling gaan!”
(Z@pp-reporter Iris, 4 jaar, 2012)

Technyske gegevens

  • Lokaasje: speel- of gymlokaal
  • Ofmjitting: speellokaal minimaal: 8x7x3 m (lxbxh)
  • Fertsjustering: winsklik
  • Spylperioade: 20 febrewaris o/m 21 april 2023

  • Duer foarstelling: +/- 45 min.
  • Kapasiteit foarstelling: 80 learlingen
  • Taal: hast tekstleas

Fragen oer boekingen?

Kredits

Konsept en regy Tamara Schoppert | Spul Tijs Huys, Michaël Bloos | Foarmjouwing Maria Dourron | Edukaasje Sytse Jansma, Jannie van der Veen |

Bliuw
op de
hichte