It gelok fan Fryslân

Wêr wurdsto gelokkich fan?

Bestel kaarten
Tryater nûget dy út om antwurd te jaan op de fraach wêr'tsto lokkich fan wurdst. Fan alle antwurden meitsje we it grutste geloksgedicht oait!


Jou dyn antwurd sa spesifyk mooglik troch foar 19 july fia dit

formulier

Fan 29 augustus oant 1 novimber strike we alle wiken del yn in oar doarp. Oan ‘e hân fan it Geloksgedicht meitsje we in teatrale audio-kuier. Foar minsken út it doarp, mar ek foar elkenien fier dêrbûten.  Alle wiken in oare rûte, alle wiken in oare ûnderfining. Want it gelok fan Eastermar is oars as it gelok fan Jorwert of Wikel. As in karavaan fan gelok lûkt Tryater dit neijier fan plak nei plak en elkenien krijt in ferrassende poëtyske ûnderfining op lokaasje.


It gelok fan Fryslân strykt del yn de folgjende doarpen:

29 en 30 augustus: Marsum
5 en 6 septimber: Jorwert
12 en 13 septimber: Koarnjum
19 en 20 septimber: Feanwâlden
26 en 27 septimber: Wommels
3 en 4 oktober: Eastermar
10 en 11 oktober: Wikel
17 en 18 oktober: Reduzum
24 en 25 oktober: Kollum
31 oktober en 1 novimber: Winaam

Sa wurket it
De audio-bestannen dy’tst nedich hast foar de kuiertocht binne te belústerjen fia een app dy’t geskikt is foar sawol Iphone as Android tastellen. Ynformaasje oer wêr en hoe’t de app downloaden wurde kin krigest fan ús ast kaarten reserveard hast. Moatst sels soargje foar:

– in mobile telefoan wêrop’st de app downloade kinst
– in koptelefoan of earkes

Slagget it dy net om de app te downloaden dan kinne we dy dêr foar de start fan de tocht noch by helpe. Ek ha wy in pear koptelefoans te lien foar it gefal datst sels net ien hast.

Rinst de tocht individueel. Om de twa minuten start de folgjende dielnimmer. Komst mei syn twaën of mear, keapje dan kaarten foar deselde starttiid. Rinst dan noch hieltyd individueel maar wol flak foar of nei elkoar.


* Start fan 13.00 oere ôf
* Per startgroep binne der maksimaal 10 dielnimmers
* Lêste startmooglikheid: 16.00 oere
* Reserveare is needsaaklik. Reservear kaarten foar in starttiid nei eigen kar
* De kuiertocht duorret ûngefear in oere. Mei ynstruksje foarôf en neipraten achterôf bist ûngefear 1,5 oere ûnderweis.
* Der binne gjin toiletten, net by start en finish en ek net ûnderweis
* Entreeprizen: € 15 (regulier), € 13,50 (Freonen Tryater), € 10 (12 o/m 18 jr)

It gelok fan Fryslân is in fjouwerjierrich projekt fan Tryater fan teatermakkers Aukje Schaafsma en Karel Hermans: se ûndersykje hoe’t it kin dat Fryslân de gelokkichste provinsje fan Nederlân is. Elk jier dûke we op yn in oar plak en yn in oare foarm. Alle kearen spylje de ynwenners fan Fryslân in wichtige rol.

Dit earste diel foarmet de ôftraap fan it fjouwerjierrige projekt en is tagelyk it earste projekt ûnder de artistyk lieder Tatiana Pratley.

Kredits

Tatiana Pratley, Aukje Schaafsma, Karel Hermans | de mienskip, Sytse Jansma (gedicht) | Brecht Wassenaar (Marsum), Janneke de Haan (Reduzum), Raymond Muller (Koarnjum), Trieneke Verbeek (Wommels), Theun Plantinga (Feanwâlden), Eline de Vries (Kollum), Ekko de Bakker (Jorwert), Tamara Schoppert (Winaam), Romke Gabe Draaijer (Wikel), Sjoerd Blom (Eastermar) | Peter Sijbenga | Eva Koopmans |

Parse

"Tryater op zoek naar het geluk van Friesland"

— Leeuwarder Courant 19-6-2020