Loading...

De wearde fan TRYTHIS?! - Myrthe IJbema

20 06 2017
TRYTHIS Myrthe IJbema - foto Ruben van Vliet

MYRTHE IJBEMA

‘Ik tocht: ja, dat wol ik!’

It begûn mei it organisearjen fan ien edysje fan TRYTHIS?! Dat waarden der twa. Underwilens docht se frijwilligerswurk achter de bar en sil se kommend jier staazje rinne by de iepening fan Kulturele Haadstêd 2018. Myrthe IJbema krijt mar net genôch fan Tryater.

Hoe bist by TRYTHIS?! telâne kommen?
‘Yn it earste jier fan myn stúdzje Leisure Management ha we by Tryater in workshop dien. Doe sei ik fuort: kin ik hjir ek staazje rinne? Yn it twadde jier moasten we yn groepkes in projekt dwaan by in bedriuw en dêr siet TRYTHIS?! ek by. Ik tocht: ja, dat wol ik!

Ik ha it altyd leuk fûn om mei teater dwaande te wêzen. Net om te spyljen, mar alles wat der by sjen komt. It wie ek fijn dat we hjir yn it gebou wurkje koenen. Klasgenoaten sieten foar har projekten yn De Kânselarij te wurkjen en net by de bedriuwen sels. Trochdat wy yn it Tryatergebou sieten, fielden we ús fuort belutsen en ûnderdiel fan de organisaasje.’

Wat wie dyn taak binnen TRYTHIS?!
‘We dienen alles binnen ús groep hiel bot mei elkoar. Ik die dus fan alles wat: it werven fan minsken, social media, de marketing en de produksje.’

Hoe is it dy fergien?
‘Goed. Ik fûn it foaral hiel leuk datst alles meikrijst. Troch it projekt learden we yn it lyts alle funksjes kennen dy’t binnen in selskip as Tryater binne. Dat hat my hiel bot holpen om te ûntdekken wat ik wol. Ik tocht altyd dat ik de marketingkant op woe, mar ik ha ûntdutsen dat der noch folle mear is as dat. By marketing sitst bêst in soad op kantoar en bist dwaande mei berjochten skriuwe foar de webside en op Facebook. By de produksje bist folle mear saken oan it regeljen. Ik ha ûntdutsen dat dit better by my past.’

Hoe komt it datsto hjir sa ‘plakken’ bliuwst?
‘Ik wol graach belutsen bliuwe binnen it bedriuw. En it is ek wol de sfear. It is hjir net hiel grut en elkenien is benijd nei dy. Sa fan: ‘Hee bist der wer! Wat leuk datst hjir no achter de bar stiest!’ Hast it gefoel dat elkenien dy ken. Net datst samar ien bist dy’t allinne ‘eefkes’ TRYTHIS?! docht. Al bist der mar ien dei yn de wike, dochs hearst der gewoan by.’

Wat tinkst dat de spilers fan TRYTHIS?! sa leuk fine oan it projekt?
‘Se hienen it mei elkoar hiel leuk, foel my op. Dat it goed mei de groep klikte, wie hiel motivearjend. Fierder sochten de dielnimmers echt in plak om spylje te kinnen. Yn Ljouwert is net folle foar studinten op it mêd fan teater, dus dêr seagen se echt nei út. Foar de jongeren dy’t bygelyks Docent Theater studearren en meidienen wie it projekt ek echt in ynspiraasje foar wat se sels dwaan kinne soenen.’

Tinkst dat it ek ynfloed hat dat der bêst wol autobiografysk wurke wurdt?
‘Dat fyn ik lestich om wat oer te sizzen. Ik tink dat it hiel bot fan it keazen tema ôfhinget. Datst tinkst: dát tema sprekt my echt oan, dêr kin ik wat mei. It foel my krekt op dat it tema amper ynfloed op de minsken hie. Se woenen gewoan graach spylje en dêrom joegen se har op foar it projekt.’

Wat is foar dy it TRYTHIS?!-gefoel?
‘Ik tink dat elkenien elkoar akseptearret. Ek al binne it soms hiel ferskillende types. Der ûntstiet in iepen sfear en it is gewoan gesellich en leuk.’

 

MARIT DE WEERD

Nijs

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

27 06 2022

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje…

23 06 2022

Europeeske subsydzje foar ynternasjonaal teaterprojekt

Ljouwert, 23 juny 2022 – Tryater en sân oare teaterselskippen krije subsydzje fan it Creative Europe Fund fan de Europeeske…

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

argyf

Bliuw
op de
hichte