Loading...

De wearde fan TRYTHIS?! - Myrthe IJbema

20 06 2017
TRYTHIS Myrthe IJbema - foto Ruben van Vliet

MYRTHE IJBEMA

‘Ik tocht: ja, dat wol ik!’

It begûn mei it organisearjen fan ien edysje fan TRYTHIS?! Dat waarden der twa. Underwilens docht se frijwilligerswurk achter de bar en sil se kommend jier staazje rinne by de iepening fan Kulturele Haadstêd 2018. Myrthe IJbema krijt mar net genôch fan Tryater.

Hoe bist by TRYTHIS?! telâne kommen?
‘Yn it earste jier fan myn stúdzje Leisure Management ha we by Tryater in workshop dien. Doe sei ik fuort: kin ik hjir ek staazje rinne? Yn it twadde jier moasten we yn groepkes in projekt dwaan by in bedriuw en dêr siet TRYTHIS?! ek by. Ik tocht: ja, dat wol ik!

Ik ha it altyd leuk fûn om mei teater dwaande te wêzen. Net om te spyljen, mar alles wat der by sjen komt. It wie ek fijn dat we hjir yn it gebou wurkje koenen. Klasgenoaten sieten foar har projekten yn De Kânselarij te wurkjen en net by de bedriuwen sels. Trochdat wy yn it Tryatergebou sieten, fielden we ús fuort belutsen en ûnderdiel fan de organisaasje.’

Wat wie dyn taak binnen TRYTHIS?!
‘We dienen alles binnen ús groep hiel bot mei elkoar. Ik die dus fan alles wat: it werven fan minsken, social media, de marketing en de produksje.’

Hoe is it dy fergien?
‘Goed. Ik fûn it foaral hiel leuk datst alles meikrijst. Troch it projekt learden we yn it lyts alle funksjes kennen dy’t binnen in selskip as Tryater binne. Dat hat my hiel bot holpen om te ûntdekken wat ik wol. Ik tocht altyd dat ik de marketingkant op woe, mar ik ha ûntdutsen dat der noch folle mear is as dat. By marketing sitst bêst in soad op kantoar en bist dwaande mei berjochten skriuwe foar de webside en op Facebook. By de produksje bist folle mear saken oan it regeljen. Ik ha ûntdutsen dat dit better by my past.’

Hoe komt it datsto hjir sa ‘plakken’ bliuwst?
‘Ik wol graach belutsen bliuwe binnen it bedriuw. En it is ek wol de sfear. It is hjir net hiel grut en elkenien is benijd nei dy. Sa fan: ‘Hee bist der wer! Wat leuk datst hjir no achter de bar stiest!’ Hast it gefoel dat elkenien dy ken. Net datst samar ien bist dy’t allinne ‘eefkes’ TRYTHIS?! docht. Al bist der mar ien dei yn de wike, dochs hearst der gewoan by.’

Wat tinkst dat de spilers fan TRYTHIS?! sa leuk fine oan it projekt?
‘Se hienen it mei elkoar hiel leuk, foel my op. Dat it goed mei de groep klikte, wie hiel motivearjend. Fierder sochten de dielnimmers echt in plak om spylje te kinnen. Yn Ljouwert is net folle foar studinten op it mêd fan teater, dus dêr seagen se echt nei út. Foar de jongeren dy’t bygelyks Docent Theater studearren en meidienen wie it projekt ek echt in ynspiraasje foar wat se sels dwaan kinne soenen.’

Tinkst dat it ek ynfloed hat dat der bêst wol autobiografysk wurke wurdt?
‘Dat fyn ik lestich om wat oer te sizzen. Ik tink dat it hiel bot fan it keazen tema ôfhinget. Datst tinkst: dát tema sprekt my echt oan, dêr kin ik wat mei. It foel my krekt op dat it tema amper ynfloed op de minsken hie. Se woenen gewoan graach spylje en dêrom joegen se har op foar it projekt.’

Wat is foar dy it TRYTHIS?!-gefoel?
‘Ik tink dat elkenien elkoar akseptearret. Ek al binne it soms hiel ferskillende types. Der ûntstiet in iepen sfear en it is gewoan gesellich en leuk.’

 

MARIT DE WEERD

Nijs

07 05 2024

Wolst mear spylje, ûntdekke en leare?

Spilesto graach en bist as amateurspiler op syk nei mear ferdjipping yn dyn spul? Dan is dit in moai oanbod…

07 05 2024

Diel dyn neitins út 60 jier Tryater!

Oprjochte yn 1965, besteane wy yn 2025 alwer 60 jier. Seis desenniums fan groei, krewearjen en wille hawwen. Mar benammen…

Campagnebeeld voorstelling Anwar en de Wolf 22 04 2024

Jeugd & Jongeren brochure 2024/2025

De Jeugd & Jongeren brochure 2024/2025 is op de mat gevallen bij scholen, partners en alle andere geïnteresseerden. Deze gloednieuwe…

10 04 2024

Wil jij meer weten over de toegankelijkheid van onze voorstelling Fanfare?

Kom dan naar onze bijeenkomst op 17 en 18 april. Van 14.00 – 15.30 uur ben je van harte welkom…

26 02 2024

Tryater presenteert intieme podcast over fanfare

Na De Fanfaremonologen komt Fries theatergezelschap Tryater met nóg een audioproject: De Fanfarepodcast. In drie afleveringen presenteert maker Eline van…

15 02 2024

Tryater Rûnom schrijverspodium met monologenpodcast 

Fanfaremonologen bij Fanfare-drieluik  Een bijzondere expositie wordt donderdagavond 15 februari in ons gebouw geopend. Elf portretten van Friese fanfaremuzikanten, voorzien…

31 01 2024

Foarjiersfakânsje yn Stadsschouwburg De Harmonie. Wy dogge mei!

Op sneon 17 en snein 18 febrewaris om 14.00 oere en 16.00 oere is de beweechlike, hast tekstleaze beukerfoarstelling Groeigraach…

Foto van de jongerentheaterdag 31 01 2024

Tryater in wykein fol fan jongereteäter

Jongeren dy’t ynteresse hawwe yn teäter(meitsje) helje snein 11 febrewaris har hert op yn it gebou fan Tryater yn Ljouwert.…

25 01 2024

ActiefOnline: Jubilerend Tryater delft privé-archieven op

Het Friese theatergezelschap Tryater viert in 2025 zijn zestigjarig bestaan, onder meer met een fraai vorm te geven jubileumboek. Liefhebbers,…

21 12 2023

Winsk 2023

In spesjaal jier is wer omflein. Yn 2023 gjin lockdowns en yngewikkelde omwegen om foarstellingen te meitsjen of trochgean te…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado