Vader en zoon
5 Okt O/M 19 Des

Vader en zoon

Foarstellingen fan 1 o/m 18 desimber annulearre fanwegen de oanskerpe maatregels
net beskikber
Burgum
Heerenveen
Holwert
Hurdegaryp
Sneek, Snits
Hijum
Leeuwarden, Ljouwert
Woansdei 08 Desimber 2021

Vader en zoon

20:15
Burgum - De Pleats
Tariven
 • entree incl. 1x koffie/thee €19.50
 • Freon incl. 1x koffie/thee €17.50
 • CJP/CKV incl. 1x koffie/thee €17.50
Tongersdei 09 Desimber 2021

Vader en zoon

20:15
Posthuis Theater
Tariven
 • entree €23.00
 • Freonen/CJP €20.50
Freed 10 Desimber 2021

Vader en zoon

20:00
Holwert - MFA De Ynset
Tariven
 • entree €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • CJP/Studenten €15.50
Sneon 11 Desimber 2021

Vader en zoon

20:00
Hurdegaryp - MFC It Maskelyn
Tariven
 • entree €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • CJP/Studenten €15.50
Tiisdei 14 Desimber 2021

Vader en zoon

20:15
Theater Sneek
Tariven
 • entree €20.00
 • Freonen/CJP €18.00
Freed 17 Desimber 2021

Vader en zoon

20:00
Hijum - De Kampioen
Tariven
 • entree €17.50
 • Freonen Tryater €15.50
 • CJP/Studenten €15.50
Snein 19 Desimber 2021

Vader en zoon

15:00
Leeuwarden - Stadsschouwburg De Harmonie
Tariven
 • entree €23.00
 • Freonen/CJP €20.50

Tweintich jier lyn spilen Joop en Mads Wittermans Vader en Zoon…

No stean se wer tegearre op it toaniel, mar der is wol wat feroare! Yn de foarstelling fan doe hie heit lêst fan in midlifecrisis en wegere soan, nettsjinsteande ynspanningen fan syn heit, te foldwaan oan de noarmen fan de maatskippij. Anno 2021 sit de soan tsjin in midlifecrisis oan en liket er konformist wurden te wêzen. Wylst yn heit de anargist wekker wurdt; hy set him ôf tsjin alle regels dy’t it âlder wurden en de oankommende dea mei har meibringe. De rollen binne dus folslein omdraaid, of leit it wat oars?

Zes schrijvers (Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman) Seis skriuwers (Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman) skreaunen nije teksten. Troch Jan Veldman en regisseur Liesbeth Coltof binne dy op keunstige wize mei elkoar ferflochten. Vader en Zoon is in spul tusken feit en fiksje, doe en no. It is in humoristyske, oandwaanlike en soms pynlike teaterdialooch. In hertstochtlik petear oer âlder wurde, jierrenlange patroanen en elkoar los doare litte.

Vader en zoon is foar it grutste
part Nederlânsktalich mei sa no en dan Frysk.

Coronatagongsbewiis
Foar in besyk oan Vader en zoon hast in coronatagongsbewiis nedich. Dit kin fia de CoronaCheck-app of troch in papieren coronabewiis fia CoronaCheck.nl te printsjen.

Vader en zoon is in ko-produksje fan
Tryater en Theater Producties Wittermans

Njoggen taalleafhawwers, taalfirtuosen en skriuwers hawwe nei oanlieding fan de foarstelling Vader & zoon sels oan ‘e gong west mei dialogen tusken in heit en in soan. Se binne yn petear west mei regisseur Liesbeth Coltof en skriuwer Jan Veldman en hawwe dêrnei noch in skriuwworkshop hân by Tryater. Wêr hawwe in heit en in soan it meiinoar oer? Hoe prate se tsjin elkoar? Wat sizze se net, mar is wol oanwêzich? Dat binne fragen dêr’t se harren mei dwaande hâlden hawwe.

Yn in rige fan trije podcastopnames kinst dizze nijsgjirrige heit-soandialogen beharkje. Petearen oer âlder wurde, jierrenlange patroanen en elkoar los doarre litte.

De earste opname komt 20 desimber online! Kinst no alfêst harkje nei fjouwer koarte ynterviews, mei Liesbeth Coltof, Joop Wittermans, Mads Wittermans en Jan Veldman. 

"Tussen liefhebben en loslaten"
Leeuwarder Courant 11-10-2021
 
"Het leven acteert zichzelf voorbij in 'Vader en zoon'"
Friesch Dagblad 11-10-2021
 
"Het is een momentje in de tijd voor een vader en zijn zoon"
Leeuwarder Courant 4-10-2021
 
"Onvoorwaardelijke kameraadschap tussen Joop en Mads Wittermans"
Friesch Dagblad 6-10-2021

Kredits

Joop Wittermans
Mads Wittermans
Gerard Jorna
Bart Schurer
Tekst Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra, Jan Veldman | Spul Joop Wittermans, Mads Wittermans | Regy Liesbeth Coltof | Dramaturgy Jan Veldman | Foarmjouwing Guus van Geffen | Kostúmûntwerp Mathilde van der Hoop | Koreografy Roaitske Slofstra | Technyk Gerard Jorna, Bart Schurer |

Vader en zoon

 

Rûnom: Podcasts

Tryater makket net allinne foarstellingen mar organisearret der ek in programma omhinne: Tryater Rûnom. By Vader en zoon heart in podcast-rige fan trije ôfleveirngen.

lês mear

Bliuw
op de
hichte