Loading...

De wearde fan TRYTHIS?! - Marieke Leerink

19 06 2017
TRYTHIS Marieke Leerink (Ruben van Vliet)

MARIEKE LEERINK:

‘Myn hiele famylje is sa’n bytsje foarbykommen.’

Fiif kear op rige die Marieke Leerink mei oan TRYTHIS?! By de sande edysje is se der net by ‘it wurdt no tiid om ôf te studearjen.’ Eins wie it hielendal net de bedoeling om sa faak mei te dwaan. ‘Alle kearen sei ik tsjin mysels: dit is echt de lêste kear.’

En dochs kaam se alle kearen wer werom. Wêrom? ‘Alle jûnen kaam ik entûsjast thús en mei in hiele hoop ynspiraasje.’ Dat it projekt koart is en datst it maklik tuskentroch dwaan kinst fynt se ek fijn.

De ynspiraasje dy’t se kear op kear by TRYTHIS?! krige, brûkt se noch hieltyd yn har eigen lessen. ‘Ik sit no yn it lêste jier fan de PABO. By de TRYTHIS?!-workshops ha ik in soad dingen dien dy’t ik ek yn myn lessen brûke kin. Skriuwopdrachten, gekke spultsjes, coaching foar by myn eigen dramalessen, neam mar op.’

TRYTHIS?! brocht har ek út har eigen feilige omjouwing. ‘Moetest nij minsken, dy’t allegear ynteresse ha yn toanielspylje en teater. Dat hast mei elkoar mienskiplik. As der ien is dy’t it dochs net leuk fynt, dan is dat ek goed.’ Wat se noch mear moai fynt oan TRYTHIS?! is ‘dat alles kin. Neat is te gek. Ek fysyk spul mei dy oant dan ta ûnbekende minsken, it kin gewoan.’

Troch har mem, dy’t CKV-dosinte is, kaam se al betiid yn de kunde mei teater en ek mei Tryater sels. Har mem naam har mei nei foarstellingen. Doe’t se lêsten hearde dat Eelco (ien fan de teatermakkers fan it projekt) yn Ronja de Roversdochter fan Tryater spile hie, woe se dat hast net leauwe. ‘Dat stik ha ik as bern sjoen! Ik fûn dat doe sa geweldich, en dan is hy dan ynienen myn regisseur.’

Se is niet jaloersk op de regisseurs fan TRYTHIS?!, dy’t altyd trochtinke op it materiaal fan de spilers. ‘Bist by dy repetysjejûnen safolle oan it meitsjen en spyljen. Dan tink ik: wat sil dit wurde? En dan ynienen, op de lêste jûn, leit der in skript.’

Yn TRYTHIS?! wurdt wurke mei persoanlik materiaal. De spilers ferbine har oan it tema fan in besteande foarstelling. De mem fan Marieke hat harsels dan ek geregeld weromsjoen yn de presintaasjes. ‘Sterker noch,’ seit se laitsjend, ‘myn hiele famylje is sa’n bytsje foarby kommen.’ Foar de tredde edysje fan TRYTHIS?! makke se in sêne oer de kreativiteit fan har famylje en hoe frustrearjend oft se it fûn dat se sels sa min mei de hannen is. Yn TRYTHIS?! 6.0 lies se fan in lange behangrol foar watfoar easken oft se oan har takomstige leafde stelt. Al it materiaal dat se ynbringt, is in knypeach nei har eigen libben. ‘It is altyd ludyk. Ik fergrutsje ek graach myn eigen ûnhandichheid en naïviteit út. En we meitsje it sa dat myn famyljeleden anonym bliuwe. Dêrby, ik fertel wat ik sels fertelle wol. As ik wat net brûke wol, hoecht dat ek hielendal net, makkest sels dyn grins út en bringst yn watst sels wolst.’

Wat neffens Marieke perfoarst net oan it konsept feroarje mei, is it diner op de earste presintaasjejûn. ‘It mei elkoar ite makket it ekstra gesellich. Dat nûget ek út ta petearen en dy gesellichheid makket ek datst weromkomst.’

RAYMOND MULLER

Nijs

07 05 2024

Wolst mear spylje, ûntdekke en leare?

Spilesto graach en bist as amateurspiler op syk nei mear ferdjipping yn dyn spul? Dan is dit in moai oanbod…

07 05 2024

Diel dyn neitins út 60 jier Tryater!

Oprjochte yn 1965, besteane wy yn 2025 alwer 60 jier. Seis desenniums fan groei, krewearjen en wille hawwen. Mar benammen…

Campagnebeeld voorstelling Anwar en de Wolf 22 04 2024

Jeugd & Jongeren brochure 2024/2025

De Jeugd & Jongeren brochure 2024/2025 is op de mat gevallen bij scholen, partners en alle andere geïnteresseerden. Deze gloednieuwe…

10 04 2024

Wil jij meer weten over de toegankelijkheid van onze voorstelling Fanfare?

Kom dan naar onze bijeenkomst op 17 en 18 april. Van 14.00 – 15.30 uur ben je van harte welkom…

26 02 2024

Tryater presenteert intieme podcast over fanfare

Na De Fanfaremonologen komt Fries theatergezelschap Tryater met nóg een audioproject: De Fanfarepodcast. In drie afleveringen presenteert maker Eline van…

15 02 2024

Tryater Rûnom schrijverspodium met monologenpodcast 

Fanfaremonologen bij Fanfare-drieluik  Een bijzondere expositie wordt donderdagavond 15 februari in ons gebouw geopend. Elf portretten van Friese fanfaremuzikanten, voorzien…

31 01 2024

Foarjiersfakânsje yn Stadsschouwburg De Harmonie. Wy dogge mei!

Op sneon 17 en snein 18 febrewaris om 14.00 oere en 16.00 oere is de beweechlike, hast tekstleaze beukerfoarstelling Groeigraach…

Foto van de jongerentheaterdag 31 01 2024

Tryater in wykein fol fan jongereteäter

Jongeren dy’t ynteresse hawwe yn teäter(meitsje) helje snein 11 febrewaris har hert op yn it gebou fan Tryater yn Ljouwert.…

25 01 2024

ActiefOnline: Jubilerend Tryater delft privé-archieven op

Het Friese theatergezelschap Tryater viert in 2025 zijn zestigjarig bestaan, onder meer met een fraai vorm te geven jubileumboek. Liefhebbers,…

21 12 2023

Winsk 2023

In spesjaal jier is wer omflein. Yn 2023 gjin lockdowns en yngewikkelde omwegen om foarstellingen te meitsjen of trochgean te…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado