De wearde fan TRYTHIS?! - Myrthe IJbema

20 06 2017
TRYTHIS Myrthe IJbema - foto Ruben van Vliet

MYRTHE IJBEMA

‘Ik tocht: ja, dat wol ik!’

It begûn mei it organisearjen fan ien edysje fan TRYTHIS?! Dat waarden der twa. Underwilens docht se frijwilligerswurk achter de bar en sil se kommend jier staazje rinne by de iepening fan Kulturele Haadstêd 2018. Myrthe IJbema krijt mar net genôch fan Tryater.

Hoe bist by TRYTHIS?! telâne kommen?
‘Yn it earste jier fan myn stúdzje Leisure Management ha we by Tryater in workshop dien. Doe sei ik fuort: kin ik hjir ek staazje rinne? Yn it twadde jier moasten we yn groepkes in projekt dwaan by in bedriuw en dêr siet TRYTHIS?! ek by. Ik tocht: ja, dat wol ik!

Ik ha it altyd leuk fûn om mei teater dwaande te wêzen. Net om te spyljen, mar alles wat der by sjen komt. It wie ek fijn dat we hjir yn it gebou wurkje koenen. Klasgenoaten sieten foar har projekten yn De Kânselarij te wurkjen en net by de bedriuwen sels. Trochdat wy yn it Tryatergebou sieten, fielden we ús fuort belutsen en ûnderdiel fan de organisaasje.’

Wat wie dyn taak binnen TRYTHIS?!
‘We dienen alles binnen ús groep hiel bot mei elkoar. Ik die dus fan alles wat: it werven fan minsken, social media, de marketing en de produksje.’

Hoe is it dy fergien?
‘Goed. Ik fûn it foaral hiel leuk datst alles meikrijst. Troch it projekt learden we yn it lyts alle funksjes kennen dy’t binnen in selskip as Tryater binne. Dat hat my hiel bot holpen om te ûntdekken wat ik wol. Ik tocht altyd dat ik de marketingkant op woe, mar ik ha ûntdutsen dat der noch folle mear is as dat. By marketing sitst bêst in soad op kantoar en bist dwaande mei berjochten skriuwe foar de webside en op Facebook. By de produksje bist folle mear saken oan it regeljen. Ik ha ûntdutsen dat dit better by my past.’

Hoe komt it datsto hjir sa ‘plakken’ bliuwst?
‘Ik wol graach belutsen bliuwe binnen it bedriuw. En it is ek wol de sfear. It is hjir net hiel grut en elkenien is benijd nei dy. Sa fan: ‘Hee bist der wer! Wat leuk datst hjir no achter de bar stiest!’ Hast it gefoel dat elkenien dy ken. Net datst samar ien bist dy’t allinne ‘eefkes’ TRYTHIS?! docht. Al bist der mar ien dei yn de wike, dochs hearst der gewoan by.’

Wat tinkst dat de spilers fan TRYTHIS?! sa leuk fine oan it projekt?
‘Se hienen it mei elkoar hiel leuk, foel my op. Dat it goed mei de groep klikte, wie hiel motivearjend. Fierder sochten de dielnimmers echt in plak om spylje te kinnen. Yn Ljouwert is net folle foar studinten op it mêd fan teater, dus dêr seagen se echt nei út. Foar de jongeren dy’t bygelyks Docent Theater studearren en meidienen wie it projekt ek echt in ynspiraasje foar wat se sels dwaan kinne soenen.’

Tinkst dat it ek ynfloed hat dat der bêst wol autobiografysk wurke wurdt?
‘Dat fyn ik lestich om wat oer te sizzen. Ik tink dat it hiel bot fan it keazen tema ôfhinget. Datst tinkst: dát tema sprekt my echt oan, dêr kin ik wat mei. It foel my krekt op dat it tema amper ynfloed op de minsken hie. Se woenen gewoan graach spylje en dêrom joegen se har op foar it projekt.’

Wat is foar dy it TRYTHIS?!-gefoel?
‘Ik tink dat elkenien elkoar akseptearret. Ek al binne it soms hiel ferskillende types. Der ûntstiet in iepen sfear en it is gewoan gesellich en leuk.’

 

MARIT DE WEERD

Nijs

Beeld Kapsalon Theater 17 01 2022

Tryater docht mei oan Kapsalon Theater

Op woansdei 19 jannewaris wurde teaters yn hiel Nederlân foar ien kear omboud ta kapsalon.En wachtsje by de kapper hat…

16 12 2021

Do It Yourself kadoferpakking

De krystddagen stean foar de doar. En hoe leuk is it dan om kaartsjes foar in Tryaterfoarstelling kado te jaan.…

09 12 2021

Pop-up restaurant Geert-Jan Vaartjes by Under Wetter

Ljouwert, 9 desimber 2021 – Foar de maitiidsproduksje Under Wetter wurket Tryater yn Wergea gear mei sjef-kok Geert-Jan Vaartjes en…

26 11 2021

Freonen en amateurspilers oan de slach mei Vader en zoon

Freonen fan Tryater en amateurspilers út Fryslân binne oan it wurk set mei de tematyk fan Vader en zoon. 

Tryater_UnderWetter_FlorianCats 15 11 2021

Tryater bringt yn de maitiid grut lokaasjeteater op iisbaan

Ljouwert, 16 novimber 2021 – By Arcadia en op Oerol bringt Tryater in grutskalige bûtenproduksje op de iisbaan fan Wergea…

09 11 2021

Tryater siket: Meiwurker Produksje

Tryater is ít meartalige teaterselskip fan Fryslân en makket diel út fan de lanlike kulturele basisynfrastruktuer. We spylje goed 270 grut-…

03 11 2021

It gelok fan Fryslân' by Explore the North

Yn de hjerst fan 2020 en 2021 reizge Tryater by tsien ferskillende doarpen yn Fryslân del. Mei de foarstelling ‘It…

02 11 2021

Een sterk staaltje jeugdtheater uit het Noorden

Ofrûne moandei organisearren Tryater, Het Houten Huis en Peergroup ‘Een sterk staaltje jeugdtheater uit het Noorden’. In middei wêrop’t de…

11 10 2021

Yn it FD: "Het leven acteert zichzelf voorbij in ‘Vader en zoon’"

“Wanneer hebben wij voor het laatst naast elkaar gelopen?”, vraagt Mads Wittermans aan zijn vader Joop in Vader en zoon.…

11 10 2021

Yn de LC: Tussen liefhebben en loslaten

“Gebeurtenis: Vader & Zoon. Spel: Joop en Mads Wittermans. Regie: Liesbeth Coltof. Productie: Tryater en Theater Producties Wittermans. Gezien: vrijdagavond…

argyf

Bliuw
op de
hichte