Loading...

De wearde fan TRYTHIS?! - Marieke Leerink

19 06 2017
TRYTHIS Marieke Leerink (Ruben van Vliet)

MARIEKE LEERINK:

‘Myn hiele famylje is sa’n bytsje foarbykommen.’

Fiif kear op rige die Marieke Leerink mei oan TRYTHIS?! By de sande edysje is se der net by ‘it wurdt no tiid om ôf te studearjen.’ Eins wie it hielendal net de bedoeling om sa faak mei te dwaan. ‘Alle kearen sei ik tsjin mysels: dit is echt de lêste kear.’

En dochs kaam se alle kearen wer werom. Wêrom? ‘Alle jûnen kaam ik entûsjast thús en mei in hiele hoop ynspiraasje.’ Dat it projekt koart is en datst it maklik tuskentroch dwaan kinst fynt se ek fijn.

De ynspiraasje dy’t se kear op kear by TRYTHIS?! krige, brûkt se noch hieltyd yn har eigen lessen. ‘Ik sit no yn it lêste jier fan de PABO. By de TRYTHIS?!-workshops ha ik in soad dingen dien dy’t ik ek yn myn lessen brûke kin. Skriuwopdrachten, gekke spultsjes, coaching foar by myn eigen dramalessen, neam mar op.’

TRYTHIS?! brocht har ek út har eigen feilige omjouwing. ‘Moetest nij minsken, dy’t allegear ynteresse ha yn toanielspylje en teater. Dat hast mei elkoar mienskiplik. As der ien is dy’t it dochs net leuk fynt, dan is dat ek goed.’ Wat se noch mear moai fynt oan TRYTHIS?! is ‘dat alles kin. Neat is te gek. Ek fysyk spul mei dy oant dan ta ûnbekende minsken, it kin gewoan.’

Troch har mem, dy’t CKV-dosinte is, kaam se al betiid yn de kunde mei teater en ek mei Tryater sels. Har mem naam har mei nei foarstellingen. Doe’t se lêsten hearde dat Eelco (ien fan de teatermakkers fan it projekt) yn Ronja de Roversdochter fan Tryater spile hie, woe se dat hast net leauwe. ‘Dat stik ha ik as bern sjoen! Ik fûn dat doe sa geweldich, en dan is hy dan ynienen myn regisseur.’

Se is niet jaloersk op de regisseurs fan TRYTHIS?!, dy’t altyd trochtinke op it materiaal fan de spilers. ‘Bist by dy repetysjejûnen safolle oan it meitsjen en spyljen. Dan tink ik: wat sil dit wurde? En dan ynienen, op de lêste jûn, leit der in skript.’

Yn TRYTHIS?! wurdt wurke mei persoanlik materiaal. De spilers ferbine har oan it tema fan in besteande foarstelling. De mem fan Marieke hat harsels dan ek geregeld weromsjoen yn de presintaasjes. ‘Sterker noch,’ seit se laitsjend, ‘myn hiele famylje is sa’n bytsje foarby kommen.’ Foar de tredde edysje fan TRYTHIS?! makke se in sêne oer de kreativiteit fan har famylje en hoe frustrearjend oft se it fûn dat se sels sa min mei de hannen is. Yn TRYTHIS?! 6.0 lies se fan in lange behangrol foar watfoar easken oft se oan har takomstige leafde stelt. Al it materiaal dat se ynbringt, is in knypeach nei har eigen libben. ‘It is altyd ludyk. Ik fergrutsje ek graach myn eigen ûnhandichheid en naïviteit út. En we meitsje it sa dat myn famyljeleden anonym bliuwe. Dêrby, ik fertel wat ik sels fertelle wol. As ik wat net brûke wol, hoecht dat ek hielendal net, makkest sels dyn grins út en bringst yn watst sels wolst.’

Wat neffens Marieke perfoarst net oan it konsept feroarje mei, is it diner op de earste presintaasjejûn. ‘It mei elkoar ite makket it ekstra gesellich. Dat nûget ek út ta petearen en dy gesellichheid makket ek datst weromkomst.’

RAYMOND MULLER

Nijs

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

27 06 2022

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje…

23 06 2022

Europeeske subsydzje foar ynternasjonaal teaterprojekt

Ljouwert, 23 juny 2022 – Tryater en sân oare teaterselskippen krije subsydzje fan it Creative Europe Fund fan de Europeeske…

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

argyf

Bliuw
op de
hichte