Loading...

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

21 12 2022

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús litte? Myn famylje hat as gebrûk om in fjoer te meitsjen op âldjiersdei. Elkenien krijt in papierke en skriuwt op wat er achter him litte wol. De papierkes wurde yn it fjoer smiten.

2022 wie in rûzich jier. Yn in pear moannen liket it oft we wend rekke binne oan oarloch yn Europa, djoere boadskippen en altyd in waarme trui oan.

Feroaring en ferbining, dêr gienen de foarstellingen fan Tryater dit jier oer. Under Wetter oer ús feroarjende reedrydtradysje, Romte oer feroaringen yn wenjen troch de jierren hinne en Sintgelok oer ien fan ús belangrykste tradysjes.

Hoewol’t der genôch is wat ik op in papierke yn it fjoer smite wolle soe, hawwe der noch folle mear mominten west it ôfrûne jier dy’t my rekke hawwe. Alle generaasjes akteurs, muzikanten, dûnsers en figuranten mei elkoar op de iisbaan fan Wergea by Under Wetter, de freugde om alle jûnen yn waar en wyn te spyljen en in belangryk ferhaal te fertellen. Mar ek slop fan it laitsjen yn boubedriuwen by ús foarstelling Romte, want ek yn drege tiden is it sa belangryk om ûntlade en laitsje te kinnen.

By Sintgelok barde der wat dat ik noait ferjitte sil. Om’t it op in hiele simpele manier de essinsje fan teater toant.

In rige foar my sit in groep froulju. Der is in momint dat akteur Leon Ali Cifteci tsjin Karel Hermans seit: ‘Je hebt een zwaar jaar gehad.’ Nei dy sin streame triennen oer de wangen fan ien fan de froulju. It liket oft dy sin op har slacht. De froulju neist har registrearje it en pakke har tagelyk súntsjes beet wylst Leon Ali flústeret: ‘Het komt goed’. Ynienen giet it net mear allinne oer de akteurs. De wurden op it toaniel reitsje en ferbine de froulju foar my.

Ek yn 2023 ferbine we bysûndere ferhalen, minsken en plakken mei elkoar. We sjogge der bot nei út om jo wer te moetsjen. Yn in dúnpanne op Oerol, by de persoanlike ferhalen fan de minsken achter de Fanfare yn doarpen. Op de skoallen dêr’t we foar bern fan alle leeftiden spylje.

Ik winskje jo út namme fan alle meiwurkers fan Tryater waarme feestdagen en in ynspirearre 2023 fol ferbining. It komt goed.

Ut namme fan Tryater,

Tatiana Pratley

Artistyk direkteur

Nijs

25 05 2023

JINC Baas van Morgen

“Gjin bettere wize om bern te ynspirearjen, it bêste út harsels te heljen as troch se in dei de toutsjes…

Beeld bijeenkomst Toegankelijkheid 10 05 2023

Tryater Tagonklik

Sûnt in oantal jierren is Tryater yn petear mei de Werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden om de mooglikheden te ûndersykjen om ús…

09 05 2023

In royaal applaus hjoed, foar de preview op ús Oerol-foarstelling Sâlt!

Vandaag mochten Eva Meijering, Michelle Samba en de crew aan het Koninklijk Paar een voorproefje van Sâlt geven. Koning Willem-Alexander…

06 04 2023

Keningshûs belibbet preview Tryater-foarstelling Sâlt

Op tiisdei 9 maaie kriget it Keninklik Pear op Skylge in eksklusyf foarpriuwke fan de foarstelling Sâlt, dy’t Tryater fan…

23 03 2023

De spesjale Tryater-edysje fan de Podium Cadeaukaart

Dêr is er dan! De spesjale Tryater-edysje fan de Podium Cadeaukaart is fan hjoed ôf te krijen.  Mei it saldo…

07 02 2023

WY DOGGE MEI! HELP PAKE EN BEPPE DE FAKÂNSJE TROCH 2023 & FABELKRÊFT (4+)

Help Pake & Beppe de Fakânsje Troch: it leukste famylje-uitje yn de foarjiersfakânsje! Fan 28 febrewaris o/m 3 maart 2023…

01 02 2023

Masterclass: foardragen foar skriuwers

Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature organisearje dizze maitiid in rige masterclasses Foardragen, foar skriuwers dy’t…

01 02 2023

Resinsje Bingo: in pearel fan in foarstelling oer earmoed

De foarstelling Bingo mei Tamara Schoppert giet yn ‘e reprize. Moai! Bingo is in pearel fan in foarstelling. Oer earmoed.…

30 01 2023

RECENSIE: BINGO! ALS METAFOOR VOOR HET LEVEN

Natuurlijk weten we met zijn allen dat het geen standaard bingoavond gaat worden, hier in Dorpshuis ‘De Bining’ in het…

25 01 2023

De lift is pleatst!

It betsjut in grutte stap foarút yn ús gastfrijheid, mei tank oan in hiel soad donateurs! Einliks kinne we al…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado