It Gelok fan Fryslân – Tryater x Explore the North

woansdei 30 septimber 2020

Grut nijs! Fanwege sukses is It Gelok fan Fryslân ek te sjen yn Ljouwert by festival Explore the North fan 20 o/m 22 november. Foar Explore the North komt in spesjale Ljouwerter fariant fan it geloksgedicht foar It gelok fan Fryslân.

Om oant dizze spesjale edysje te kommen freegje wy dy ûndersteand online geloksformulier yn te folje en dyn geluksmominten troch te jaan. Yn november op Explore the North ferwolkomje wy dy graach om te genietsje fan it spesjale Ljouwerter geloksgedicht wilens It gelok fan Fryslân.

Online geloksformulier: klik hier