Partners

Tryater is ûnderdiel fan de lanlike basisynfrastruktuer en dêrmei ien fan de 9 fêst subsidiearre toanielselskippen fan Nederlân. De oerheidssubsydzje dy’t Tryater ûntfangt wurdt per keunsteperioade op ‘e nij fêststeld. 

Subsidiïnten

It Ministerie van OCenW is de wichtichste subsidiïnt fan Tryater.

Tryater is it wichtichste toanielselskip en de grutste, profesjonele, produsearjende keunstynstelling fan Fryslân.

Provinsje Fryslân is de twadde subsidiïnt fan Tryater.

Gemeente Ljouwert stipet Tryater ynsidinteel.

provinsje_fryslan   gemeente_leeuwarden_logo min_ocw_logo

Fondsen

van_lange_fonds vsbfonds-pay-off-web 8-jmflogo-kleur-rgb fonds-21-logo Print kijkuit logo-frats-nieuw-kleur we-jansenfonds

Stichting Albino

Het Nieuwe Stads Weeshuis

Stichting Woudsend

Partners
Tryater hat in protte gearwurkingsferbannen. Partners dêr’t op dit stuit û.o. mei gearwurke wurdt binne:

Oerol
Noorderzon
Sica
Vrijbaan
Empatec
NHL docent Drama
Jeugdtheaterschool/’n Meeuw
Stadsschouwburg de Harmonie
De partners fan Station Noord
Bellevue Theater Amsterdam
Keramiekmuseum Princessehof
Theater Gnaffel
Stichting De Jonge republiek
Stichting Au bain-marie

En fierder

logo-culturele-hoofdstad Stichting nieuw werk logo definitief

Saaklik

Bedriuwen dy’t harren graach kultureel ûnderskiede wolle kinne bijdrage oan it oanbod fan Tryater. Dit kin op ferskate wizen.

Freonen Bizz

Tryater is bekend as toanielselskip. Mar Tryater is mear en kin mear foar jo betsjutte as jo no stiper wurde fan ús Tryater Freonen Bizz. Dit kin al foar € 350,- it jier!

 • 2 fergees tagonklike byienkomst dêr’t jo oare stipers yn in losse sfear moetsje kinne.
 • ‘Wildcard’ dêr’t jo ien kear ien yntrodusee mei meinimme meie nei dizze organisearre byienkomsten
 • Foar 2 personen fergees tagong by alle reguliere foarstellingen fan Tryater yn ús eigen gebou oan de Oostersingel 70
 • 10% koarting op op maat makke bedriuwsarranzjemint of bedriuwstraining
 • 25% koarting op ferhiermooglikheden fan it gebou fan Tryater
 • 10% koarting op het oeretaryf fan de ekspertize fan ús artistike team
 • Foarrang by it boeken fan in bedriuwsarranzjemint.

Skinkingen

Tryater is as kulturele ynstelling kwalifisearre as ANBI, in algemeen nut beogende instelling. Der binne yn Nederlân in protte stichtingen en ferieningen dy’t har ynsette foar it goeie doel. By in ynset fan minimaal 90 prosint foar in algemien nuttich doel, kin de belestingtsjinst sa’n organisaasje offisjeel oanmerke as in ANBI.

Mear ynformaasje oer de Geefwet is digitaal werom te finen as ûnderdiel fan de Belastingwet 2013, under oaren op de webside fan Daargeefjeom of de webside fan de Rijksoverheid.

> Lês mear

Sponsoring

Tryater wurket mei regelmaat mei sponsers dy’t ferbûn binne oan in spesifike foarstelling. 

 • Sponsoring fan Tryater as selskip.
 • It sponsorjen fan in spesifike foarstelling; bgl. ús lokaasjefoarstellingen of de krystfoarstelling
 • Bedriuwen kinne in skinking dwaan, mei as bykommend foardiel in fiskale koarting.
 • Tryater ûntwikkelt somtiden projekten yn gearwurking mei bedriuwen. In foarbyld dêrfan is de lokaasjeteatertrilogy Down South of de gearwurking mei de Afûk foar Tomke siket om ‘e kluts.Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Valentijn Fit, v.fit@tryater.nl of 058-2882335.

Partners

Tryater is ûnderdiel fan de lanlike basisynfrastruktuer en dêrmei ien fan de 9 fêst subsidiearre toanielselskippen fan Nederlân. De oerheidssubsydzje dy’t Tryater ûntfangt wurdt per keunsteperioade op ‘e nij fêststeld.  Subsidiïnten It Ministerie van OCenW is de wichtichste subsidiïnt fan Tryater. Tryater is it wichtichste toanielselskip en de grutste, profesjonele, produsearjende keunstynstelling fan Fryslân. Provinsje […]

> Lês mear