Gouden Freonen stypje Tryater al mear as 25 jier! Tryater is dêr hiel bliid mei en dêrom ha wy de Gouden Freonen ûnderskieden mei in Tryater spjeldsje:

P. Aardema
J. Altenburg
F. Andringa
J. Anema
S. Aukema
F. Bakker
Y. Bakker
G. Baron-Wegerif
J. van Beem
J. van den Berg
K. Betten
D. de Bildt
A. Birkhoff
T. Bleeker
R. de Boer
K. de Boer
N. Bonnema
D. Bonnema
P. Boomsma
A. Boomsma
M. Boonstra
M.H.I. de Bos
E.R. Bosma
R. Bosma
C. Bouma
Y. Bouma
G. Bouma
M. Braaksma-Faber
J. Broers
A. Buma
A. Castelein-Henstra
E. Dalstra
F. Damstra
H. Dijkstra
M. Dijkstra
H.C. Dijkstra-Boukema
W. Dijkstra-Offringa
W. Doodkorte
T.M. Douma-Foppema
K. Drijfhout
J. Eekma
K. Eekma
R. Falkena
E. Feenstra-Idsinga
I. Feenstra
E. Gerbrands
G. Gerbrandy
T. van der Goot
S. de Groot
J. Haakma
J. de Haan
H. Harms
S. Heida
Y. Hettinga-van der Heide
T.F. Hiddema-Jorna
A.W. Hitman
B. Hoekstra
R.P. Hofstra
T. Hofstra
T. Hofstra-Hofstra
H. Hoogeveen
C. Hospes-de Jong
D. Huisman-Keidel
S.D. Huitenga-van der Heide
G.H. Jelsma
S. de Jong-van Dijk
I. Kamstra-Annema
J. Keuning
J. Keuning-Bron
A. Kloostra
S. Kroes-Bouma
Y. Krol
P. de Kroon
S. van der Leij
A. Lijfering
I. Lodewijk
G. Martens-de Jong
H. van der Meer
T. van der Meer
G. Meinsma-Greijdanus
Y. Meintema
R. van der Meulen
A. van der Meulen
L. Miedema-de Vries
A. Miedema-Tjallema
B. Molenbuur
B. Nauta
J. Nauta-Veenstra
A. Norder
G.A. Nota
J. Ottema
G. Palstra
D. Peenstra
I. van der Pol-Vledder
A.J. van Raalte
B. Reitsma
P.M. Renia
A. Riemersma
J. Riemersma
J. Schenk-Rusch
A.H. Schumacher
W. Silvius-Bles
P. van Sluis
K. van Sluis-Witteveen
T. Smit-Pentinga
W. Speerstra
J.R. Stellingsma-van der Meulen
F. Stiksma
F.A. Talsma
A. Tamsma
N. Tholen-Bijleveld
S. Tilma
F. Tuinstra-Reitsema
H. van Veen-Fortuin
J. van der Velde
H. Velds
C. Visser
B.K. Visser-Postma
S. van der Vlught
A.M. de Vries-van der Sleen
F. de Vries
T. de Vries
W. de Vries
L. de Vries-Riedhorst
B. de Vries-Zijlstra
G. de Wal
M. van der Wal
F. van der Weide
H. Wesseling
J. Westerhof
M. Wierda-Brinkmann
B. S. Wiersma
I. Wonder
L. Zantman
A. van de Zijpp
S. Zoer-Felkers
D. Zwart
E. Zwart-de Vries

Partikulier

Jim geane al jierren nei foarstellingen fan Tryater, of jim binne noch mar krekt entûsjast. Jim fiele jim belutsen by ús as makkers, mei de tema’s dy’t Tryater oansnijt. Dan kinne jim ek Freon fan Tryater wurde!

Freonen

As Freon krije jim koarting op de foarstellingen, mar wat belangriker is: jim stypje Tryater om troch te gean mei it ûntwikkeljen fan Frysk(talich) teater. De Freonebydrage is € 20,-  (jildich foar twa persoanen) per seizoen, mar mear mei ek.

 • programmabrosjuere fan Tryater
 • twa kear per jier de Freone-nijsbrief
 • koarting op (hast) alle foarstellingen
 • spesjale Freone-aktiviteiten
 • kollektiviteitskoarting by De Friesland Zorgverzekeraar

Freonen XL

Wolle jo Tryater eins wol wat ekstra stypje? Dat kin! Wurd FreonXL en stypje ús mei in ekstra bydrage. Jo krije dan boppe op de foardielen fan de Freonen ek noch ien kear yn it jier fergees tagong ta ien fan de try-outs yn de eigen teaterseal fan Tryater oan de Oostersingel yn Ljouwert.

 • programmabrosjuere fan Tryater
 • twa kear per jier de Freone-nijsbrief
 • koarting op (hast) alle foarstellingen
 • spesjale Freone-aktiviteiten
 • kollektiviteitskoarting by De Friesland Zorgverzekeraar
 • ien kear per jier fergees tagong ta ien fan de try-outs yn de eigen teaterseal fan Tryater

Skinkingen

Tryater is as kulturele ynstelling kwalifisearre as ANBI, in algemeen nut beogende instelling. Der binne yn Nederlân in protte stichtingen en ferieningen dy’t har ynsette foar it goeie doel. By in ynset fan minimaal 90 prosint foar in algemien nuttich doel, kin de belestingtsjinst sa’n organisaasje offisjeel oanmerke as in ANBI.

Mear ynformasje oer de Geefwet is digitaal werom te finen as ûnderdiel fan de Belastingwet 2013, under oaren op de webside fan Daargeefjeom of de webside fan de Rijksoverheid.