It gelok fan Fryslân

In aventoerlike audio-kuiertocht dy’t de sintugen iepenet en dy fiele lit wêr’t Fryslân lokkich fan wurdt!

Bestel kaarten
It gelok fan Fryslân noch mei te meitsjen op 11 en 12 septimber yn Winaam, 18 en 19 septimber yn Reduzum en 25 en 26 septimber yn Kollum!

Yn ‘e simmer fan 2020 frege Tryater ynwenners fan Fryslân wat harren gelokkich makket. De antwurden dy’t we fan jong en âld krigen binne sammele en ferwurke ta in grut geloksgedicht. Oan ‘e hân fan dit gedicht meitsje we in ferrassende poëtyske én fisuele ûnderfining op lokaasje. Gean mei op reis yn ús syktocht nei gelok.

Per doarp wurdt in unike rûte makke. Wylst nei it gedicht harkest, rinst lâns bysûndere plakken en objekten dy’t dy ûtnoegje om mei oare eagen nei dysels en dyn omjouwing te sjen. De rûte is foar minsken út it doarp, mar ek foar elkenien fan fier dêrbûten.  Alle wiken in oare rûte, alle wiken in oare ûnderfining. Want it gelok fan Eastermar is oars as it gelok fan Jorwert of Wikel. It gelok fan Fryslân is in poëtyske konfrontaasje mei gelok.

Lit dy meistreame op in weach fan wurden

It gelok fan Fryslân strykt del yn de folgjende plakken:

11 en 12 septimber 2021: Winaam
18 en 19 septimber 2021: Reduzum
25 en 26 septimber 2021: Kollum (rûte ek geskikt foar minder validen)


Yn 2020 wie It gelok fan Fryslân al yn:

29 en 30 augustus: Marsum
* (Harkje hjir nei in stikje fan it Marsumer geloksgedicht)
5 en 6 septimber: Jorwert
* (Harkje hjir nei in stikje fan it Jorwerter geloksgedicht)
12 en 13 septimber: Koarnjum
* (Harkje hjir nei in stikje fan it Koarnjummer geloksgedicht)
19 en 20 septimber: Feanwâlden
* (Harkje hjir nei in stikje fan it Feanwâldster geloksgedicht)
26 en 27 septimber: Wommels
* (Harkje hjir nei in stikje fan it Wommelser geloksgedicht)
3 en 4 oktober: Eastermar
* (Harkje hjir nei in stikje fan it Eastermarder geloksgedicht)
10 en 11 oktober: Wikel
*
(Harkje hjir nei in stikje fan it Wikelder geloksgedicht)


Coronaproof
It gelok fan Fryslân is coronaproof ûntwikkele. Tryater folget de rjochtlinen fan it RIVM. Hast gjin coronatest of faksinaasjebewiis nedich. Der is in beheind tal plakken beskikber per foarstelling.

Sa wurket it

Krigest fan ús by de start in telefoan wêrmeist de rûte rinne kinst. Wy soargje derfoar dat alles goed wurket foardatst op paad giest. Oan ‘e ein fan ‘e tocht leverst de telefoan wer by ús yn.

Rinst de tocht individueel. Om de twa minuten start de folgjende dielnimmer. Komst mei syn twaën of mear, keapje dan kaarten foar deselde starttiid. Rinst dan noch hieltyd individueel maar wol flak foar of nei elkoar.

Sels meinimme

– in koptelefoan of earkes
(foar it gefal datst dy net hast, ha wy in pear koptelefoans te lien)

Rinst de tocht individueel. Om de twa minuten start de folgjende dielnimmer. Komst mei syn twaën of mear, keapje dan kaarten foar deselde starttiid. Rinst dan noch hieltyd individueel maar wol flak foar of nei elkoar.

Tagonklikheid
Yn Kollum (25 en 26 septimber) is de rûte ek geskikt foar minder-validen.  Mar, de rûte is meer as 3 kilometer lang. foar minsken dy’t minder goed rinne kinne of mei in rollator rinne is de kuier nei alle gedachten minder geskikt.  Wolst in rolstoelplak reserveare of mear witte oer de mooglikheden foar minder-validen, mail dan dyn fraach nei kaarten@tryater.nl. Leaver telefoanysk oerlizze? Stjoer dan in mail mei dyn telefoannûmer, dan nimme wy sa gau as mooglik kontakt mei dy op


* Start tusken 13.00 en 16.00 oere
* Per startgroep binne der maksimaal 10 dielnimmers
* Reserveare is needsaaklik. Reservear kaarten foar in starttiid nei eigen kar
* De kuiertocht duorret ûngefear in oere. Mei ynstruksje foarôf en neipraten achterôf bist ûngefear 1,5 oere ûnderweis.
* Der binne gjin toiletten, net by start en finish en ek net ûnderweis
* Entreeprizen: € 15 (regulier), € 13,50 (Freonen Tryater), € 10 (12 o/m 18 jr)
.

It gelok fan Fryslân is in fjouwerjierrich projekt fan Tryater fan teatermakkers Aukje Schaafsma en Karel Hermans: se ûndersykje hoe’t it kin dat Fryslân de gelokkichste provinsje fan Nederlân is. Elk jier dûke we op yn in oar plak en yn in oare foarm. Alle kearen spylje de ynwenners fan Fryslân in wichtige rol.

Dit earste diel foarmet de ôftraap fan it fjouwerjierrige projekt en is tagelyk it earste projekt ûnder de artistyk lieder Tatiana Pratley.

Kredits

Tatiana Pratley, Aukje Schaafsma, Karel Hermans | de mienskip, Sytse Jansma (gedicht) | Nynke Heeg | Brecht Wassenaar (Marsum), Ekko de Bakker (Jorwert), Raymond Muller (Koarnjum), Willy van Assen (Feanwâlden), Trieneke Verbeek (Wommels), Sjoerd Blom (Eastermar), Romke Gabe Draaijer (Wikel), Janneke de Haan (Reduzum), Eline de Vries (Kollum), , Tamara Schoppert (Winaam) | Peter Sijbenga | Eva Koopmans | Fries Sociaal Planbureau |

Parse

"In al zijn eenvoud weet 'It Gelok fan Fryslân' de toeschouwer absoluut te beroeren. Het luisteren naar de stroom van humoristische, diepzinnige en soms ontroerende geluksbelevingen, heeft een haast louterend effect."

— Moanne 1-9-2020

"Tryater heeft met een technisch perfect uitgevoerde 'It gelok fan Fryslân' de zoektocht ingezet naar hoe het komt dat de Friezen het gelukkigst zijn."

— Friesch Dagblad 31-8-2020

"'It gelok fan Fryslân' is een fraaie samensmelting van locatietheater en een gemeenschap die trots is op het dorp. Pratley en haar team zijn erin geslaagd die twee aan elkaar te verbinden."

— Leeuwarder Courant 31-8-2020

"Fries geluk in een pittoresk dorpje"

— Theaterkrant 30-8-2020

"Tryater op zoek naar het Friese geluk"

— Friesch Dagblad 28-8-2020

"Tryater op zoek naar het geluk van Friesland"

— Leeuwarder Courant 19-6-2020