Loading...

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

21 12 2022

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús litte? Myn famylje hat as gebrûk om in fjoer te meitsjen op âldjiersdei. Elkenien krijt in papierke en skriuwt op wat er achter him litte wol. De papierkes wurde yn it fjoer smiten.

2022 wie in rûzich jier. Yn in pear moannen liket it oft we wend rekke binne oan oarloch yn Europa, djoere boadskippen en altyd in waarme trui oan.

Feroaring en ferbining, dêr gienen de foarstellingen fan Tryater dit jier oer. Under Wetter oer ús feroarjende reedrydtradysje, Romte oer feroaringen yn wenjen troch de jierren hinne en Sintgelok oer ien fan ús belangrykste tradysjes.

Hoewol’t der genôch is wat ik op in papierke yn it fjoer smite wolle soe, hawwe der noch folle mear mominten west it ôfrûne jier dy’t my rekke hawwe. Alle generaasjes akteurs, muzikanten, dûnsers en figuranten mei elkoar op de iisbaan fan Wergea by Under Wetter, de freugde om alle jûnen yn waar en wyn te spyljen en in belangryk ferhaal te fertellen. Mar ek slop fan it laitsjen yn boubedriuwen by ús foarstelling Romte, want ek yn drege tiden is it sa belangryk om ûntlade en laitsje te kinnen.

By Sintgelok barde der wat dat ik noait ferjitte sil. Om’t it op in hiele simpele manier de essinsje fan teater toant.

In rige foar my sit in groep froulju. Der is in momint dat akteur Leon Ali Cifteci tsjin Karel Hermans seit: ‘Je hebt een zwaar jaar gehad.’ Nei dy sin streame triennen oer de wangen fan ien fan de froulju. It liket oft dy sin op har slacht. De froulju neist har registrearje it en pakke har tagelyk súntsjes beet wylst Leon Ali flústeret: ‘Het komt goed’. Ynienen giet it net mear allinne oer de akteurs. De wurden op it toaniel reitsje en ferbine de froulju foar my.

Ek yn 2023 ferbine we bysûndere ferhalen, minsken en plakken mei elkoar. We sjogge der bot nei út om jo wer te moetsjen. Yn in dúnpanne op Oerol, by de persoanlike ferhalen fan de minsken achter de Fanfare yn doarpen. Op de skoallen dêr’t we foar bern fan alle leeftiden spylje.

Ik winskje jo út namme fan alle meiwurkers fan Tryater waarme feestdagen en in ynspirearre 2023 fol ferbining. It komt goed.

Ut namme fan Tryater,

Tatiana Pratley

Artistyk direkteur

Nijs

07 05 2024

Wolst mear spylje, ûntdekke en leare?

Spilesto graach en bist as amateurspiler op syk nei mear ferdjipping yn dyn spul? Dan is dit in moai oanbod…

07 05 2024

Diel dyn neitins út 60 jier Tryater!

Oprjochte yn 1965, besteane wy yn 2025 alwer 60 jier. Seis desenniums fan groei, krewearjen en wille hawwen. Mar benammen…

Campagnebeeld voorstelling Anwar en de Wolf 22 04 2024

Jeugd & Jongeren brochure 2024/2025

De Jeugd & Jongeren brochure 2024/2025 is op de mat gevallen bij scholen, partners en alle andere geïnteresseerden. Deze gloednieuwe…

10 04 2024

Wil jij meer weten over de toegankelijkheid van onze voorstelling Fanfare?

Kom dan naar onze bijeenkomst op 17 en 18 april. Van 14.00 – 15.30 uur ben je van harte welkom…

26 02 2024

Tryater presenteert intieme podcast over fanfare

Na De Fanfaremonologen komt Fries theatergezelschap Tryater met nóg een audioproject: De Fanfarepodcast. In drie afleveringen presenteert maker Eline van…

15 02 2024

Tryater Rûnom schrijverspodium met monologenpodcast 

Fanfaremonologen bij Fanfare-drieluik  Een bijzondere expositie wordt donderdagavond 15 februari in ons gebouw geopend. Elf portretten van Friese fanfaremuzikanten, voorzien…

31 01 2024

Foarjiersfakânsje yn Stadsschouwburg De Harmonie. Wy dogge mei!

Op sneon 17 en snein 18 febrewaris om 14.00 oere en 16.00 oere is de beweechlike, hast tekstleaze beukerfoarstelling Groeigraach…

Foto van de jongerentheaterdag 31 01 2024

Tryater in wykein fol fan jongereteäter

Jongeren dy’t ynteresse hawwe yn teäter(meitsje) helje snein 11 febrewaris har hert op yn it gebou fan Tryater yn Ljouwert.…

25 01 2024

ActiefOnline: Jubilerend Tryater delft privé-archieven op

Het Friese theatergezelschap Tryater viert in 2025 zijn zestigjarig bestaan, onder meer met een fraai vorm te geven jubileumboek. Liefhebbers,…

21 12 2023

Winsk 2023

In spesjaal jier is wer omflein. Yn 2023 gjin lockdowns en yngewikkelde omwegen om foarstellingen te meitsjen of trochgean te…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado