Loading...

Fiergeande gearwurking Tryater, Skoft&Skiep en Meeuw jonge teatermakkers op it mêd fan jong talint

12 12 2018

Yn de gearwurking dy’t Meeuw jonge teatermakkers oan de iene kant en Tryater en Skoft&Skiep oan de oare kant dit foarjier oangeane wurdt it jonge teatertalint sintraal set. Elke organisaasje wurket út eigen krêft wei. Tryater is skatplichtich oan Meeuw jonge teatermakkers: Twa fan de trije teatermakkers fan Skoft&Skiep (Tatiana Pratley en Aukje Schaafsma) binne dêr begûn. Dêrneist ha alle trije (ek Karel Hermans) in talintûntwikkelingstrajekt folge by Tryater en nimme se op har beurt ferantwurdlikheid foar de folgjende jonge generaasje.

 

Mei de gearwurking ûntstiet romte om jongeren fan Meeuw yn it lêste jier fan har lessen te casten foar produksjes fan Tryater en Skoft&Skiep. Foar de jongeren is it in belangryk gegeven om de praktyk fan it teaterbedriuw te ûnderfinen. Mei elkoar giet it dit jier om tsien jonge spilers. Se spylje yn Hjir ha ik west fan Tryater (regy Aukje Schaafsma), te sjen yn Jannum, en yn Part-Time Paradise, in ko-produksje fan Skoft&Skiep en Tryater (regissearre troch Tatiana Pratley), te sjen op Oerol, Simmerdeis en oare festivals.

 

Neist de 10 jongeren yn de boppeneamde produksjes is foar ien jonge spiler in grutte rol weilein. Hy spilet it jongste personaazje yn de foarstelling Trouwfeesten en processen, vuile hoeren, bedriegers, slechte ouders, domme kinders, enzovoorts tot in het einde der tijden, in foarstelling dy’t yn de maitiid op lokaasje yn Ljouwert spilet, regissearre troch Tamara Schoppert.

 

Tryater fynt it belangryk om in plak te wêzen dêr’t ûntwikkelingen plakfine dêr’t it kulturele klimaat yn Fryslân en de noardlike regio baat by hat. Talintûntwikkeling is dêr in belangryk ûnderdiel fan.

Meeuw jonge teatermakkers is it plak foar jongeren om har talinten op teatermêd te ûntwikkeljen. In soad fan de learlingen geane fierder mei har oplieding oan de toanielakademys en keunsthegeskoallen. Troch op dizze wize gear te wurkjen, meitsje de jonge spilers mei hoe’t it is om yn in foarstelling fan in selskip te spyljen dat diel útmakket fan de lanlike Basisinfrastructuur.

Skoft&Skiep hat him as jong profesjoneel kollektyf de ôfrûne jierren spesjalisearre  yn it wurkjen mei minsken dy’t net fanselssprekkend op in poadium steane, wêrby’t jongeren in belangryk plak ynnimme. Sa foarmet Skoft&Skiep as teaterorganisaasje in binende faktor yn dizze gearwurking.

 

Jonge keunstners bine oan de regio: dat is in belangrike beliedsline fan Tryater, Skoft&Skiep en Meeuw. Dizze gearwurking is dêryn hiel weardefol neffens de trije partijen.

 

 

 

Nijs

25 01 2023

De lift is pleatst!

It betsjut in grutte stap foarút yn ús gastfrijheid, mei tank oan in hiel soad donateurs! Einliks kinne we al…

18 01 2023

'BINGO!' TAMARA SCHOPPERT SPILET 'HYPERREALISTYSK' STIK MEI BINGOKAARTSJES EN AL.

Soms ha minsken net iens troch dat Tamara Schoppert toaniel spilet, yn Bingo! ,,Dat is in goed teken.” Dizze foarstelling…

22 12 2022

Weromsjen mei Tryater 2022

It jier 2022 wie in jier dêr’t in soad yn barde, fol toaniel, muzyk en gekkichheid. Koroana koe ús net…

21 12 2022

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús…

15 12 2022

Tryater maakt met 'Flam' seksualiteit bespreekbaar op scholen

Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor jongeren en toch lijkt het op veel middelbare scholen nog altijd een afwezig thema.…

21 11 2022

Stap op de Rode Loper! met veel aandacht voor de Friese taal en cultuur

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun…

16 11 2022

De Tryater-kadokaart!

Sinteklaas en de krystdagen steane foar de doar. En wat is no leuker as in besite oan in Tryater-foarstelling kado…

07 11 2022

15 novimber presintaasjefoarstelling Bingo!

Ferburgen earmoed bestiet oerál. Ek op it wurk, ek yn ‘e buert of yn it doarp. Hast der fan út…

02 11 2022

Tryater bringt foarstelling fol sinteklazen

Ljouwert, 31 oktober 2022 – Fan tongersdei 9 novimber ôf stiet it gebou fan Tryater in moanne yn it ramt…

27 10 2022

Voorstelling 'Flam' maakt intimiteit op scholen bespreekbaar

Verlangen, wat is het? Wat moet je ermee? Praat je er over met leeftijdgenoten? Eva Meijering maakte voor leerlingen van…

argyf

Bliuw
op de
hichte