Loading...

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

21 12 2022

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús litte? Myn famylje hat as gebrûk om in fjoer te meitsjen op âldjiersdei. Elkenien krijt in papierke en skriuwt op wat er achter him litte wol. De papierkes wurde yn it fjoer smiten.

2022 wie in rûzich jier. Yn in pear moannen liket it oft we wend rekke binne oan oarloch yn Europa, djoere boadskippen en altyd in waarme trui oan.

Feroaring en ferbining, dêr gienen de foarstellingen fan Tryater dit jier oer. Under Wetter oer ús feroarjende reedrydtradysje, Romte oer feroaringen yn wenjen troch de jierren hinne en Sintgelok oer ien fan ús belangrykste tradysjes.

Hoewol’t der genôch is wat ik op in papierke yn it fjoer smite wolle soe, hawwe der noch folle mear mominten west it ôfrûne jier dy’t my rekke hawwe. Alle generaasjes akteurs, muzikanten, dûnsers en figuranten mei elkoar op de iisbaan fan Wergea by Under Wetter, de freugde om alle jûnen yn waar en wyn te spyljen en in belangryk ferhaal te fertellen. Mar ek slop fan it laitsjen yn boubedriuwen by ús foarstelling Romte, want ek yn drege tiden is it sa belangryk om ûntlade en laitsje te kinnen.

By Sintgelok barde der wat dat ik noait ferjitte sil. Om’t it op in hiele simpele manier de essinsje fan teater toant.

In rige foar my sit in groep froulju. Der is in momint dat akteur Leon Ali Cifteci tsjin Karel Hermans seit: ‘Je hebt een zwaar jaar gehad.’ Nei dy sin streame triennen oer de wangen fan ien fan de froulju. It liket oft dy sin op har slacht. De froulju neist har registrearje it en pakke har tagelyk súntsjes beet wylst Leon Ali flústeret: ‘Het komt goed’. Ynienen giet it net mear allinne oer de akteurs. De wurden op it toaniel reitsje en ferbine de froulju foar my.

Ek yn 2023 ferbine we bysûndere ferhalen, minsken en plakken mei elkoar. We sjogge der bot nei út om jo wer te moetsjen. Yn in dúnpanne op Oerol, by de persoanlike ferhalen fan de minsken achter de Fanfare yn doarpen. Op de skoallen dêr’t we foar bern fan alle leeftiden spylje.

Ik winskje jo út namme fan alle meiwurkers fan Tryater waarme feestdagen en in ynspirearre 2023 fol ferbining. It komt goed.

Ut namme fan Tryater,

Tatiana Pratley

Artistyk direkteur

Nijs

25 01 2023

De lift is pleatst!

It betsjut in grutte stap foarút yn ús gastfrijheid, mei tank oan in hiel soad donateurs! Einliks kinne we al…

18 01 2023

'BINGO!' TAMARA SCHOPPERT SPILET 'HYPERREALISTYSK' STIK MEI BINGOKAARTSJES EN AL.

Soms ha minsken net iens troch dat Tamara Schoppert toaniel spilet, yn Bingo! ,,Dat is in goed teken.” Dizze foarstelling…

22 12 2022

Weromsjen mei Tryater 2022

It jier 2022 wie in jier dêr’t in soad yn barde, fol toaniel, muzyk en gekkichheid. Koroana koe ús net…

15 12 2022

Tryater maakt met 'Flam' seksualiteit bespreekbaar op scholen

Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor jongeren en toch lijkt het op veel middelbare scholen nog altijd een afwezig thema.…

21 11 2022

Stap op de Rode Loper! met veel aandacht voor de Friese taal en cultuur

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun…

16 11 2022

De Tryater-kadokaart!

Sinteklaas en de krystdagen steane foar de doar. En wat is no leuker as in besite oan in Tryater-foarstelling kado…

07 11 2022

15 novimber presintaasjefoarstelling Bingo!

Ferburgen earmoed bestiet oerál. Ek op it wurk, ek yn ‘e buert of yn it doarp. Hast der fan út…

02 11 2022

Tryater bringt foarstelling fol sinteklazen

Ljouwert, 31 oktober 2022 – Fan tongersdei 9 novimber ôf stiet it gebou fan Tryater in moanne yn it ramt…

27 10 2022

Voorstelling 'Flam' maakt intimiteit op scholen bespreekbaar

Verlangen, wat is het? Wat moet je ermee? Praat je er over met leeftijdgenoten? Eva Meijering maakte voor leerlingen van…

13 10 2022

Resinsje Tryater-foarstelling Romte: Wjerspegeling fan it inerlik

It kin wer. Tryater bringt mei Romte in foarstelling wêrby’t domdryst lake wurde kin. In soarchleaze komeedzje, sûnder al te…

argyf

Bliuw
op de
hichte